teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 31.1.2008

363/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 11/2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

364/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 14.12.2007 do 31.1.2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

365/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 17.1.2008 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

366/12/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2007 o částku -290,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu;

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

366/12/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2007, o částku +123,60 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu;

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

366/12/08 c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2007 o částku -166,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu;

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

366/12/08 d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření číslo II. sociálního fondu města za rok 2007, podle předloženého návrhu;

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

366/12/08 e)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření číslo II. fondu rozvoje bydlení za rok 2007, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

367/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za rok 2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

368/12/08

Zastupitelstvo města schválila plán práce finančního výboru pro rok 2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

369/12/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem rozšíření zahrady.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

370/12/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem parkování osobních automobilů.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

371/12/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

372/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov dle podmínek komise ŽPaRR.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

373/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2765 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

374/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2751 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

375/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2777 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

376/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 133 a 134, oba v k.ú. Janušov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

377/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

378/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

379/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu o velikosti 3,07% na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk, za minimální nabídkovou cenu 138.980,- Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

380/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 59/1, 2646/6, 116 a 54, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

381/12/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1459 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

382/12/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 197 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

383/12/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 227 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

384/12/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 114 v k.ú. Edrovice (GP č. 229-71/2007,1377-71/2007 ze dne 17.04.2007), a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

385/12/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej obytných domů č.p. 917, na ulici Větrná 13, parc. č. 258, č.p. 916, na ulici Větrná 15, parc. č. 259 a č.p. 915 na ulici Větrná 17, parc. č. 260, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 3.822.526,- Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

386/12/08

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

387/12/08

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod garáže na části pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov bez pozemku, a to formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, kdy samotná darovací smlouvy bude uzavřena až po splnění podmínek odstranění stavby nebo zajištění její kolaudace.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

388/12/08

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 344/3, 344/4, 252/2, 252/3, 256/2, 360/2, 371/3, 375/2, 355, 350, 396/8, 396/9, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15, 352/3, 352/4, 357, 353, 388/3, 394/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemků parc. č. 2940/3, 2941/2, 2912/12, 2912/4, 2934/3, 2934/2, 2933, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 1054, 300/2, 349/2, 982/1, vše v k.ú. Stránské, pozemků parc. č. 446/2, 446/3, 699 a 700, vše v k.ú. Skály, pozemků parc. č. 414/4, 417/2, 471/3, 421/2, 422/3, 423/2, 425/2, 429/2, 424, 419, 428, 420, 423/3 a 306/1, vše v k.ú. Edrovice, a pozemků parc. č. 379, 389/1, 404/1, 404/2, 405, 376/3, 931/3, vše v k.ú. Stříbrné Hory - ve vlastnictví města Rýmařovza pozemky parc. č. 408, 409, 410, 412, 411, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemky parc. č. 415, 417, 419, 411/1, 411/8, 657/1, 590/1, 568, 576/1, 584, 585/1, 587, 579, 566, 567, 270, 526/2, 447, 449, 489, 92, 389, 375, 379/1, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 651, 653, 655, 656, 632/2, 632/3, 629, 630, 621, 501/1, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 502/1, 466, 470, 499, 498, 497/1, 497/2, 497/3, 455, 589, 601, 452/1, 457, 458, 465, 471, 476, 477/1, 488, 490/1, 492, 503, 660/1, 582, 589/1,660/4, 660/5, 660/6, 678/1 a 678/2, vše v k.ú. Jamartice, pozemky parc. č. 3446, 3448, 1858/1, 3456/1, 1868/1, 1868/4, 1868/6, 3458/1, 3458/2, 3458/3, 3048, 3052, 1191/10, 3023, 3031, 3028/4, 3029/2, 3029/3, 3005/1, 3028/3, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 479, 3350, 3346/1, 3346/2, 3346/3, 3346/4, 3346/5, 3346/6, 3347/1, 3347/2, 3347/3, 3348/1, 3348/2, 3348/3, 3352/1, 3356/1, 3356/2, 3366, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3367/1, 3001, 3004/6, 3004/7, 2986/1, 3351, 3065, 3321, 3323, 3278, 3244, 3256/1, 3372, 3332/2, 3338, 3186/1, 3186/2, 3176, 3177, 3175/1, 3181, 3183, 3178, 2896, 2402/1, 470, 471, 3034, 3377, 3390/1, 3327/2, 3327/1, 3226/1, 3228/1, 3129/1, 3129/2, 3075/1, 2961/3, 2961/4, 2987/1, 3353/1 a 3354/3, vše v k.ú. Rýmařov, pozemky parc. č. 851, 831, 808, 801/3, 801/1, 813, 809, 784/1, 785, 825, 763, 484, 707/2, 707/7, 716/1, 720, 245, 250, 284/1, 284/2, 289, 335, 703/2, 707/3 a 715/2, vše v k.ú. Janušov, pozemky parc. č. 359, 360, 364, 376/1 a 377/1, vše v k.ú. Edrovice, pozemky parc. č. 418/2 a 247/3, oba v k.ú. Dolní Moravice, pozemky parc. č. 339/2, 339/1, 346, 349/1, 349/2, 353/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, a pozemky parc. č. 362 a 361, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova - ve vlastnictví Lesů ČR.Náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

389/12/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 566/17/04 ze dne 16.12.2004.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

390/12/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení částí pozemků parc. č. 708 a 709, oba v k.ú. Rýmařov, od Římskokatolické farnosti Rýmařov, IČ 48771007, se sídlem Školní náměstí 207/3, Rýmařov, za cenu 450,- Kč/m2 + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

391/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 855/2 a částí pozemků parc. č. 1996, 2010 a 2025/8, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2025/7 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví paní Monincové.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

392/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2010 a 2011, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

393/12/08

Zastupitelstvo města schválilo vyřazení navrženého majetku města dle předloženého seznamu, a to formou demolice.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

394/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možnosti budoucího financování výstavby bytů města dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

395/12/08

Zastupitelstvo města pověřilo starostu k jednání s vlastníky objektu na ulici Husova na pozemku parc. č. 55/2 a Opavská 614/17 na pozemku parc. č. 1127/1 o podmínkách odkoupení těchto objektů vč. pozemků.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

396/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

397/12/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr realizovat preventivní aktivity v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2008".

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

398/12/08

Zastupitelstvo města schválilo vyčlenění částky v rozpočtu města ve výši 20% z celkových předpokládaných nákladů na projekt prevence.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

399/12/08

Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2008 - 2012.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

400/12/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o současné situaci ve sporu VaK Bruntál a.s. - FOCUS METAL s.r.o.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

401/12/08

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního daru ve výši 80 000,- Kč od pana Bronislava Vaška, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

402/12/08 a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 97/4/07b),

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

402/12/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.1.2008 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

403/12/08

Zastupitelstvo města schválilo nákup nového vozidla značky Škoda Octavia combi pro potřeby vedení města, jako náhradu za vozidlo Škoda Octavia, SPZ BRE 82-17. Toto vozidlo bude postoupeno odboru VV a jako protihodnota k nákupu nového vozidla, bude dáno vozidlo Škoda Felicia combi, SPZ 1T7 5901 z odboru VV.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

404/12/08

Zastupitelstvo města schválilo finanční spoluúčast ve výši 25% na projektu „ Rodinná sociální asistence" k zajištění služeb v Rýmařově pro Slezskou Diakonii, středisko Krnov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště