teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 17.6.2010

1119/29/10

Zastupitelstvo města schválilo program 29. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.6.2010.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1120/29/10

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 29. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.6.2010 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:               Zdrželo se:

1121/29/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.6.2010 ve složení: Božena Filipová a Josef Bernátek.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1122/29/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 29. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 17.6.2010 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1123/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 28/2010.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1124/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 2.4.2010 do 17.6.2010.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1125/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2009.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1126/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1127/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1128/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1129/29/10

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města vypracováním a odevzdáním nabídky na zakoupení nemovitostí č.p. 214 a 215, nám. Míru 7 a 2 v Rýmařově (budova pošty a Telecomu), včetně pozemků parc. č. 3 a 4, vše v k.ú. Rýmařov, od současného vlastníka nemovitostí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha-Michle, IČ 60193336, a to za podmínek uvedených v materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1130/29/10

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1131/29/10

Zastupitelstvo města schválilo přijetí „revolvingové“ půjčky od společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., IČ 25387855, ve výši 4 mil. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1132/29/10

Zastupitelstvo města schválilo převedení a následnou správu záloh na budoucí koupi bytů, které byly zhotoveny jako půdní vestavby domů v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, z titulu uzavřených smluv o budoucích smlouvách kupních na Byterm Rýmařov, p.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1133/29/10

Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr rekonstrukci bytových domů spočívající zejména v zateplení, a to budov č.p. 1153-1157, 889, 772, 1228, 912-914, 623, 624, 1008, 1010-1012, 485, 486, 853, 879, 880, 857, 883, 969, 968, 1061, 615, 782, 783, 859, 886, 1025, 839-841, 842, 357, 824-826, 833-834, 868, 861, 878, 835-836, 837-838 – vše k.ú. Rýmařov, dále budov č.p. 115 a 116 – k.ú. Jamartice a budov č.p. 271 a 272 – k.ú. Janušov, vše obec Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1134/29/10

Zastupitelstvo města schválilo přidělení nadlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města“, zveřejněnou v ISVZUS dne 30.4.2010 s evidenčním číslem 60044411, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1135/29/10

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěrových smluv č. 1312/10/LCD, 1315/10/LCD, 1316/10/LCD, 1317/10/LCD, 1318/10/LCD, 1319/10/LCD, 1320/10/LCD, 1321/10/LCD, 1322/10/LCD, 1323/10/LCD, 1324/10/LCD, 1325/10/LCD, 1326/10/LCD a 1327/10/LCD, předložených Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, v celkové výši 65.000.000,- Kč, v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města“, zveřejněnou v ISVZUS dne 30.4.2010 s evidenčním číslem 60044411 a pověřilo starostu města k podpisu těchto úvěrových smluv.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1136/29/10   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2010,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1136/29/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 6 859,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1136/29/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2010, o částku + 65 000,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1136/29/10   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku + 71 859,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1137/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1138/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1139/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu k 17.6.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1140/29/10

Zastupitelstvo města schválilo zařazení investičního záměru „Revitalizace brownfild Janušov“ do ID města s prioritou 1.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1141/29/10

Zastupitelstvo města schválilo zařazení investičních záměrů „Revitalizace a dostavba BD tř. Hrdinů 1“, „Revitalizace a dostavba BD Radniční 2,4,6“, „Revitalizace a dostavba BD Radniční 1,3,5,7“, „Revitalizace a dostavba BD Jungmanova 2,4“ do ID města.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1142/29/10

Zastupitelstvo města stanovilo pro volebním období 2010 – 2014 celkem 21 členů Zastupitelstva města Rýmařova.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1143/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1191/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1144/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 443/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1145/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3691 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1146/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3133 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1147/29/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 626 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1148/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje  nemovitosti bez čp/če na pozemku parc. č. 629/2 včetně pozemku parc. č. 629/2 a pozemku parc.č. 630/3 vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1149/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje budovy bez čp/če (márnice) na pozemku parc. č. 448 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1150/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1151/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 173 v k.ú Janovice u Rýmařova, D.V., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1152/29/10

Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku parc.č. 255/1 v k.ú. Edrovice, L. a P.H., za účelem vybudování dvojgaráže.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1153/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 251/1 v k.ú. Edrovice, L. a P.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1154/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 179/1 v k.ú Janovice u Rýmařova, V.T., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1155/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1049/2 a pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov, společnosti TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., se sídlem Opavská 169/12 Rýmařov, zastoupené Ladislavem Šínem, a to na stavbu objektu turistické ubytovny, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování stavby objektu turistické ubytovny, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby objektu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1156/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 54 v k.ú Rýmařov, společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1157/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov, manželům I. A O.P., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 300,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1158/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/15 v k.ú. Rýmařov, manželům V. a P.R., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 334,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1159/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, manželům H. a Ing. S.G., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 351,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1160/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/17 v k.ú. Rýmařov, Ing. S.G. ml.,  a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 351,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1161/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/20  v k.ú. Rýmařov, manželům MUDr. I. a J.H., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 350,-Kč/m2+ příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1162/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/22  v k.ú. Rýmařov, manželům J. a R.E., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 306,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1163/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej nebytových jednotek číslo 1278/101, 1278/102 a 1281/101 v k.ú Rýmařov (větší část bývalé výměníkové stanice Dukelská, Rýmařov), společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČ 25387855, za konečnou kupní cenu 1.094.600,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1164/29/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov, L. a R.T., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1165/29/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 16.6.2009, jejímž předmětem byl prodej části pozemku parc.č. 2993 v k. ú. Rýmařov manželům L. a R.T. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1166/29/10

Zastupitelstvo města neschválilo vykoupení budovy bez čp. 1302 včetně pozemku 491/3 a pozemku parc.č. 483/1 vše v k.ú. Rýmařov od I.T.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1167/29/10

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku na vybudování ČOV ve výši 30 000,- Kč Ing. V.H.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1168/29/10

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 1062/2 a 1062/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1169/29/10

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 2925 a části pozemků parc. č. 2918, 2919 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 a části parc. č. 316/6 a 316/13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896/1, 3077/1, 3076/1,  3127/2, 3127/9, 3258, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 225/3 a 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 763, 784/1, 785 a 893/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Náklady na převod ponesou obě strany stejným dílem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1170/29/10

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.L. dne 1.6.2005 na základě usnesení č. 510/15/04, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na části pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do konce roku tj. do 31.12.2010 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1171/29/10

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 383/2 a 407/3 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1172/29/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1099/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1173/29/10

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemků od společnosti FOREAL s.r.o., IČO: 26965135, dle návrhu kupní smlouvy za cenu 2.100.000,- Kč. Náklady na převod ponese společnost FOREAL s.r.o. Jedná se o tyto pozemky parc.č.: 418/5, 735, 737/3, 827, 832/1, 832/3, 832/4, 852, 866, 875/2, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 877/1, 890/3, 890/4, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 900/1, 900/2, 901, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 907, 909, 910, 912/1, 925/8, 925/9, 941/2, 975/2, 1009/2, 1013/2, 1123/2, 1123/3, 1134/2, 1186/4, 1202/5, 1202/9, 1313/2, 1313/3, 1314/3, 1316, 1317, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1327/2, 1327/3, 1352, 1929/2, 2085/1, 2122, 2123, 2124 v k.ú. Velká Štáhle a pozemku parc. č. 404/2 v k.ú. Malá Štáhle.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1174/29/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny částí pozemků p.č. 1362/1 a 1458 ve vlastnictví města Rýmařov a části pozemku č. 1414 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví J.P. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1175/29/10

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 770 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1176/29/10

Zastupitelstvo města  zrušilo platnost usnesení ZM č. 827/23/09 ze dne 18.6.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1177/29/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., IČ27 39 50 90, na základě které budou na město Rýmařov bezúplatně převedeny stavby nově budovaných zpevněných ploch a chodníků na pozemcích parc.č. 54/2, 54/3, 56/4, 111/2, 115/4, 115/5, 116/2, 116/3, 2646/9, 2646/10 a 2646/12, dále technické zhodnocení komunikace mezi ulicemi Husova a Okružní na pozemku parc.č. 115/8 a nové stavby veřejného osvětlení na části pozemku parc.č. 2646, vše vybudováno v k.ú. Rýmařov v rámci stavby „Obchodní centrum ul. Okružní, Rýmařov“ společnosti Lidl.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1178/29/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., IČ 27 39 50 90, na základě které bude na město Rýmařov bezúplatně převeden pozemek parc.č. 56/4 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1179/29/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 824/23/09 ze dne 18.6.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1180/29/10

Zastupitelstvo města  schválilo vykoupení pozemku parc.č. 56/1 v k.ú. Rýmařov, od společností Lewerenz Development s.r.o., IČ 27 39 50 90 za konečnou kupní cenu 350,- Kč/m2.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1181/29/10

Zastupitelstvo města schválilo převod pozemku parc. č. 76/2 v k.ú. Rýmařov od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1182/29/10

Zastupitelstvo města schválilo využití prostor nemovitosti č. p. 132 na Okružní ulici pro účely konání pohřebních obřadů dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1183/29/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál, o částku 594 949,  Kč určenou na předfinancování projektu „Bavíme se společně po celé léto“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1183/29/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál, o částku 52 495,50 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „Bavíme se společně po celé léto“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1184/29/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 148 803,- Kč určenou na předfinancování projektu „Přátelit spolu odmalička“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1184/29/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 13 130 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „Přátelit spolu odmalička“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1185/29/10

Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelově určených nepeněžitých darů dle seznamu položek 001 až 113 Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1186/29/10

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010, o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov a kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 10/2005.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1187/29/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o realizovaných projektech a jejich financování ve Sdružení obcí Rýmařovska a Místní akční skupině Rýmařovsko, o.p.s.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1188/29/10

Zastupitelstvo města schválilo zrušení osadního výboru v Jamarticích, s účinností od 18.6.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1189/29/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce na projekt „Uměním ke společné budoucnosti“ ze dne 19.2.2009, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Základní uměleckou školou Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, která řeší prodloužení termínu splatnosti do 31.12.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1190/29/10

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vytvoření partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov pro společnou přípravu a realizaci projektu „Digitální technická mapa“, v rámci příslušné výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1191/29/10

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem partnerské smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov na realizaci projektu budování sítě stanic CNG.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště