teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 11
konaného v řádném termínu, dne 13.12.2007

302/11/07
Zastupitelstvo města konstatovalo, že MUDr. Bohumil Servus složil slib člena zastupitelstva města podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

303/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 10/2007.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

304/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 12.10.2007 do 13.12.2007.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

305/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu školství ve městě.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2007 o částku –6.647,66 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2007, o částku +2.450,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 c)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2007 o částku – 4.197,66 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 d)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2007, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 e)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2007, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

306/11/07 f)
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města v případě neplánovaných mimořádných příjmů či výdajů v období prosinec 2007 provedením nutných rozpočtových opatření, a to jak na straně příjmů, tak výdajů, aby skutečný výsledek od počátku roku korespondoval s upraveným rozpočtem města.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

307/11/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

307/11/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

307/11/07 c)
Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

307/11/07 d)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2008 až 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

308/11/07
Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání zastupitelstva města na rok 2008.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

309/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2007.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

310/11/07
Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2008.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

311/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 114 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

312/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

313/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 595 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

314/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2010 a části pozemku parc. č. 2011, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

315/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1178 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

316/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2331/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

317/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 578 a části pozemku parc. č. 582, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

318/11/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1751/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

319/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1459 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

320/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 227 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

321/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 197 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

322/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu o velikosti 4,21 % na domě č.p. 917 na ulici Větrná 13 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 230.012,- Kč.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

323/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu o velikosti 4,22 % na domě č.p. 917 na ulici Větrná 13 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 230.240,- Kč.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

324/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu o velikosti 4,24 % na domě č.p. 916 na ulici Větrná 15 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 231.408,- Kč.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

325/11/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu bývalé prádelny v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Rýmařov,
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

325/11/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu bývalé prádelny v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Rýmařov, a to provedením dobrovolné dražby předmětné nemovitosti ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Dražebníkem předmětné nemovitosti bylo ustanoveno města Rýmařov v zastoupení starostou města Ing. Petrem Kloudou. Nejnižší požadovaná cena je stanovena ve výši 500.000,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

326/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 112/7 v k.ú. Edrovice (GP č. 229-71/2007,1377-71/2007 ze dne 17.04.2007), a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

327/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 836/1 a části pozemku parc. č. 855/1, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

328/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

329/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1955 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

330/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 852/1, 854, a 855/1, vše v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 117/1, 128/1 a 444, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

331/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

332/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 233 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

333/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

334/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

335/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1083/40 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

336/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2, 3 a části pozemku parc. č. 4, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění stavby „Vodovodní řád Ondřejov u Rýmařova - dokončení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

337/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu obchodního centra, za cenu 1.550,- Kč/m2, dle usnesením ZM č. 218/9/07 ze dne 06.09.2007 a č. 281/10/07 ze dne 11.10.2007 schválených zásad prodeje. Prodej bude dále řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady 1/2 dohodnuté kupní ceny před podpisem SBS a složení kauce ve výši 500.000,- Kč na účet města jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu kolaudace stavby.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

338/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu HK po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

339/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 125/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

340/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 125/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

341/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 165 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k.ú. Edrovice včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

342/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 443/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 360.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

343/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu garáže na části pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařova bez pozemku, za podmínek odstranění stavby nebo zajištění kolaudace.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

344/11/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy platné v době podání žádosti + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

345/11/07
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 915 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 917 v k.ú. Rýmařov v soukr. vlastnictví. Na úhradě veškerých nákladů spojených se směnou předmětných pozemků se budou obě strany podílet rovným dílem.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

346/11/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 699 a 700, oba v k.ú. Skály, parc. č. 423/3 a 306/1, oba v k.ú. Edrovice, parc. č. 379, 389/1, 404/1, 404/2, 405, 376/3, 931/3, vše v k.ú. Stříbrné Hory ve vlastnictví města Rýmařov za pozemky parc. č. 3327/2, 3327/1, 3226/1, 3228/1, 3129/1, 3129/2, 3075/1, 2961/3, 2961/4, 2987/1, 3353/1 a 3354/3, vše v k.ú. Rýmařov, parc. č. 582, 589/1,660/4, 660/5, 660/6, 678/1 a 678/2, vše v k.ú. Jamartice, parc. č. 245, 250, 284/1, 284/2, 289, 335, 703/2, 707/3 a 715/2, vše v k.ú. Janušov, parc. č. 376/1 a 377/1, oba v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

347/11/07
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Rýmařov a MSK – Správa silnic MSK, příspěvková organizace, kdy předmětem smlouvy bude darování částí pozemků parc. č. 273, 271, 260 a 358, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova do vlastnictví MSK – SS MSK z důvodu rekonstrukce silnice II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či dílčího kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby či její části. Náklady spojené s darováním předmětných pozemků uhradí obdarovaný.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

348/11/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s prominutím nákladů ve výši 135.170,- Kč, spojených s převodem areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, společnosti M+M Rýmařov s.r.o., se sídlem Žižkova 1286/2, Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

349/11/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné nabytí pozemků dle předloženého seznamu z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

350/11/07
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků dle předloženého seznamu z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

351/11/07
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků dle předloženého seznamu v dražbě od PF ČR, za minimální cenu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

352/11/07
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 2009/5 a pozemku parc. č. 3691, vše v k.ú. Rýmařov od společnosti POLYGON stavební a.s. „v likvidaci“, se sídlem Příborská 1585, Frýdek Místek, za cenu dle znaleckého posudku, včetně nákladů na převod, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

353/11/07
Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč v roce 2007 od společnosti ITEAD, a.s., IČO 485829, určeného na výdaje ve školství, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

354/11/07
Zastupitelstvo města schválilo změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.1.2008, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

355/11/07
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007, o místních poplatcích, kterou se ruší OZV č. 11/2005, o místních poplatcích a OZV č. 02/2006, která mění a doplňuje OZV č. 11/2005, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2008.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

356/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2006 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 19.3.2007.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

357/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu revizní komise ze dne 18.6.2007, týkající se kontroly hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2006 ve smyslu § 39, odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

358/11/07
Zastupitelstvo města schválilo zařadit 3 projekty TJ Jiskra Rýmařov do Integrovaného dokumentu města Rýmařov, dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

359/11/07
Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení č. 244/9/07.
Hlasování pro: 13; Hlasování proti: 2; Zdrželo se: 2

360/11/07
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově za stejných podmínek jako byla uzavřena.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

361/11/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s.
Hlasování pro: 17; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

362/11/07
Zastupitelstvo města jmenovalo MUDr. Bohumila Servuse členem kontrolního výboru místo odstoupeného člena zastupitelstva města Mgr. Jiřího Karla.
Hlasování pro: 16; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště