teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 24
konaného v řádném termínu, dne 24.9.2009

854/24/09

Zastupitelstvo města schválilo program 24. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.9.2009.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

855/24/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 24. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.9.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Jarmila Labounková a Ing. Tomáš Köhler.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

856/24/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.9.2009 ve složení: Ing. Soňa Kováříková a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

857/24/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 24.9.2009 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

858/24/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 23/2009.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

859/24/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.6.2009 do 24.9.2009.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

860/24/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 31 277,94 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

860/24/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 31 277,94 tis. Kč, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

861/24/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2010. Do příštího projednávání rozpočtu vyčíslit úsporu vzniklou zateplením a snížit o ni provozní dotaci ZŠ a MŠ. Dále ukládá radě města  zapracovat vládní protikrizová opatření do rozpočtu města na rok 2010.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

862/24/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální informaci o  „Integrovaném dokumentu města" ke dni 14.9.2009, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

863/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

864/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3112 a části pozemku parc. č. 3115 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

865/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu ve výši 1166/2000 na pozemku parc.č. 689/5 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

866/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

867/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 79/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

868/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1566  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

869/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1564 a části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

870/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

871/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 969 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

872/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 276/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

873/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3440 a pozemku 3442/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

874/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148 v k.ú. Rýmařov (místní část Harrachov).

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

875/24/09

Zastupitelstvo města  zrušilo platnost usnesení ZM č. 580/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

876/24/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2653 v k.ú. Rýmařov, M.K. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

876/24/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo výpočet všech příspěvků ( včetně NN) za dostupnost inženýrských sítí  dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2653 k.ú Rýmařov, M.K.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

877/24/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1569 v k.ú. Rýmařov, E.O. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

878/24/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janušov, manželům I. a R.K. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

879/24/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo vymezení jednotek na nemovitosti bez čp./če na pozemku parc. č. 2031 a na nemovitosti bez čp./če na pozemku parc. č. 2034 a pozemků parc.č. 2031 a 2034, vše v k.ú. Rýmařov, podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

879/24/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje všech jednotek v objektu bez čp./če, včetně pozemku   parc.č. 2031 a všech jednotek v objektu bez čp./če, včetně pozemku parc.č. 2034, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/24/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006  Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 555/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

881/24/09

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 909 v k.ú. Janušov, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Mojmírovců  5, Ostrava - Mariánské Hory.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

882/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo nabídku smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 10 na pozemku parc. č. 1 a pozemků parc.č. 1, 3 v k.ú. Janovice u Rýmařova (Janovického zámku včetně areálu) mezi Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Přípotoční 300, Praha 10 a  Městem Rýmařov, se sídlem náměstí Míru 1, Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

883/24/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 428/14/08 ze dne 27.3.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

884/24/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 498/17/08 ze dne 26.6.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

885/24/09

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 3445/2  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

886/24/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 583/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

887/24/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej STL plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27295567, za cenu 362.000,- Kč + 19% DPH.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

888/24/09

Zastupitelstvo města schválilo rozšíření směny, schválené usnesením zastupitelstva města číslo 388/12/08 ze dne 31.1.2008, o další pozemky parc. č. 361, 362 - oba v k.ú. Janovice, pozemku parc. č. 666/13 - v k.ú. Jamartice a pozemků parc. č. 3032, 3378 - oba v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451 za pozemky parc.č. 411/2, 412/2, 413,415, 416, 418/2, 420 vše v k.ú. Edrovice a pozemky parc.č. 354/10, 385/3 oba v k.ú. Stránské, části pozemků parc.č. 2918, 2919 oba v k.ú. Rýmařov, pozemek parc.č. 2925 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc.č. 347, 349, 354, 358, 359 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, které do směny vkládá město Rýmařov, náklady na převod směny uhradí obě strany rovným dílem

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

889/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo rozšíření záměru směny, schválené usnesením ZM č. 831/23/09 ze dne 18.6.2009 s Ing. G.H., o pozemky parc.č. 295/1, 2956, k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

890/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr odkoupení části pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov pod vodojem od Ing. G.H.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

891/24/09

Zastupitelstvo města schválilo darování části pozemků parc. č. 1834/1, 1845, 1840, 1839/1, 1844 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc. č. 354, 380, 381, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151, 163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 513/7, 513/8 v k.ú. Jamartice, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle v úseku km 31,900 - 35,025, Moravskoslezskému kraji, jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

892/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části pozemků parc. č. 1038/1, 1038/2, 1083/10, 1116 v k.ú. Stránské, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 - 26,390.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

893/24/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení částí pozemků parc. č. 1931/1 a 1932/1 v k.ú. Rýmařov od J.Z. za cenu 300,- Kč/m2 + náklady na přemístění tankovacího místa a posunutí plotu + náklady spojené s převodem (zpracování GP+znalecký posudek+daň z převodu+kolek).

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

894/24/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej obytných domů č.p. 908, na ulici Větrná č.o. 19, na parc.č. 262 po geometrickém oddělení nezastavěné části, č.p. 907, na ulici Větrná č.o. 21, na parc.č. 263 a č.p. 906, na ulici Větrná č.o. 23, na parc.č. 264, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 4.624.716,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

895/24/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 527/25/01 ze dne 18.10.2001.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

896/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu čp. 602 (bývalý DM) na ulici Bartákova č. 21 a pozemku parc. č. 542 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

897/24/09

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 578, 705, 738/4, 744/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Města Rýmařov  za  pozemky nebo jejich části  parc. č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 ve vlastnictví J.H.,  náklady směny hradí obě strany rovným dílem za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

898/24/09

Zastupitelstvo města schválilo změnu podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je prodej pozemků schválených ZM usnesením č. 619/19/08  ze dne 6.11.2008 na stavbu obchodního centra LIDL, mezi společností Lewerenz Dewelopment a Městem Rýmařov, a to:-  samotná kupní smlouva bude uzavřena ke dni 13.10.2009,- doplatek kupní ceny bude proveden formou notářské či bankovní úschovy, kdy doplatek ceny Město obdrží až po zavkladování kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

899/24/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části pozemků parc. č. 21 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dotčeného stavbou rekonstrukce „Silnice III/37019 - rekonstrukce propustku v km 2,3 Rýmařov-Janovice".

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

900/24/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u části pozemku označená v oddělovacím geometrickém plánu č. 1726-63/2008 ze dne 31.03.2008 jako pozemek parc. č. 1362/1 díl „a".

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

901/24/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 137/6/07 ze dne 26.4.2007.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

902/24/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemků od Lesů ČR, s.p. dle návrhu kupní smlouvy  za cenu 965 100,- Kč.  Jedná se o tyto pozemky parc.č.:546 k.ú. Dolní Moravice, 344, 349/4, 1022 v k.ú Nová Ves u Rýmařova, 707/3, 715/1, 715/6, 715/7, 804, 852 v k.ú. Janušov, 86/1, 91, 94, 385/1, 411/2, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 450, 582, 625/2, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 657/5, 678/1, 678/2 k.ú. Jamartice, 1193, 2880/1, 2986/3, 2999, 3002/1, 3026/2, 3026/3, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3362, 3364/1, 3364/2, 3458/2, 3458/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

903/24/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 833/23/09 ze dne 18.06.2009,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

903/24/09   b)

Zastupitelstvo města souhlasilo, aby v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji bylo vybudováno ve městě Rýmařov „Chráněné bydlení" a „Domov pro osoby se zdravotním postižením". Pro realizaci tohoto projektu doporučuje vyčlenit a nabídnout Moravskoslezskému kraji tyto nemovitosti:a) objekt bez č.p./č.e včetně pozemku parc. č. 449 + část pozemku parc. č 451/1 v k.ú. Rýmařov (bývalé dětské oddělení nemocnice), forma převodu - darovací smlouva;b) pozemek parc. č. 445 + část pozemku parc. č 451/1v k.ú. Rýmařov, forma převodu - darovací smlouva (stávající objekt bývalé prádelny bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 445 město nechá na své náklady odstranit);c) objekt č.p. 594, na ulici Revoluční 24, včetně pozemků parc. č. 1596 a 1597 k.ú. Rýmařov (bývalá mateřská škola), forma převodu - kupní smlouva, předpokládaná cena 2,5 mil. Kč;d) pozemek parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov, forma převodu - kupní smlouva, předpokládaná cena 1,4 mil.Kč;

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

904/24/09

Zastupitelstvo města schválilo odpis pohledávek za nájemníky bytů a nebytových dle předloženého návrhu ve výši 319.651,- Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

905/24/09

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace o 182 060 Kč, na vrub rozpočtové rezervy.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

906/24/09

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku na rok 2009 sdružení TJ Jiskra Rýmařov na péči o sportovní zařízení města ve výši 590 tis. Kč a příspěvku na tělovýchovnou činnost oddílů ve výši 299 tis. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

907/24/09

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku na rok 2009 občanskému sdružení HC Rýmařov na tělovýchovnou činnost, dle předloženého návrhu, ve výši 205,2 tis. Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

908/24/09

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek Ski klubu Rýmařov ve výši 26 349 Kč na údržbu běžeckých tratí v zimní sezóně 2008/2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

909/24/09

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov v rámci Programu regenerace MPZ Rýmařov příspěvek ve výši 90 000 Kč  na realizaci akce  „Dokončení obnovy fasády kostela sv. Michaela v Rýmařově.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

910/24/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Propagace a popularizace kaple V Lipkách" ve výši 719 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

911/24/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Orientační systém města Rýmařova" ve výši 650 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

912/24/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Boulder Centre" ve výši 877 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

913/24/09

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2141/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví PF ČR do majetku města.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

914/24/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost  usnesení  ZM č. 581/18/08 ze dne 25.9.2008,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

914/24/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 131, 135,  a pozemků parc. č. 117/9, 444/3, vše v k.ú. Edrovice, a pozemku parc.č. 855/8 v k.ú. Rýmařov, Lesům ČR, s.p., IČO 42196461, Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové-Nový Hradec Králové, za cenu 200,-Kč/m2 (bez počítání IS) + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

915/24/09

Zastupitelstvo města schválilo účast města Rýmařova v projektu Euroregionu Praděd „Neobjevené Jeseníky".

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

916/24/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem v rámci projektu MSK KOTIS - Komplexní orientační turistický informační systém Moravskoslezského kraje o přijetí 1 ks velkoplošného orientačního panelu (tabule) o rozměrech 100 x 200 cm a 1 ks samoobslužné počítačové jednotky (informační kiosek) v celkové částce 131 115, 97 Kč.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

917/24/09

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí půjčky vedoucímu divadelního souboru Pradivadlo Mgr. J.K. na pořádání představení amerického muzikálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

918/24/09

Zastupitelstvo města schválilo, v souvislosti s novelou zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle předloženého návrhu aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací:- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace,- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál,- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál,- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,- Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace,- Městská knihovna Rýmařov,- Středisko volného času Rýmařov,- Byterm Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

919/24/09

Zastupitelstvo města schválilo vybudovat systém varování obyvatel města před přívalovými srážkami a jeho zařazení do ID města.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

920/24/09

Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce kronikáře města Rýmařova Mgr. Ivo Janouška.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

921/24/09   a)

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje budovy čp. 454, na ulici Divadelní 13 (objekt kina), včetně pozemku parc.č. 626, k.ú. Rýmařov,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

921/24/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo pozastavení přípravy rekonstrukce budovy kina na sportovní zařízení.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

922/24/09

Zastupitelstvo města schválilo název nové ulice „U Kaple" v lokalitě k. ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

923/24/09

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města účastí ve veřejné dražbě na zakoupení nemovitosti objekt bydlení č.p. 101 na pozemku parc. č. 46/1 (bez pozemku) a ostatní stavební objekt č.p. 102 na pozemku parc. č. 47 (bez pozemku), včetně vedlejších staveb - dílna, vrátnice, sklad, rampa a zděný komín (areál bývalých stavebnin v Janovicích), vše v k.ú. Janušov, která se koná dne 1.12.2009 na Okresním soudu Bruntál a je vedena pod jednacím číslem E 995/97-591 a E 1670/2000, a to za podmínek uvedených v dražební vyhlášce a nejvyšší podání je rovno trojnásobku nejnižšího podání dle uvedené dražební vyhlášky.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště