teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 21
konaného v řádném termínu, dne 5.2.2009

694/21/09

Zastupitelstvo města schválilo program 21. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

695/21/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 21. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

696/21/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 5.2.2009 ve složení: Ing. Soňa Kováříková a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

697/21/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města  č. 20/2008.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

698/21/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 12.12.2008 do 5.2.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

699/21/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 5.2.2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

700/21/09

Zastupitelstvo města schválilo vynětí záměrů akcí A6, A7 a A8 z Integrovaného dokumentu města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

701/21/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města za rok 2008.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

702/21/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

703/21/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části  pozemku parc. č. 854, 852/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

704/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 42 a části pozemku parc. č. 18/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

705/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 195/3, 203/1, 204/3 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

706/21/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

707/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 836/33 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

708/21/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

709/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č.  3680/3 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

710/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov za nabídnutou základní cenu 510 Kč/m2 + příspěvky za vybudování IS + náklady spojené s převodem,  po oddělení části pozemku zajišťující dostatečný přístup k nemovitostem u objektu č.p. 78, Rýmařov (cca 5 m od garáže).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

711/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části  pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

712/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 271/1 v k.ú. Stránské,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

713/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části  pozemku parc. č. 180/1 a pozemku parc. č. 1263, 33, vše v k.ú. Stránské,  a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

714/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 1146, 175/3, oba k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

715/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1458 k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

716/21/09

Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 453/9 v k.ú. Jamartice, od PF ČR, za podmínek dle § 6 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

717/21/09

Zastupitelstvo města schválilo rozšíření směny, schválené usnesením zastupitelstva města číslo 388/12/08 ze dne 31.1.2008, o další pozemky parc. č. 374/1, 374/6 - oba v k.ú. Edrovice, pozemky parc.č. 240/1, 313 - oba v k.ú. Janovice u Rýmařova a pozemky parc. č. 3068, 3069, 3392/1 - vše v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451. Pozemky, které do této směny vkládá město, zůstávají stejné.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

718/21/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny pozemků parc. č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví P. K., za pozemek parc. č. 668/1 v k.ú. Jamartice, ve vlastnictví města, dle navržených podmínek žadatele (odhadní cena pozemků).

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

719/21/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 430/22/01 ze dne 19.04.2001,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

719/21/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování pozemků parc. č. 369 a 368/1, oba v k.ú. Janušov, Obci Stará Ves u Rýmařova.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

720/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 3444/1 ve vlastnictví D. Ž., za pozemky parc. č. 3444/3, 3441/2 a část pozemku parc. č. 3438, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

721/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 3436 a 3437 ve vlastnictví J.V., za pozemek parc. č. 3454/3, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

722/21/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 595/18/08 ze dne 25.9.2008,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

722/21/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 3127/6, ve vlastnictví města Rýmařov, za pozemky parc. č. 3104/2 a 3124, ve vlastnictví F.O., vše v k.ú. Rýmařov, s podmínkou, že F.O. doplatí rozdíl ve výměře za cenu 20,- Kč/m2. Náklady směny uhradí kupující.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

722/21/09   c)

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 3120, k.ú. Rýmařov o výměře 1000 m2, od F.O., za cenu 20,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

723/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu na ulici 8. května č. 855/51A  v Rýmařově, včetně zastavěné části pozemku parc.č. 1815 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

724/21/09

Zastupitelstvo města schválilo úkony nutné k provedení opravy zápisu v evidenci katastru nemovitostí u pozemků (druh pozemku - vodní plocha) parc. č. 59 v k.ú. Edrovice, parc. č. 74, 537, 666/11, 666/15, 666/17, 671/22, 671/24, 686 a 707 v k.ú. Jamartice, parc. č. 50  a 341 v k.ú. Janušov, parc. č. 1442, 1624, 2926, 2938 a 3387 v k.ú. Rýmařov, převedených z LV 1 do vlastnictví města, dle předloženého návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

725/21/09

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, na rok 2009 pro o částku 11 900,  Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast  na financování projektu „Mezinárodní lyžařská školička", a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

726/21/09

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, příspěvková organizace, na rok 2009 o částku 525 645,  Kč určenou jako příspěvek na financování projektu „Návrat starých časů", a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

727/21/09

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu města na r. 2009 Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, ve výši 279.204,- Kč na předfinancování  projektu „Uměním ke společné budoucnosti".

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

728/21/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

729/21/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 402/12/08 b),

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

729/21/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.2.2009 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

730/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr realizace preventivní aktivity v rámci „Krajského programu prevence kriminality na rok 2009".

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

731/21/09

Zastupitelstvo města schválilo vyčlenění částky v rozpočtu města ve výši 20% z celkových předpokládaných nákladů na jednotlivé dílčí projekty z programu prevence kriminality.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

732/21/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr přestavby budovy kina pro sportovní účely a zařazení tohoto záměru do Integrovaného dokumentu města s nejvyšší prioritou.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

733/21/09

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 01/2009 o  trvalém označování psů dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

734/21/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost  usnesení  ZM č. 579/18/08 ze dne 25.9.2008,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

734/21/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova, V.T., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

735/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/13 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

736/21/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice,  a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště