teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 25
konaného v mimořádném termínu, dne 19.11.2009

924/25/09

Zastupitelstvo města schválilo program 25. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 19.11.2009.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

925/25/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 25. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 19.11.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Boris Pavlásek a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

926/25/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 19.11.2009 ve složení:  Mgr. Květoslava Sicová a Miroslav Vojáček.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

927/25/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 19.11.2009 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

928/25/09   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 3.11.2009 a navržené rozpočtové opatření roku 2009, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

928/25/09   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2010,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

928/25/09   c)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výzvu k podání nabídky na poskytnutí překlenovacího úvěru v roce 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

929/25/09

Zastupitelstvo města schválilo ponechání místního koeficientu 2 pro rok 2010, stanoveného v rámci OZV č. 3/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

930/25/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/8 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

931/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 899 v k.ú. Rýmařov, I.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

932/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice, manželům I. a J.L., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

933/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3112 a části pozemku parc. č. 3115 v k.ú. Rýmařov (po zaměření místní komunikace), K.S., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

934/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej podílu na pozemku parc. č. 689/5 v k.ú. Rýmařov ve výši 1166/2000, do podílového spoluvlastnictví manželům D. a E.C. (polovinu podílu) a manželům V. a K.V. (polovinu podílu), za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

935/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1566 v k.ú. Rýmařov, S.G., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

936/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, D. a D.A., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

937/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku části pozemku parc. č. 276/1 v k.ú. Edrovice, manželům R. a J.M. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

938/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3440 a pozemku 3442/2 v k.ú. Rýmařov, D.Ž. a P.Ž. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

939/25/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Janušov od společnosti Katr a.s., Potočná  334/5, Stará Ves za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem .

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

940/25/09

Zastupitelstvo města neschválilo slevu v počítání všech příspěvků za dostupnost inženýrských sítí dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 117/1 k.ú Edrovice, J. a F.V.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

941/25/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM číslo 532/25/01 ze dne 18.10.2001.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

942/25/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006  Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. parc. č. 1523, 2912/1, 2952, 3069, 3075/1, 3372, 3377, 3392/1 a 3456/1, 2646/6, 3104/1 a 3104/6 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 245, 289, 292, 335, a části pozemků 359, 368/1 v k.ú. Janušov, parc. č. 311/2 a 1161 v k.ú. Stránské, parc. č. 364, 360 a 410 část pozemků 131, 272/1 v k.ú. Edrovice,  parc. č. 256/1 a 388/4 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 92, 379/1 a 666/13 v k.ú. Jamartice, parc. č. 13, 60, 134, 230, 240/1 a 313 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

943/25/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3148 v k.ú. Rýmařov (místní část Harrachov), manželům V. a H.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem + úhrada PF ČR za odvod nesplnění podmínky bezúplatného převodu z PF ČR na výstavbu rodinných domků.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

944/25/09

Zastupitelstvo města schválilo darování části pozemků parc. č. 1038/1, 1038/2, 1083/10, 1116 v k.ú. Stránské, dotčených stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 – 26,390, Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října, Ostrava, náklady na převod uhradí Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

945/25/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 900/24/09 ze dne 24.9.2009.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

946/25/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

947/25/09

Zastupitelstvo města  zrušilo platnost usnesení ZM č. 878/24/09 ze dne 24.9.2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

948/25/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 660/20/08 ze dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

949/25/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 591/18/08 b) ze dne 25.9.2008 a usnesení č. 591/18/08 c) ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

950/25/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 759/22/09 ze dne 26.3.2009.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

951/25/09

Zastupitelstvo města schválilo postup čerpání dotací z programu „Zelená úsporám“ a seznam navržených bytových panelových domů k zateplení, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

952/25/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ke spolufinancování programu „Zelená úsporám“ za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

953/25/09

Zastupitelstvo města schválilo výstavbu sportoviště v areálu ZŠ Rýmařov na ul. 1.máje, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

954/25/09

Zastupitelstvo města schválilo změnu neinvestičního příspěvku poskytnutého Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci, ve výši 172 000 Kč na investiční.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

955/25/09

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál na rok 2009 o částku 46 tis. Kč.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

956/25/09

Zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2010 –  2014 kandidáty dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

957/25/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2008 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 12.02.2009 a zprávu revizní komise ze dne 24.03.2009, týkající se kontroly hospodaření za rok 2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

958/25/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 90086/2009 o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova ul. 1 v Rýmařově“.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

959/25/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části pozemku parc. č. 1908 v k.ú. Rýmařov, označená v geometrickém plánu č. 1769-83/2008 jako díl „a“, do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

960/25/09

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006  Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1938/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště