teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 19
konaného v mimořádném termínu, dne 6.11.2008


616/19/08

Zastupitelstvo města schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 6.11.2008.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

617/19/08

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 19. zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v mimořádném termínu dne 6.11.2008 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

618/19/08

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v mimořádném termínu dne 6.11.2008 ve složení: Mgr. Jarmila Labounková a Josef Bernátek.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

619/19/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 114 a částí pozemků parc. č. 113, 115 a 2646/6, vše v k.ú. Rýmařov v rozsahu dle předloženého návrhu, společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu Obchodního centra Rýmařov - ulice Okružní (Lidl), za cenu 1.550,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní, včetně závazku budoucího kupujícího o zajištění samostatného řeznictví a pekařství v části objektu, po dobu 10 let provozu marketu pod sankcí 500 tis. Kč.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  0

620/19/08   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009 a uložila starostovi města připravit projednání rozpočtu města na rok 2009 na všech komisích rady a předložit jej ke schválení na řádné zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2008,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

620/19/08   b)

Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2008 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od 8/2008 do 10/2008 v celkové částce + 2 362,72 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou částku podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

620/19/08   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 1 545,30 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

620/19/08   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku - 200,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

620/19/08   e)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 1 745,30 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

621/19/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené na základě usnesení č. 365/12/04, 970/25/06 a 1080/28/06 a která řeší prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1921/3 v k.ú. Rýmařov, společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov. Termín pro uzavření kupní smlouvy a realizaci akce se prodlužuje do 30.11.2010. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

621/19/08   b)

Zastupitelstvo města souhlasilo s bezúplatným převzetím inženýrské činnosti u akce „parkoviště u TJ Jiskra na parcele 1921/1 k.ú. Rýmařov" od společnosti  PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov a schvaluje zařazení této stavební akce do plánu investic komunikací na rok 2009.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

622/19/08   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM  č. 576/18/08 ze dne 25.9.2008,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

622/19/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2294/1 a části pozemku parc. č. 2295/1, vše v k.ú. Rýmařov v lokalitě „Na Stráni 6 RD " - pozemek č. 5,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

623/19/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej  části pozemku parc. č. 2295/1, 2294/1 a části pozemku parc. č. 2293/6, vše v k.ú. Rýmařov, v lokalitě „Na Stráni 6 RD " - pozemek č. 1, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

624/19/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

625/19/08

Zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas se zánikem účasti města Rýmařov, jakožto společníka, ve společnosti BRVOS Bruntál s.r.o., se sídlem Bruntál, tř. Práce 1445/42, IČ: 258 58 581,  a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi městem Rýmařov, jakožto převodcem a společností VaK Bruntál a.s., jakožto nabyvatelem, na základě které převodce - město Rýmařov, převede na nabyvatele - společnost VaK Bruntál a.s., svůj obchodní podíl představující účast na společnosti BRVOS Bruntál s.r.o., ve výši 1/12, a to  za úplatu ve výši 20.000,-Kč.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

626/19/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo projekt města Rýmařov „Rýmařovsko v Opolském vojvodství" v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko, kterého se bude účastnit jako partner gmina Ozimek,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

626/19/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města ve společném projektu. Město vloží do projektu „Rýmařovsko v Opolském vojvodství" částku 32.545 Eur, což je 911 260,- Kč, na propagační materiály a modernizaci vybavení IC, přičemž při schválení dotace bude částka 29 290,5 Eur, což je 820.134,- Kč vrácena. Celkové náklady města Rýmařova na projekt by tak činily 3.254,5 Eur, což je 91.126,- Kč,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

626/19/08   c)

Zastupitelstvo města akceptovalo podmínky Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko, a zavázalo se spolupracovat na přípravě a realizaci projektu s gminou Ozimek.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

627/19/08

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města provedením opakovaného prodeje nemovitosti „nemocnice - prádelna a pozemek" ve veřejné dobrovolné dražbě.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

628/19/08

Zastupitelstvo města schválilo odkup stávajícího melioračního zatrubnění Krkavčího potoka od Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry Ostrava, pracoviště Krnov za úředně stanovenou cenu 81 540,- Kč.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

629/19/08

Zastupitelstvo města schválilo změnu zřizovací listiny městského muzea v části doplnění názvu o právní formu na „Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace".

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště