teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 18.6.2009

789/23/09

Zastupitelstvo města schválilo program 23. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 18.6.2009.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/23/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 23. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 18.6.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Jarmila Labounková a Ing. Tomáš Köhler.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

791/23/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 18.6.2009 ve složení: Božena Filipová a Miroslav Vojáček.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

792/23/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 18.6.2009 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

793/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 22/2009.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

794/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 27.3.2009 do 18.6.2009.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

795/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2008.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

796/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2008.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

797/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2008.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

798/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2008.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

799/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o.,s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2008.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

800/23/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 48 843,30 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

800/23/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 48 843,30 tis. Kč, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

801/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

802/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za 1. pololetí roku 2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

803/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o "Stavu plnění věcného rámce akcí" (Integrovaný dokument) k 2.6.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

804/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

805/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 305 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

806/23/09

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení ZM č. 747/22/09  ze dne 26/03/2009.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

807/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 2540, 2739 oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

808/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 39  v k.ú. Janušov a části pozemku parc. č. 440/3 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

809/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 899  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

810/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1569  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

811/23/09

Zastupitelstvo města  neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1489/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

812/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2317 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

813/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

814/23/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 161/1 a pozemku parc.č. 175/3 oba v k.ú. Stránské,  L.L.  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

815/23/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2290/1 v k.ú. Rýmařov, M.T., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

816/23/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 115 v k.ú. Edrovice, manželům M. a T.S., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

817/23/09

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, L.Š., za účelem vybudování zahrady.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

818/23/09

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s J.Š. dne 7.5.2007 na základě usnesení č. 135/6/07, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 2979 v k. ú. Rýmařov z původního termínu 30.6.2008 na 31.12.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

819/23/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 710/21/09 ze dne 5.2.2009,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

819/23/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov  za nabídnutou cenu 410 Kč/m2 + příspěvky za vybudování IS + náklady spojené s převodem A.K.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

820/23/09

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku TJ Jiskra Rýmařov, IČ 146 13 085, ve výši 69.500 Kč + DPH, na úhradu výdajů spojených se zpracováním energetického auditu za objekt čp. 845/18 k.ú. Rýmařov (objekt kuželny) za předpokladu převodu objektu na město.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

821/23/09

Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemků parc. č. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 a 243, vše v k.ú. Janušov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

822/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části pozemků parc. č. 1834/1, 1845, 1840, 1839/1, 1844 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc. č. 354, 380, 381, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151, 163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 513/7, 513/8 v k.ú. Jamartice, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle v úseku km 31,900 - 35,025.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

823/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1282/1, 1282/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby 14 rodinných domů.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

824/23/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 56/1 a pozemku parc. č. 56/2 oba v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 837 m2 dle varianty 2), od společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, za cenu 210,- Kč/m2 včetně nákladů spojených s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

825/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí upřesněný rozsah pozemků prodávaných společností Lewerenz Development s.r.o., na stavbu marketu Lidl, dle usnesení ZM č. 619/19/08 ze dne 6.11.2008.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

826/23/09

Zastupitelstvo města schválilo darování části pozemku parc. č. 2646/6 k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou rozšíření silnice II/370 o připojovací a odbočovací pruh pro stavbu marketu ‚Lidl‘, jehož investorem je Lewerenz Development s.r.o., Moravskoslezskému kraji. Náklady na převod uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

827/23/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření budoucí darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., na základě které budou na město Rýmařov bezúplatně převedeny stavby nově budovaných zpevněných ploch a chodníků pro market ‚Lidl‘, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

828/23/09

Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu mezi TJ Jiskra Rýmařov IČO 146 13 085 a Městem Rýmařov, týkající se darování objektu kuželny TJ Jiskra Rýmařov na Bartákově ulici č. 845/18 a pozemku parc. č. 815 v k.ú. Rýmařov. Všechny náklady bezúplatného převodu uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

829/23/09

Zastupitelstvo města nesouhlasí s vykoupením části pozemku parc. č. 285/1, k.ú. Janušov o výměře 100 m2, od společnosti Katr a.s., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

830/23/09

Zastupitelstvo města schválilo úpravu smluvní ceny na prodej nemovitosti objektu Větrná č.p. 908/19, 907/21 a 906/23 vč.  zastavěných pozemků parc. č. 262, 263 a 264 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

831/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemků parc. č. 2951/1, 2956 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví  G.H. za část pozemku parc. č. 316/9 a pozemku parc.č. 333/6 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, ve vlastnictví města Rýmařov,  dle předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

832/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 361, 362 - oba v k.ú. Janovice, pozemků parc. č. 666/13 - v k.ú. Jamartice a pozemků parc. č. 3032, 3378 - oba v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451 za pozemky parc.č. 411/2, 412/2, 413,415, 416, 418/2, 420 vše v k.ú. Edrovice a pozemky parc.č. 354/10, 385/3 oba v k.ú. Stránské, části pozemků parc.č. 2918, 2919 oba v k.ú. Rýmařov, pozemek parc.č. 2925 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc.č. 347, 349, 354, 358, 359 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, které do směny vkládá město Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

833/23/09

Zastupitelstvo města souhlasilo, aby v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji bylo vybudováno ve městě Rýmařov „Chráněné bydlení" a „Domov pro osoby se zdravotním postižením". Pro realizaci tohoto projektu doporučuje vyčlenit tyto nemovitosti: (bývalá prádelna v nemocnici) objekt bez čp/če na pozemku parc. č. 446, a (bývalé dětské oddělení v areálu nemocnice) budova bez čp/če na pozemku parc. č. 449, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

834/23/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov,  V.S., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

835/23/09

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100.000 Kč pro Občanské sdružení Stránské, IČO 27007502, zastoupené Vladimírou Křenkovou, za účelem před financování projektu „Pec nám spadla". Půjčka bude poskytnuta bez zajištění formou jednorázové úhrady do 14 dnů od podpisu smlouvy o půjčce.  Půjčka bude splacena bezprostředně po obdržení dotace, nejpozději však do 31.3.2010.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

836/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků p.č. 578, 705, 738/4, 744/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov  za  pozemky nebo jejich části  p.č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 ve vlastnictví J.H. za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

837/23/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení parcel vzniklých po oddělení zóny pro výstavbu RD, určených pro vznik rekreační zóny a plánované vodní nádrže v k.ú. Janovice p.č. 81,82, 86, 87 a k.ú. Edrovice  p.č. 323/1, 326/1, 331/1, 331/2 od PF ČR, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

838/23/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu bez čp./če (objekt trafostanice DTS 2636, na Divadelní ulici), včetně pozemku parc. č. 660 v k.ú. Rýmařov, společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 IČO: 27232425, za cenu 177.530,- Kč + náklady spojené s převodem .

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

839/23/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo vypořádání mezi Městem Rýmařov a vlastníky nemovitostí na ulici J. Fučíka, Rýmařov, čp. 15, 13, 9, 5, 11, vše v k.ú. Edrovice, a to ve věci náhrady za společnou vodovodní přípojku a stavební úpravy vodního zdroje, nacházejícího se na pozemku parc.č. 359 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

839/23/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo úhradu napojení na vybudovaný vodovodní řad města pro předmětné nemovitosti na ulici J. Fučíka, Rýmařov, čp. 15, 13, 9, 5, 11, vše v k.ú. Edrovice ve výši 285.632,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

840/23/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 2107 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

841/23/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje budovy bez č.p. (výměníková stanice na 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210, včetně pozemku parc. č. 210 v k.ú Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

842/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí navržený postup v podávání žádostí o dotace na investiční záměry města, které byly neúspěšné v první výzvě ROPu MSK, a uložilo starostovi pokračovat v přípravě a realizaci investic dle návrhu v předloženém materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

843/23/09

Zastupitelstvo města schválilo, v souvislosti s novelou zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nové vymezení majetku a majetkových práv dle předloženého návrhu všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Rýmařov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

844/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zrušení obecně prospěšné společnosti Sovinecko, IČ 25845152.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

845/23/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o vypořádání nákladů za zrušenou stavbu vodního díla dle ocenění ve výši 103.430,-- Kč mezi Městem Rýmařov a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

846/23/09

Zastupitelstvo města schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Rýmařov a následné pořízení Regulačního plánu „Zóny Máchova" v rozsahu původního regulačního plánu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

847/23/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 19.6.2009 zřízení osadního výboru v Jamarticích,

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

847/23/09   b)

Zastupitelstvo města stanovilo s účinností od 19.6.2009 počet členů osadního výboru v Jamarticích na čtyři členy dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

847/23/09   c)

Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 19.6.2009 Karla Mojáka předsedou osadního výboru v Jamarticích.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

848/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí možnosti financování revitalizace bytových domů ve vlastnictví města a doporučilo postupovat dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

849/23/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.  01088/2008/ŽPZ mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

850/23/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu mezi Městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu - Automobil osobní terénní NISSAN, SPZ OVC 74-34, inv. číslo: 6-34102-92, rok pořízení: 1991, pořizovací cena: 720 000,00 Kč, čistič vysokotlaký KARCHER, inv. číslo: 4-2956-49, rok pořízení: 1997, pořizovací cena: 48 666,60 Kč a nádrž na vodu beztlaká, inv. číslo: BR4604, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 3 990,00 Kč,

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

850/23/09   b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/23/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo vznik Azylového domu pro jednotlivce ze stávající Ubytovny pro občany bez přístřeší a sociálně potřebné dle předloženého materiálu,

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/23/09   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zahájení jednání o pronájmu prostor Ubytovny pro občany bez přístřeší a sociálně potřebné na ulici 8. května č. 36 Slezské diakonii Krnov.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

852/23/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh na využití kaple V Lipkách, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

853/23/09

Zastupitelstvo města uložilo radě města aktualizovat OZV číslo 04/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště