teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 11.10.2007

251/10/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 8/2007 a č. 9/2007.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

252/10/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 29.6.2007 do 11.10.2007.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

253/10/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 8 374,75 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

253/10/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 2 000 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

253/10/07 c)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 10 374,75 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

254/10/07
Zastupitelstvo města schválilo koupi objektu č.p. 218, nám. Míru 5 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 7 v k.ú. Rýmařov, od společnosti Česká spořitelna, a.s., bez čerpání úvěru.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

255/10/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí „Plnění integrovaného dokumentu (ID) k 1.10.2007“ dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

256/10/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

257/10/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

258/10/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 13; Hlasování proti: 4; Zdrželo se: 1

259/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 a části pozemku parc. č. 855/1, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

260/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

261/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1955 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

262/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 852/1, 854, a 855/1, vše v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 117/1, 128/1 a 444, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

263/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

264/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 233 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

265/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

266/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

267/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/40 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

268/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 443/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

269/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Rýmařov dle dispozic OŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

270/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizace umístěné na části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov, která je předmětem prodeje.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

271/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1424 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

272/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu HZS MSK, se sídlem Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

273/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3299 a části pozemku parc. č. 3271/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem stavby rekreačního objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

274/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 170 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

275/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

276/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na předmětném pozemku ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizace umístěné na pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov, který je předmětem prodeje.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

277/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 238, 239 a 247, vše v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

278/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 271 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

279/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 143 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

280/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2114/3 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

281/10/07
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení kauce na částku 500.000,- Kč, která propadne městu v případě, že nejpozději do 3 měsíců od stanoveného termínu nedojde k uzavření smlouvy o převodu pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem využití jako plocha pro obchodní centrum. Kupující dále předloží městu Rýmařov před podpisem smlouvy projektovou dokumentaci, týkající se architektonického řešení stavby a jejího osazení v terénu včetně parkových úprav a řešení dynamické a statické dopravy.Zásady budoucího prodeje předmětných pozemků včetně záměru prodeje schválilo zastupitelstvo města dne 06.09.2007 usnesením č. 218/9/07.
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

282/10/07
Zastupitelstvo města potvrdilo provedení výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby obchodního centra, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 1.300,- Kč/m2. Provedení výběrového řízení schválila rada města dne 01.10.2007 usnesením č. 810/14/07.
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

283/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej budovy bývalé školy čp 77 v Ondřejově u Rýmařova na pozemku parc. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, včetně pozemku parc. č. 1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu 500 tis. Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

284/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2, 3 a 4, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

285/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2 v k.ú. Jamartice včetně zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 18 v k.ú. Jamartice za cenu 306.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

286/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov, společnosti M+M Rýmařov, se sídlem na ulici Žižkova 1286/2, Rýmařov, za cenu 3.700.500,- Kč + náklady spojené s převodem s podmínkou, že zájemce podepíše smlouvu o nájmu a koupi nejpozději do 15.10.2007 a bude hradit nájemné z kupovaného areálu od 15.10.2007 do úhrady ceny nemovitosti.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

287/10/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 281/12 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 125,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

288/10/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s vynětím pozemku parc. č. 646/2 v k.ú. Janušov ze žádosti o převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

289/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr darování částí pozemků parc. č. 273, 271, 260 a 358, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova do vlastnictví MSK – SS MSK z důvodu rekonstrukce silnice II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

290/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 915 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 917 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

291/10/07
Zastupitelstvo města souhlasilo, aby město podalo u příslušného soudu určovací žalobu, týkající se návrhu přídělu č. 169 pro k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

292/10/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 69 v k.ú. Edrovice, dále pozemků parc. č. 23, 78, 200, 223, 254, 267, 274, 286, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova, pozemků parc. č. 25, 41, 93, 101, 114, 276, 290, 397, 508, 509, 510, 561, 614, 619, 659, 660, 690, 905/1, vše v k.ú. Janušov a pozemků parc. č. 213, 219, 770, 1481, 1595, 1745, 1754, 1885, 1904/1, 2068, 2070, 2100, 2101, 2232, 2233, 2247, 2263, 2280, 2445, 2954, 3524, 3525, vše v k.ú. Rýmařov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

293/10/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků dle předloženého seznamu mezi městem Rýmařov a Lesy ČR.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

294/10/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s uznáním částky ve výši 65.340,- Kč, která představuje zhodnocení chaty Evženka provedené společností Teplo Rýmařov, s.r.o. pro zadavatele SRPŠ Gymnázium Rýmařov, tehdejšího uživatele chaty. Úhrada bude řešena formou započtení se závazkem Tepla Rýmařov s.r.o. vůči Městu Rýmařov z titulu Smlouvy o poskytnutí dočasné vratné půjčky ze dne 30.7.2001.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

295/10/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení všech pozemků ve vlastnictví PF ČR dle předloženého seznamu zařazených do I. a III. skupiny,
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

295/10/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku č. 462/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví PF ČR zařazeného do skupiny II.
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

296/10/07
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků uvedených ve skupině č. II v dražbě, za maximálně 50% požadované ceny.
Hlasování pro: 15; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

297/10/07
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na zvýšené náklady na opravu budovy šaten na fotbalovém hřišti ve výši 100 tis. Kč.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

298/10/07
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení příspěvku na rok 2007 ve výši 6.074.500,- Kč, poskytnutého ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, následujícím způsobem: 5.474.500,- Kč – neinvestiční příspěvek, 600.000,- Kč – investiční příspěvek.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

299/10/07
Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu neinvestičního příspěvku Městského muzea Rýmařov o 71 tis. Kč z rozpočtové rezervy, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

300/10/07
Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Střediska volného času Rýmařov o 75 tis. Kč z rozpočtové rezervy, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

301/10/07
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově.
Hlasování pro: 18; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště