teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 27.3.2008

408/14/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 12/2008 a č. 13/2008.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

409/14/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 1.2.2008 do 27.3.2008.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

410/14/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti úřadu územního plánování ve věci projednávání návrhu územního plánu města Rýmařova a posunutí termínu vydání územního plánu města Rýmařova.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

411/14/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Rýmařov za rok 2007 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

411/14/08 b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rýmařov ze dne 5.3.2008 za rok 2007,

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

411/14/08 c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkou-mání hospodaření města Rýmařov za rok 2008 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

412/14/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování čerpací stanice PHM.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

413/14/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

414/14/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

415/14/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 222 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

416/14/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

417/14/08

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Janušov od PF ČR, za odhadní cenu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

418/14/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

419/14/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 331/5, 331/8, 341/1, 341/2, 341/3 a 342/1, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

420/14/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu na domě č.p. 1291 na ulici Sokolovská 50A odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk, a to za podmínek dle předloženého návrhu. Výběr mezi jednotlivými žadateli se uskuteční provedením výběrového řízení formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena činí 275.490,- Kč.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

421/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek komise ŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

422/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2765 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

423/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2751 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

424/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2777 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

425/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 133 a 134, oba v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

426/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

427/14/08

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

428/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, za účelem vybudování ovocného lihovaru / pěstitelské pálenice, za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění zadaných podmínek.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

429/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej obytného domu č.p. 935, na ulici Pivovarská č.o. 2, parc. č. 216, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví. Celková cena prodávané nemovitosti vč. pozemku činí 3 439 341,- Kč.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

430/14/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 59/1, 2646/6, 116 a 54, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu obchodního centra, za cenu 1.550,- Kč/m2, dle usnesením ZM č. 218/9/07 ze dne 06.09.2007 a č. 281/10/07 ze dne 11.10.2007 schválených zásad prodeje. Prodej bude dále řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

431/14/08

Zastupitelstvo města souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 636 a 637, včetně stavby technického vybavení na pozemku parc. č. 636, vše v k.ú. Jamartice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

432/14/08

Zastupitelstvo města schválilo snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov o 10 %, z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem vedení kanalizačního řádu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

433/14/08

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 855/2 a částí pozemků parc. č. 1996, 2010 a 2025/8, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2025/7 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví žadatele. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

434/14/08

Zastupitelstvo města schválilo v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na údržbu a opravy pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 29-33 a Bartákova 21, Rýmařov, za rok 2006, v celkové částce 136.248,- Kč.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

435/14/08

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2007 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

436/14/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení částí pozemků parc. č. 202/1 a 199, oba v k.ú. Janušov a následné zřízení věcného břemene, od p. Žváčkové a p. Palatého, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

437/14/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 201 v k.ú. Janušov a následné zřízení věcného břemene od p. Palatého, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek,

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

438/14/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 200 v k.ú. Janušov a následné zřízení věcného břemene od p. Žváčkové, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek,

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

439/14/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení částí pozemků parc. č. 195/1 a 196, oba v k.ú. Janušov a následné zřízení věcného břemene od Ing. Rožňáka, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek,

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

440/14/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 195/2 v k.ú. Janušov, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

441/14/08

Zastupitelstvo města schválilo nevykupovat a nesměňovat za navržených podmínek pozemky parc. č. 2070, 2096/2 a 2095, včetně stavby garáže na pozemku parc. č. 2095, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

442/14/08

Zastupitelstvo města schválilo výstavbu obchodního centra na Okružní ulici v Rýmařově podle varianty A uvedené v přiloženém materiálu.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

443/14/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o současné situaci ve společnostech VaK, a.s., Bruntál a BRVOS, s.r.o., Bruntál.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

444/14/08

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, místní organizace Rýmařov na provoz denního centra „ Kouzelná buřinka " ve výši 195 tis. Kč ve čtvrtletních splátkách (mzdové náklady) a zbývající částku 105 tis. Kč vyplatit až po získání dotací, jako spolufinancování záměrů.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

445/14/08

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 01/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle předloženého návrhu doplněného o připomínku vzešlou ze zasedání zastupitelstva města.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

446/14/08

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 114.000,- Kč na realizaci akce „Obnova fasády kostela sv. Michala v Rýmařově" v rámci Programu regenerace MPZ Rýmařov.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

447/14/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 407/13/08 ze dne 5.3.2008.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště