teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 26.3.2009

737/22/09

Zastupitelstvo města schválilo program 22. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.3.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

738/22/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 22. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.3.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Jarmila Labounková a Marcela Staňková.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

739/22/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelsta města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.3.2009 ve složení: Mgr. Vlastimil Baran a Mgr. Květoslava Sicová.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

740/22/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.3.2009 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

741/22/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 21/2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

742/22/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 5.2.2009 do 26.3.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

743/22/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2008 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

743/22/09   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.2.2009 za rok 2008,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

743/22/09   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění, zadání pře-zkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2009 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

744/22/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 2 254,56 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

744/22/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, o částku + 1 305,00 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

744/22/09   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 949,56 tis. Kč, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

745/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

746/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

747/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2083 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

748/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 161/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

749/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2653 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

750/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 647/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

751/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., V.S., za cenu 36.636,- Kč včetně nákladů na převod.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

752/22/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 655/20/08 ze dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

753/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

754/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1146 v k.ú. Stránské, M.B., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

755/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 836/33 v k.ú. Rýmařov, manželům O. a P.K., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

756/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 42 a části pozemku parc. č. 18/1 v k.ú. Rýmařov, B.R., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

757/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 195/3, 203/1, 204/3 v k.ú. Janušov, B.R., s podmínkou, že bude oddělen pozemek pro chodník za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

758/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje objektu bez č.p. (na ulici Husova, Rýmařov), včetně pozemku parc.č. 73 a stavby na pozemcích parc. č.  76/1 a 76/2, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

759/22/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/11 v k.ú. Edrovice, L.L., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

760/22/09

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení ZM č. 682/20/08 ze dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

761/22/09

Zastupitelstvo města neschválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2010, 2011 a pozemků parc. č.  2013, 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

762/22/09

Zastupitelstvo města schválilo darování pozemků parc. č. 369 a 368/1, oba v k.ú. Janušov, Obci Stará Ves u Rýmařova, zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Staňkem, se sídlem Dlouhá 287/32, Stará Ves, Rýmařov. Náklady spojené s bezplatným převodem pozemků uhradí Obec Stará Ves.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

763/22/09

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke  smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.L. dne 13.11.2006 na základě usnesení č. 510/15/04, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na části pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do jednoho roku tj. do 31.3.2010 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

764/22/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 623/19/08  ze dne 6.11.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

765/22/09

Zastupitelstvo města schválilo využití varianty A při stanovení ceny za účelem prodeje bytového domu na ulici 8. května 855/51A včetně zastavěné části pozemku parc. č. 1815 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

766/22/09

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 3444/1 ve vlastnictví D.Ž., za pozemky parc. č. 3444/3, 3441/2 a část pozemku parc. č. 3438, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

767/22/09

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 3436 a 3437 ve vlastnictví J.V., za pozemek parc. č. 3454/3, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

768/22/09

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 3127/6, ve vlastnictví města Rýmařov, za pozemky parc. č. 3104/2 a 3124, ve vlastnictví F.O., vše v k.ú. Rýmařov, s podmínkou, že F.O. doplatí rozdíl ve výměře za cenu 20,- Kč/m2. Náklady směny uhradí F.O.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

769/22/09

Zastupitelstvo města schválilo A.H. snížení kupní ceny za část pozemků parc. č. 299, 301 v k.ú. Janušov o 10 %, z důvodu vedení kanalizační přípojky.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

770/22/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 594/18/08  ze dne 25.09.2008,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

770/22/09   b)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu pokračováním jednání o směně pozemků parc. č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 vše v k.ú. Edrovice, které vlastní J.H. za část pozemku parc. č. 701, a pozemků parc.č 578, 705, 738/4 v k.ú. Janušov, které jsou ve vlastnictví města Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

771/22/09

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2008 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

772/22/09

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 510, 611 oba v k.ú. Jamartice, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava - Mariánské Hory, dle podmínek ŘSD ČR.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

773/22/09

Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s M.I. dne 21.9.2006 na základě usnesení ZM č. 1098/29/06, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 24.4.2007 na 31.12.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

774/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu bez čp./če (objekt trafostanice DTS 2636, na Divadelní ulici), včetně pozemku parc. č. 660 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

775/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části pozemku parc. č. 2646/6 k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou rozšíření silnice II/370 o připojovací a odbočovací pruh pro stavbu marketu ‚Lidl‘, jehož investorem je Lewerenz Development s.r.o.

Hlasování pro:  11        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  3

776/22/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 286/10/07 ze dne 11.10.2007.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

777/22/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje nebytových prostor na ulici Žižkova 545/29 v Rýmařově.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

778/22/09

Zastupitelstvo města schválilo převod pozemků parc.č. 76/1, 172, 181, 188, 198/2, 198/4, 213, 219, 783, 785, 790, 801, 1592, 2059, 2093/1 - 2093/6, 2099, 3249, 3257/1, 3264, 3279 v k.ú. Rýmařov, pozemků parc.č. 377/1, 377/3, 378/1 k.ú. Jamartice, pozemků parc.č. 225/1 k.ú. Janovice a pozemků parc.č. 124, 349, 658 k.ú. Janušov od ÚZSVM, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

779/22/09

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku roku 2009 pro Základní školu Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 224 000,- Kč. Navýšení příspěvku bude pokryto z rozpočtové rezervy.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

780/22/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o nutnosti dokončení rekonstrukce MŠ Jelínkova 3 a schválilo její dofinancování z rozpočtu města na rok 2009 ve výši 852 949,-  vč. DPH, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

781/22/09

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 10 na nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově z L.S. a K.S. na N.J.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

782/22/09

Zastupitelstvo města schválilo změnu zřizovací listiny Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

783/22/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích - Czech POINT",

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

783/22/09   b)

Zastupitelstvo města  schválilo spoluúčast města na financování realizace „dobudování pracoviště Czech POINT" ve výši 10.281,- Kč,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

783/22/09   c)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem smlouvy „dobudování pracoviště Czech POINT" s firmou Autocont CZ, a.s. Ostrava.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

784/22/09

Zastupitelstvo města schválilo organizaci veřejné služby ve městě Rýmařov v souladu s § 18 zákona č. 111/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů, o pomoci v hmotné nouzi, a to od 1.4.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

785/22/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720333342 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., s platností od 1.4.2009, na pojištění a škodu způsobenou v souvislosti se zaměstnáváním osob v hmotné nouzi - veřejná služba na základě zákona č.111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

786/22/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy č. 1006940926 s Pozemkovým fondem ČR na pozemky parc.č. 2783/1 a 2787/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

787/22/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o žádostech na dotace na projekty, které nejsou obsaženy v „Integrovaném dokumentu města", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

788/22/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál, a.s. a BRVOS Bruntál, s.r.o.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště