teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 26.6.2008

460/17/08

Zastupitelstvo města schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného dne 26.6.2008.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

461/17/08

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2008 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Boris Pavlásek a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

462/17/08

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2008 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a Ladislav Žilka.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

463/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 14 - 16/2008.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

464/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 28.3.2008 - 26.6.2008.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

465/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

466/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

467/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

468/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2007.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

469/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

470/17/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 17 296,23 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

470/17/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 8 197,27 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

470/17/08 c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 25 493,50 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

471/17/08

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 10 mil. Kč na financování investičních akcí roku 2008, dle návrhu úvěrové smlouvy č. 7430008200188 u Komerční banky, a.s., se splatností do konce roku 2013, splácením jistiny formou měsíčních splátek, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR+0,2 p.a., bez zajištění, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

472/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

473/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za první polovinu roku 2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

474/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3137 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

475/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3291, 3271, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

476/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku 1178 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

477/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1 vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 11 Hlasování proti: 3 Zdrželo se: 4

478/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

479/17/08

Zastupitelstvo město neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1601 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

480/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice, z důvodu možného využití při případné realizaci protipovodňových opatření.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

481/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků parc.č. 444, 117/1, 128/1, 120, 125, 119, 123/1, 131, 135, 150, 151, 369/2 vše v k.ú. Edrovice a části pozemků parc.č. 836/1, 854, 855/1 vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

482/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

483/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 51 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

484/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc . č. 1620 k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

485/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1444 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

486/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1682/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

487/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, který je ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 438 k.ú. Edrovice, kterou vlastní Jan Hořák.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

488/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 2539 v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

489/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

490/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

491/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1221/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

492/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

493/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

494/17/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

495/17/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 821/23/05 ze dne 22.9.2005.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

496/17/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 272/1 k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

497/17/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 272/1 k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

498/17/08

Zastupitelstvo města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, schválilo prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov (max. 0,4 ha), dle předloženého návrhu společnosti SMHZ, spol.s.r.o., IČO 26834138, se sídlem Vávrovická 274/90, Opava-Vávrovice, za účelem vybudování čerpací stanice pohonných hmot, STK a myčky nákladních automobilů, za cenu 512,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění zadaných podmínek.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 2

499/17/08

Zastupitelstvo města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, neschválilo prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 0,15 ha, panu Laštůvkovi, za účelem vybudování čerpací stanice s myčkou pro osobní automobily.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 2

500/17/08

Zastupitelstvo města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, neschválilo prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 0,5 ha, panu Laštůvkovi, za účelem vybudování areálu pro prodej vozidel a stanice technické kontroly.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 2

501/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny pozemků parc. č. 1903/6, 1899/3, 1899/1, 1896/2, 1903/8 ve vlastnictví města za pozemky 1855/1, 1855/2 ve vlastnictví společnosti Vladimír Erben - EKO METALRECYKLING, IČO 10596038, vše v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

502/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků par. č. 1903/6, 1899/3, 1899/1, 1896/2, 1903/8 vše v k.ú. Rýmařov. Kupní cena 100,-Kč/m2 s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemcích Vladimíra Erbena.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

503/17/08 a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 1135/30/06 ze dne 19.10.206,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

503/17/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

504/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje nebytových prostor Rýmařov na ulici Radniční 5.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

505/17/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku 440 k.ú. Edrovice, označenou dle GP č. 216-121/2006 ze dne 12.11.2006 jako pozemek parc.č. 440/3, od Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava za cenu v místě a čase obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu a podmínek Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

506/17/08

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení číslo 422/14/08 ze dne 27.3.2008.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

507/17/08

Zastupitelstvo města schválilo snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 451/19 v k.ú. Rýmařov o 10 %, z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem vedení kanalizačního řádu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 2

508/17/08 a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1132/30/06 ze dne 19.10.2006,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

508/17/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

509/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 3125, která je ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek 3104/2, oba v k.ú. Rýmařov, kterou vlastní pan Orság s tím, že město si ponechá část pozemku s biokoridorem dle ÚPD.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

510/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny pozemků parc. č. 2096/2 a 2095, včetně stavby garáže, které jsou ve vlastnictví pana Holubce za pozemek 2070, který je ve vlastnictví města a doplatku 136 tis. Kč, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

511/17/08 a)

Zastupitelstvo města vyřadilo pozemky parc. č 101 a 114, oba v k.ú. Janušov, ze žádosti o bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, schválené usnesením č. 292/10/07 dne 11.10.2007,

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

511/17/08 b)

Zastupitelstvo města neschválilo úplatný převod pozemků parc. č. 101 a 114 oba v k.ú. Janušov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

512/17/08

Zastupitelstvo města souhlasí s navrženým řešením ředitele školy na financování mimosoudního vyrovnání se společností KRESTA s.r.o týkající se akce „Přístavba tělocvičny na Národní 5" a schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2008 příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, Rýmařov o částku 389.050,- Kč na pokrytí části výdajů mimosoudního vyrovnání.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

513/17/08

Zastupitelstvo města schválilo v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 14.9.2006, bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu let 1995-96 na budově Národní 15 - tělocvična, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

514/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo prodej objektu Příkopy 1157/6 na pozemku parc.č. 3519 a pozemku parc.č. 3519 v k.ú. Rýmařov za stávajících podmínek.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

515/17/08

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku číslo 03/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 15 Hlasování proti: 3 Zdrželo se: 0

516/17/08

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 95.920,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

517/17/08

Zastupitelstvo města neschválilo prominutí poplatků z prodlení z jistiny 46.148,- Kč, které vznikly pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu Sokolovská č. 38.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

518/17/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1064/27/06 ze dne 22.6.2006.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

519/17/08

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 8,45 mil. Kč na přeúvěrování stávajícího závazku u ČSOB, a.s., dle úvěrové smlouvy č. 1048/02/5137 ze dne 1.8.2002 a jejích dodatků, dle návrhu úvěrové smlouvy č. 7430008200187 u Komerční banky, a.s., se splatností do konce roku 2011, splácením jistiny formou měsíčních splátek, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR+0,2 p.a., bez zajištění, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

520/17/08

Zastupitelstvo města schválilo úpravu smluvní ceny na prodej nemovitosti č.p. 625, třída Hrdinů č.o. 24, na pozemku parc. č. 94 a zastavěné části pozemku parc. č. 94 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 17 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

521/17/08

Zastupitelstvo města schválilo zařazení akcí dle předloženého návrhu do Integrovaného dokumentu města Rýmařov.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

522/17/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 550.000,- Kč pro MAS Rýmařovsko, o.p.s., na realizaci režijních nákladů spojených s činností MAS - RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v rámci operačního programu MZe ČR PRV osa IV. Leader, s konečnou splatností nejpozději do 31.12.2008,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

522/17/08 b)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu vypracováním smlouvy o půjčce a jejím podpisem.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

523/17/08

Zastupitelstvo města schválilo postup vykoupení pozemků od Lesů ČR a způsob financování dle návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

524/17/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 2013, 2014/2, oba v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování Centra zdraví M+M.

Hlasování pro: 11 Hlasování proti: 3 Zdrželo se: 5

525/17/08

Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám" a to s účinností od 27.6.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 16 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 3

526/17/08

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Slezské Diakonii, středisko Krnov ve výši 75 000 Kč jako spoluúčast na projektu „Rodinná sociální asistence".

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

527/17/08

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu městského muzea o částku 46 905,- Kč, tj. 50% spoluúčast města na projektu MK ČR-kamerový systém.

Hlasování pro: 19 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

528/17/08

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu městské knihovny o 15 390,- Kč, tj. 50% spoluúčast města na projektu MK ČR-knihovnický softwar.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

529/17/08 a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 446/14/08,

Hlasování pro: 19 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

529/17/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 114.286,- Kč na realizaci akce „Obnova fasády kostela sv. Michala v Rýmařově" v rámci Programu regenerace MPZ Rýmařov.

Hlasování pro: 19 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

530/17/08

Zastupitelstvo města souhlasilo se zařazením města Rýmařov do územní působnosti místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 Rýmařov IČ: 26836122 a seznámit se s Strategickým plánem LEADER Rýmařovsko.

Hlasování pro: 19 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

531/17/08

Zastupitelstvo města schválilo zprávu o hospodaření, závěrečný účet a zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Rýmařovska za r. 2007.

Hlasování pro: 19 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

532/17/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí změny ve výstavbě marketu na Okružní ulici v Rýmařově dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště