teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 26
konaného v řádném termínu, dne 10.12.2009

961/26/09

Zastupitelstvo města schválilo program 26. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 10.12.2009.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

962/26/09

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 26. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 10.12.2009 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Boris Pavlásek a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

963/26/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 10.12.2009 ve složení:  Mgr. Květoslava Sicová a Josef Bernátek.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

964/26/09

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 10.12.2009 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

965/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 24/2009 a č. 25/2009.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

966/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 25.9.2009 do 10.12.2009.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

967/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2008/2009.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

968/26/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s., ve výši 20.000.000,- Kč, dle podmínek Smlouvy o úvěru předložené Komerční bankou, a.s., v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na službu: „Poskytnutí úvěru na financování vybraných investic města a oprav komunikací“ ze dne 4.11.2009 a pověřuje starostu města k podpisu této Smlouvy.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

969/26/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí půjčky od společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., ve výši 4 mil. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku – 21.818,88 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 20.000,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 1 818,88 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2009, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   e)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2009, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   f)

Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/26/09   g)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2009, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

971/26/09   a)

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  v následujícím rozsahu: - do výše 500.000,- Kč včetně v těchto případech: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města).- rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech: a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města,  v případě havárií nebo stavu nouze,  výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

971/26/09   b)

Zastupitelstvo města si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

972/26/09   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2010 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

972/26/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2010 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

972/26/09   c)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2010 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

972/26/09   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2010 až 2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

973/26/09

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání zastupitelstva města Rýmařova na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

974/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2009.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

975/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za 2. pololetí roku 2009.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

976/26/09

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru pro rok 2010.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

977/26/09

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2010.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

978/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 330/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

979/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 72/2, 72/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

980/26/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/10 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

981/26/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

982/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 192/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

983/26/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku pod buňkou parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

984/26/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, J.V., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

985/26/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1483/1 a části pozemku parc.č. 1564  v k.ú. Rýmařov, L.K. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

986/26/09

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení částí pozemku parc. č. 1563 v k.ú. Rýmařov od L.K. za cenu 284,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

987/26/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej bytového domu Větrná č. 876/9 a 877/11 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 252 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

988/26/09

Zastupitelstvo města stanovilo sjednanou cenu bytového domu č. 876/9 a 877/11 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 252 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

989/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc.č. 911 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 910 ve vlastnictví A.Š.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

990/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

991/26/09

Zastupitelstvo města neschválilo dodatek č. 3 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s J.Š. dne 7.5.2007 na základě usnesení č. 135/6/07, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 2979 v k.ú. Rýmařov, a zároveň neschválilo přímý prodej tohoto pozemku.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

992/26/09

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví G.H. za pozemky parc.č. 520/12, 354/10, 411, 354/11 ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

993/26/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM číslo 971/25/06 ze dne 26.1.2006 a ZM číslo 42/3/06 ze dne 14.12.2006.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

994/26/09

Zastupitelstvo města schválilo darování dílu „a“ pozemku parc. č. 1908 a pozemku parc. č. 1938/4, označených v geometrickém plánu č. 1769-83/2008 ze dne 29. 4. 2008, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města do vlastnictví Moravskoslezského kraje IČ 70890692.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

995/26/09

Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemků parc. č. 1910/3, 1918, dále dílu "ch" pozemku parc. č. 1910/1 a dílů "g" + "h" pozemku parc. č. 1909/1, nově označeny jako pozemek parc. č. 1910/1, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.  1769-83/2008 ze dne 29.4.2008, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, do vlastnictví města Rýmařov z vlastnictví Moravskoslezského kraje IČ 70890692.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

996/26/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej části budovy bez č.p. (výměníková stanice na ulici 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210/3, včetně pozemku parc. č. 210/3 v k.ú Rýmařov, společnosti Teplo Rýmařov, IČ 25387855, za konečnou kupní cenu 366.901,- Kč.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

997/26/09

Zastupitelstvo  města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1489/24/08 ze dne 21.4.2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

998/26/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 289/10/03 ze dne 11.12.2003.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

999/26/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 345/11/07ze dne 13.12.2007.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1000/26/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 887/24/09 ze dne 24.9.2009,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1000/26/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej STL plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27295567, za cenu 343.000,- Kč + DPH. Cena bude snížena o výši úhrady za zřízení věcného břemene k této stavbě.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1001/26/09

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, v průběhu roku 2009 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1002/26/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č.  627/19/08 ze dne 6.11.2008,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1002/26/09   b)

Zastupitelstvo města stanovilo prodej nemovitostí „nemocnice – prádelna“ dle předloženého návrhu v nabídkovém řízení za nejnižší nabídkovou cenu 200.000 Kč.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1003/26/09

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje/darování nemovitostía) objekt č.p. 594, na ulici Revoluční 24, včetně pozemků parc. č. 1596 a 1597 k.ú. Rýmařov  (bývalá mateřská škola), b) pozemek parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov,pro veřejně prospěšné účely v sociální oblasti.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  0

1004/26/09

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Moravskoslezskému kraji záměr realizace projektu vybudování „Chráněného bydlení“ a „Domova pro osoby se zdravotním postižením“ ve městě Rýmařov v rámci transformace pobytových služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji za podmínek uvedených v předloženém návrhu varianta a).

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1005/26/09

Zastupitelstvo města schválilo postup v přípravě změny zóny průmyslového areálu na ul. Krátká v Janovicích na zónu pro výstavbu RD dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1006/26/09

Zastupitelstvo města schválilo žádost o převod pozemků parc. č. 46/1 a 47 v k. ú. Janušov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1007/26/09

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o směně pozemků mezi Městem Rýmařov a Lesy České republiky a.s., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1008/26/09

Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 11.12.2009, dle předloženého návrhu rady města a varianty C.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1009/26/09

Zastupitelstvo města schválilo postup zateplování bytových domů v majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1010/26/09

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska“ na projekt „Informační systém města Rýmařova“ ve výši  503 000,- Kč.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1011/26/09

Zastupitelstvo města zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 03/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 08/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 02/2003.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1012/26/09

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1013/26/09

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1014/26/09

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Obvodním oddělením Policie ČR v Rýmařově a Městem Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1015/26/09   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 729/21/09 b),

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1015/26/09   b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.1.2010 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1016/26/09

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 894/24/09 ze dne 24.9.2009.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1017/26/09

Zastupitelstvo města schválilo prodej obytných domů č.p. 908, na ulici Větrná č.o. 19, na parc.č. 262 po geometrickém oddělení nezastavěné části, č.p. 907, na ulici Větrná č.o. 21, na parc.č. 263 a č.p. 906, na ulici Větrná č.o. 23, na parc.č. 264, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 4.624.716,- Kč.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště