Dnes je úterý 30.11.2021 14:52, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 28
konaného v řádném termínu, dne 1.4.2010

1064/28/10

Zastupitelstvo města schválilo program 28. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1065/28/10

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 28. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 1.4.2010 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Jarmila Labounková a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1066/28/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 1.4.2010 ve složení: Zdeňka Sedláčková a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1067/28/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 1.4.2010 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1068/28/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 27/2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1069/28/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 5.2.2010 do 1.4.2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1070/28/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2009 příspěvkových organizací města, dle předloženého návrhu rady města.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1071/28/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2009.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1072/28/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2009 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1072/28/10   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 24.2.2010 za rok 2009,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1072/28/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2010 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1073/28/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku - 264,52 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1073/28/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2010, o částku - 166,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1073/28/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku - 431,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1074/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 173 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1075/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 255/1 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1076/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 251/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1077/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1078/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1049/2 a pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1079/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 54 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1080/28/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje nebytového prostoru (bývalé zahradnictví)  na pozemku parc. č. 469/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1081/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské, J.Č. za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1082/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 54 a pozemku parc. č.  58 v k.ú. Janušov, R.Z., za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1083/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod garáží parc. č. 2772 v k.ú. Rýmařov, A.Š. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1084/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2973/2 v k.ú. Rýmařov, M.H.Š. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1085/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků 1268/1, 1268/11 v k.ú. Rýmařov, Ing. J.P. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1086/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky 1278/1 na ulici Žižkova 1278/14 v Rýmařově, H. a L.M. za cenu 202.255,- Kč.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1087/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky 1278/2 na ulici Žižkova v Rýmařově, M.V. za cenu 199.703,- Kč.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1088/28/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej budovy bez č.p./č.e. (část bývalé výměníkové stanice na 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210/1, včetně pozemku parc. č. 210/1 v k.ú Rýmařov, Mileně Habrové, IČ: 76024873, za konečnou kupní cenu 1029.138,- Kč.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1089/28/10

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku na stavbu ČOV ve výši 30.000,- Kč M.P.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1090/28/10

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 3440 a pozemku parc.č. 3442/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 3444/5 a 3438/2 ve vlastnictví manželů Ž., náklady na převod ponesou manželé Ž..

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1091/28/10

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc.č. 1804/22, 1805/6, 1807, 1813/4 v k.ú. Rýmařov od společnosti RD Rýmařov s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov za část pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města, směna je řešena uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, náklady na převod ponese Město Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1092/28/10

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1035/7 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1093/28/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo zrušení platnosti usnesení ZM č. 680/20/08b) ze dne 11.12.2008,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1093/28/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 234 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova pod opěrnou stěnou, od A.Š., za cenu 7.662,-Kč, + náklady na převod.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1094/28/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 991/26/06ze dne 30.3.2006.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1095/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1096/28/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 710/21/09 ze dne 5.2.2009.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1097/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1098/28/10

Zastupitelstvo města schválilo darování nemovitosti objektu č.p. 594, na ul. Revoluční 24  na pozemku parc.č. 1596 včetně pozemku parc. č. 1597 (bývalá MŠ) Moravskoslezskému kraji IČ: 708 906 92. Náklady na převod ponese Moravskoslezský kraj.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1099/28/10

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemků od V.S.M. Group IČO: 255 04 134, dle návrhu kupní smlouvy za cenu 2.100.000,- Kč. Náklady na převod ponese společnost V.S.M.Group. Jedná se o tyto pozemky parc.č.: 418/5, 469, 472, 478, 480, 516, 735, 737/3, 827, 832/1,832/3,832/4, 852, 866, 875/2, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 877/1, 890/3, 890/4, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 900/1, 900/2, 901, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 907, 909, 910, 912/1, 925/8, 925/9, 941/2, 975/2, 1009/2, 1013/2, 1123/2, 1123/3, 1134/2, 1175, 1186/4, 1202/5, 1202/9, 1313/2, 1313/3, 1314/3, 1316, 1317, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1327/2, 1327/3, 1352, 1929/2, 2085/1, 2122, 2123, 2124 v k.ú. Velká Štáhle.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1100/28/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 2925 a části parc. č. 2918, 2919 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 a části parc. č. 316/6 a 316/13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896, 3077/1, 3076/1, 3076/3, 3076/4, 3127/2, 3127/9, 3258, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 225/3 a 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 763, 784/1, 785 a 893/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR a.s.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1101/28/10

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se Z. a L.M. dne 15.4.2008 na základě usnesení ZM č. 384/12/08, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 114 a pozemku parc.č. 115  v k. ú. Edrovice z původního termínu 31.7.2010 na 31.7.2011.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1102/28/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 27.7.2007, jejímž předmětem byl prodej objektu k bydlení č. p. 52 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 2029 v k. ú. Rýmařov  K.G., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1103/28/10

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 1624 v k.ú. Rýmařov a pozemků parc.č. 341, 342 a 349 v k.ú. Janušov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Rýmařov.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1104/28/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 7 992 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí“, a to na vrub rozpočtové rezervy města,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1104/28/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 90 574 Kč určenou na předfinancování projektu „S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1105/28/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 30.6.2008, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., řešící prodloužení termínu splatnosti do 30.11.2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1106/28/10

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200.000,- Kč pro MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na financování režijních nákladů spojených s činností MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., v rámci operačního programu MZe ČR PRV osa IV. LEADER, s konečnou splatností nejpozději do 30.11.2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1107/28/10

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z programu LEADER+ na výstavbu „Sportoviště Dukelská“ a financování celé akce prostřednictvím Sdružení obcí Rýmařovska.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1108/28/10

Zastupitelstvo města schválilo zařazení investičního záměru „Výstavní síň v muzeu“ do Integrovaného dokumentu města.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1109/28/10

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z programu LEADER+ na výstavbu „Výstavní síně v muzeu“ a financování celé akce prostřednictvím Sdružení obcí Rýmařovska.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1110/28/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo návrh na rekonstrukci a řešení fasády bytového domu Radniční 1,3,5,7 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1110/28/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo návrh na řešení fasády bytového domu Radniční 2,4,6 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1110/28/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo návrh na řešení fasády bytového domu Jungmannova 2,4 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1110/28/10   d)

Zastupitelstvo města schválilo návrh na rekonstrukci a řešení fasády bytového domu tř. Hrdinů 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1111/28/10

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 57 143,- Kč na realizaci akce „Výměna oken budovy fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově“ v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1112/28/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2009 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 11.2.2010 a zprávu revizní komise ze dne 9.03.2010, týkající se kontroly hospodaření za rok 2009 a rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1113/28/10

Zastupitelstvo města schválilo návrh zadání regulačního plánu centrální městské zóny města Rýmařov, dle § 64 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (v rozsahu ploch původní centrální městské zóny).

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1114/28/10

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov z Ing. J.S. na A. a J.D.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1115/28/10

Zastupitelstvo města schválilo nominaci starosty a místostarosty do orgánů společnosti Vak Bruntál, s.r.o., na příští volební období.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1116/28/10

Zastupitelstvo města schválilo postup využití programu Zelená úsporám pro zateplení bytových domů dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1117/28/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/2949/2010-OOPR mezi převodcem ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha a nabyvatelem Městem Rýmařov, se zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1118/28/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku číslo 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 20.7.2009, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Občanským sdružením Stránské, IČ 27007502, řešící prodloužení termínu splatnosti do 30.9.2010.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317