teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 20
konaného v řádném termínu, dne 11.12.2008


630/20/08

Zastupitelstvo města schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

631/20/08

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 20. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 11.12.2008 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Boris Pavlásek a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

632/20/08

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 11.12.2008 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a František Ziegler.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

633/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 18 a 19/2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

634/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 25.9.2008 do 11.12.2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

635/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2007/2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   a)

Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2008 snížení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od 11/2008 do 12/2008 v celkové částce - 4 659,45 tis. Kč a současně snížení objemu rozpočtových výdajů o stejnou částku podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 663,18 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 700,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 1 363.18 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   e)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2008, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   f)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2008, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/20/08   g)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2008, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2009 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2009 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/20/08   c)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2009 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/20/08   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2009 až 2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

638/20/08

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání zastupitelstva města Rýmařova na rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

639/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

640/20/08

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2009.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

641/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí roku 2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

642/20/08

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2009.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

643/20/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1458 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

644/20/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 192 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

645/20/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 271/1 k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

646/20/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 180/1 a pozemků 1263, 33, vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

647/20/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

648/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 359 v k.ú. Janušov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

649/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 224 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

650/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemků parc. č. 167, 165/1, 1083/16 v k.ú. Stránské,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

651/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2974/1 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

652/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3141 v k.ú. Rýmařov  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

653/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3141 a části  pozemků parc. č. 3137, 3155/1  v k.ú. Rýmařov, místní část Harrachov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

654/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

655/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1363/1 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

656/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2895/1 a části pozemku parc. č. 2897/2, oba v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

657/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku  parc. č. 2988/11 v k.ú. Rýmařov,   za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

658/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku  2988/9 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

659/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov,   za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10% z důvodu vedení NN),

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

659/20/08   b)

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za část pozemku parc. č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov, o dalších 10 % za špatnou využitelnost pozemku z důvodu vedení kabelu NN.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

660/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3169/2 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

662/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

663/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice s podmínkou, že bude nejdříve oddělen pozemek, včetně ochranného pásma potoku, pro Lesy ČR, s.p.,   za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

664/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Rýmařov s podmínkou, že bude nejdříve oddělen pozemek, včetně ochranného pásma potoku pro Lesy ČR,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

665/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2912/2 v k.ú. Rýmařov,  za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

666/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 301 a 299 oba  v k.ú. Janušov,  za účelem výstavby RD,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10% z důvodu vedení kanalizační přípojky). Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

667/20/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 589/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

668/20/08

Zastupitelstvo města neschválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 192, 330, 331/5, 331/8, 340 vše v k.ú. Edrovice ve vlastnictví města, spočívajícího v právu umístění a vedení společné vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Město uhradí adekvátní náklady na vybudování vodovodu a provede na svoje náklady přepojení všech účastníků na nově vybudovaný vodovod.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

669/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/29 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

670/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/9  v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

671/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/10 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 277,50,-/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

672/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/14 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 353,-Kč/m2 + za vybudování IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

673/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/16 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 579,-Kč/m2+ náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

674/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/12 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu za nabídnutou cenu 262,-Kč./m2 + za vybudování IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

675/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/25 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 280,-Kč/m2 + za vybudování IS  + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

676/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/26 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 336,-/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

677/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/27 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 420,03 Kč/m2 +  za vybudování IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

678/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 421,02 Kč/m2 + za vybudování IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

679/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu č.p. 131 na ul. Máchova 7 včetně pozemku parc. č. 1563, v k.ú. Rýmařov,  za cenu 400.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

680/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo zrušení platnosti usnesení ZM č. 616/27/02b) ze dne 14.02.2002,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

680/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 234 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova pod opěrnou stěnou, za cenu 7.662,-Kč, + náklady na převod.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

681/20/08

Zastupitelstvo města potvrzuje platnost usnesení ZM č. 1137/30/06 ze dne 19/10/06, které se týkají prodeje domu č.p. 70 a pozemku parc.č. 797 v k.ú. Rýmařov na ulici Revoluční 15 v Rýmařově.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

682/20/08

Zastupitelstvo města schválilo zrušení platnosti usnesení ZM č. 605/18/08 b) ze dne 25.09.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

683/20/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí povinnost úhrady smluvní pokuty PF ČR se sídlem Partyzánská 7, Bruntál, týkající se porušení podmínek smlouvy č. 1012990426 ze dne 15.3.2004 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2978 k.ú. Rýmařov a ukládá starostovi města zajistit příslušné rozpočtové opatření.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

684/20/08

Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám", včetně cenové mapy, a to s účinností od 12.12.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

685/20/08

Zastupitelstvo města schválilo prominutí penále ve výši 383 tis. Kč, za pozdní předání stavby, odstranění vad a nedodělků stavby bytového domu tř. Hrdinů 52, firmě RD Rýmařov s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

686/20/08

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o narovnání mezi městem Rýmařov a manžely J. a M.L., na částku 200.000,- Kč. Uzavřením dohody ukončí město Rýmařov výkon exekuce sp. zn. 103 Ex 05413/05.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

687/20/08

Zastupitelstvo města schválilo začlenění částky ve výši 3 mil. Kč do návrhu rozpočtu roku 2009, 2010 a částky ve výši 3.282.197,22 Kč do rozpočtu roku 2011, určených na financování sanace a rekultivace skládky TKO „Malá Štáhle", dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

688/20/08

Zastupitelstvo města schválilo přijetí daru od Ferdinanda Šopíka, bytem Bartákova 246/11, Rýmařov, ve výši 1,5 mil. Kč ve formě provedené nadstavby objektu bez čp/če typu OKAL postaveného na pozemcích parc. č. 2098/4, 2093/4 a 2092/4, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

689/20/08

Zastupitelstvo města schválilo změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál" na „Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace".

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

690/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 3,694 mil. Kč na realizaci akce „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova 1" z  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

690/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování realizace akce „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova 1"ve výši  0,300 mil. Kč,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

690/20/08   c)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko  projektu „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova 1".

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

691/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 13,523 mil. Kč na realizaci akce „Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově - Janovice" z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

691/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování realizace akce „Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově - Janovice" ve výši 1,1 mil. Kč,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

691/20/08   c)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko projektu „Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově - Janovice".

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

692/20/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši  5,837 mil. Kč na realizaci akce „Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov"  z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

692/20/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování realizace akce „Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov"  ve výši 1,021 mil. Kč,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

692/20/08   c)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko projektu „Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov".

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

693/20/08

Zastupitelstvo města schválilo Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova do roku 2011.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště