teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 9
konaného v mimořádném termínu, dne 6.9.2007

210/9/07
Zastupitelstvo města schválilo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Rýmařova, včetně stanovení variantních řešení v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

211/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

212/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 a pozemku parc. č. 38, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

213/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

214/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

215/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 166 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

216/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

217/9/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2, oba v k.ú. Rýmařov včetně budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

218/9/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby obchodního centra,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

218/9/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo zásady budoucího prodeje předmětných pozemků, za účelem výstavby obchodního centra, tj. :- cena za pozemek bude nejméně 1.300,- Kč/m2,- zájemce složí kauci ve výši 100.000,- Kč, která v případě neuzavření smlouvy do 3 měsíců propadne městu,- záměr stavby bude konzultován s městem,- parkoviště bude sloužit potřebám města,- podmínkou prodeje je vykoupení parcel č. 56/1 a 56/2 v k.ú. Rýmařov a nemovitostí bez č.pop. od stávajícího majitele, dále demolice stávajících budov a zapracování parcel do projektu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

219/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Rýmařov dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

220/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

221/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1424 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

222/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

223/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3299 a části pozemku parc. č. 3271/1, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

224/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje časti pozemku parc. č. 125/1 v Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

225/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 170 v k.ú. Janovice u Rýmařova.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

226/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

227/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

228/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 359 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

229/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 238, 239 a 247, vše v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

230/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 271 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

231/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 143 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

232/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2114/3 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

233/9/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 165 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k.ú. Edrovice včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice do podílového spoluvlastnictví současných uživatelů stavby.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

234/9/07
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 184/8/07 b) ze dne 28.06.2007.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

235/9/07
Zastupitelstvu města schválilo prodej pozemku parc. č. 2295/5 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003), a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + 84,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

236/9/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 135 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy platné v době podání žádosti + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

237/9/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 112/1 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 204,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

238/9/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 113 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 121,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

239/9/07
Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení č. 140/6/07 ze dne 26.03.2007 a neprominulo žadateli dlužnou částku ve výši 58.684,- Kč za pronájem nebytových prostor na ulici Husova 5 v Rýmařově.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

240/9/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s vynětím pozemku parc. č. 3055 v k.ú. Rýmařov ze žádosti o převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a to za předpokladu, že ČZS MO Rýmařov bezúplatně převede na město Rýmařov část pozemku parc. č. 311/3 v k.ú. Rýmařov (napojení ulice Okružní na Hornoměstskou).
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

241/9/07
Zastupitelstvo města schválilo darování budovy bývalé úpravny vody na části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov na ulici Podolská, včetně části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov pod stavbou objektu z majetku města Rýmařov do majetku MO ČRS Rýmařov, se sídlem Hornoměstská 16A, Rýmařov s tím, že veškeré náklady spojené s darováním předmětných nemovitostí uhradí obdarovaný.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

242/9/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s odstraněním stodoly na pozemku parc. č. 37 v k.ú. Rýmařov na ulici Husova, a to formou rozebrání.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

243/9/07
Zastupitelstvo města doporučilo vyprojektovat na místě bývalé U 53 nový bytový dům formou zopakování projektu bytového domu na ulici Sokolovská s 18 byty, tj. 3 vchody.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

244/9/07
Zastupitelstvo města schválilo využití varianty A při stanovení ceny za účelem prodeje bytového domu na ulici Pivovarská 935/2 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

245/9/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 372/12/04 ze dne 01.04.2007,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

245/9/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej zadního traktu budovy na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově na nově vzniklém pozemku parc. č. 18/2 – zastavěná plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Rýmařov (GP č. 1215-242/2004 ze dne 11.11.2004), včetně pozemku parc. č. 18/2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 200.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

246/9/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s okamžitým vykoupením areálu společnosti POLYGON stavební a.s. „v likvidaci“, dle již schváleného usnesení ZM č. 83/4/07 b) ze dne 08.02.2007 a usnesení ZM č. 198/8/07 c) ze dne 28.06.2007.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

247/9/07 a)
Zastupitelstvo města neschválilo dohodu o vypořádání smlouvy o sdružení s Jednotou SD v Bruntále ze dne 26.9.1973 ve výši 500 000,- Kč,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

247/9/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo dohodu o vypořádání a o ukončení smlouvy o správě a užívání společně adaptovaného objektu č.p. 445 na Sokolovské ulici v Rýmařově, ze dne 1.6.1967 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

248/9/07
Zastupitelstvo města schválilo řešení užívání areálu ULP v Rýmařově v zimní sezóně od 1.11.2007 do 28.2.2008, dle předložené varianty B.
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 2; Zdrželo se: 0

249/9/07
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o spolupráci s Euroregionem Praděd dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

250/9/07
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek ke smlouvě o nájmu plynárenských a plynových zařízení č. 06-15-38/06 ze dne 29.12.06 dle předloženého návrhu a pověřilo starostu města Ing. Petra Kloudu podepsáním tohoto dodatku.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště