teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 30.9.2010

1192/30/10

Zastupitelstvo města schválilo program 30. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.9.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1193/30/10

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 30. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.9.2010 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1194/30/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.9.2010 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1195/30/10

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 30.9.2010 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1196/30/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 29/2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1197/30/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 18.6.2010 do 30.9.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1198/30/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hodnocení materiálu "Věcný rámec akcí pro období 2006 - 2010".

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1199/30/10   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2010,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1199/30/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 4.275,01 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1199/30/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2010, o částku – 15.282,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1199/30/10   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku – 11.006,99 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1200/30/10

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1201/30/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 92 a části pozemku parc.č. 104 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1202/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1203/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1204/30/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 a pozemku parc.č. 1570/2 oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1205/30/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1206/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 15 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1207/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1208/30/10

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1209/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1210/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1211/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky 1281/2 na ulici Žižkova v Rýmařově, R.K. za cenu 96.224 ,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1212/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice, M.M.  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1213/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod garáží parc. č. 1191/3 k.ú. Rýmařov, I.G. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1214/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 443/1 k.ú. Rýmařov, Ing. B.P. , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. K předmětné nemovitosti budou bezúplatně, na dobu časově neomezenou zřízena věcná břemena na inženýrské sítě, které jsou vedeny přes tyto nemovitosti.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1215/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3691 k.ú. Rýmařov, Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Bruntál, se sídlem Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1216/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3133 k.ú. Rýmařov, R.V. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1217/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1282/21 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu), J.E. a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1218/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov, V.K.  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1219/30/10

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku na vybudování  přístupu k pozemku parc.č. 276/3 v k.ú. Edrovice, ve výši 43 512,- Kč manželům R. a J.M.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

1220/30/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1085/28/10 ze dne 01.04.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1221/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemků parc.č. 1268/1 a 1268/11 v k.ú. Rýmařov, manželům Ing. J.P. a  A.P. za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem (kolková známka + daň z převodu). Na části pozemku 1268/1 k.ú. Rýmařov bude bezúplatně na dobu neurčitou při prodeji zřízeno ve prospěch města věcné břemeno, spočívající v právu strpění stavby plynárenského zařízení, v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1222/30/10

Zastupitelstvo města schválilo směnu částí pozemků parc. č. 1362/1 a 1458 ve vlastnictví Města Rýmařov a části pozemku parc. č. 1414 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví J.P. dle předloženého návrhu. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1223/30/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 586/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1224/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemků parc. č. 1221/1, 1221/2 a 3062/6 ve vlastnictví Města Rýmařov za části pozemku parc. č. 1245/1 a 3062/6 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví V.M.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1225/30/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1098/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1226/30/10

Zastupitelstvo města schválilo darování nemovitosti objektu č.p. 594, na ul. Revoluční 24  na pozemku parc.č. 1596 včetně pozemku parc.č. 1596 a pozemku parc. č. 1597 (bývalá mateřská škola) Moravskoslezskému kraji IČ: 708 906 92. Náklady na převod ponese Moravskoslezský kraj.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1227/30/10

Zastupitelstvo města schválilo demolici objektů č.p. /č.e. 52/11 na pozemcích parc. č. 2025/5 a 2029 v k.ú. Rýmařov, dle návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1228/30/10

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc.č. 646 v k.ú. Rýmařov v majetku manželů A. a Š.Ch. za cenu 284,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1229/30/10

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.9.2008 a to s I. a P.N., týkající se prodloužení termínu pro pravomocné kolaudační rozhodnutí o 1 rok tj.  do 8.9.2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1230/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemků parc.č. 469/1 a 472 ve vlastnictví Města Rýmařov, za pozemky parc. č.  1658 a 2096/1 ve vlastnictví P.J.,  vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1231/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků parc.č. 832/1 k.ú. Velká Štáhle.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1232/30/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 330/11/07 ze dne 13.12.2007 a č. 368/12/04 ze dne 1.4.2004.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1233/30/10

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.R. dne 11.6.2009  na základě usnesení ZM č. 671/20/08 ze dne 11.12.2008, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 331/10 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 11.6.2012.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1234/30/10

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM  č. 759/22/09 ze dne  26.03.2009.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1235/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 331/11 v k.ú. Edrovice, B. a J.L. a to na stavbu rodinného domu, za cenu nabídnutou cenu 258,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1236/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej budovy bez čp/če na  pozemku parc.č. 629/2 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov, M.J.  za nabídnutou cenu 333.000,-Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1237/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov J.Š., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 315,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1238/30/10

Zastupitelstvo města schválilo převod pozemků parc. č. 1441 a parc. č. 1938/1 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Města Rýmařov od současného vlastníka ÚZSVM, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha-Nové Město.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1239/30/10

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/5538/2010-OOPR, týkající se převodu pozemků parc. č. 770, 1592 a 3524 v k.ú. Rýmařov, se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1240/30/10

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/9254/2010-OOPR, týkající se převodu pozemků parc. č. 213 a 219 v k.ú. Rýmařov, se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1241/30/10

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 214, 217, 218, 250, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 279/1, 280, 361/1, 361/2, 362, 363 a 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu, popř. vykoupení pozemků parc. č. 2402/4, 2402/5, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3264, 3277 a 3279 v k.ú. Rýmařov, 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6 a 643/2 v k.ú. Jamartice, 240/1, 361 a 362 v k.ú. Janovice u Rýmařova, 808 v k.ú. Janušov, 328/3, 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7 a 381/8 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR s.p., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1242/30/10

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěrových smluv č. 2081/10/LCD a 2082/10/LCD, předložených Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, v celkové výši 21.658.000,- Kč, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, a pověřilo starostu města k podpisu těchto úvěrových smluv.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1243/30/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření:- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0286688479 ze dne 1.10.2007,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1312/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1315/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1316/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1317/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1318/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1319/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1320/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1321/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1322/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1323/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1324/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1325/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1326/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1327/10/LCD ze dne 26.7.2010,všechny uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, dle předloženého návrhu, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, a pověřilo starostu města k podpisu těchto dodatků úvěrových smluv.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1244/30/10

Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení úvěru dle smlouvy č. 45/396-02, uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), IČ 70856788 a městem Rýmařov dne 7.6.2002, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1245/30/10

Zastupitelstvo města souhlasilo s odpisem pohledávky Města Rýmařov za Tomaszem Cimerem, podnikajícím pod obchodním jménem Tomasz Cimer, IČ 14571901, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1246/30/10

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

1247/30/10

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1282/23 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu), A.S.  a Ing. M.S., a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1248/30/10

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy o koupi budovy č.p. 214, včetně pozemku parc. č. 3 a budovy č.p. 215, včetně pozemku parc. č. 4, vše k.ú. Rýmařov, spolu se všemi souvisejícími právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, (zejména zpevněnou plochou č. IM 221000001100), od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za nabídnutou cenu 6.658.000,- Kč, s tím, že při převodu předmětných nemovitostí bude současně zřízeno věcné břemeno ve prospěch prodávajícího za účelem umístění vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, za cenu 10.000,-Kč s DPH, na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště