Dnes je úterý 30.11.2021 14:56, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 21.12.2010

24/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

25/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 3. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.12.2010 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Boris Pavlásek a Ing. Tomáš Köhler.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

26/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.12.2010 ve složení: Bc. Lenka Baborovská a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.12.2010 ve složení: Ing. Petr Klouda a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

28/3/10  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 02/2010 ze dne 25.11.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

29/3/10  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 15.11.2010 do 21.12.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

30/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2081/10/LCD ze dne 5.10.2010, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, řešící posunutí termínu pro čerpání úvěru dle předloženého návrhu, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“ a pověřilo starostu města k podpisu tohoto dodatku úvěrové smlouvy.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku – 2.593,19 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 1.672,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku – 921.19 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2010, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   e)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2010, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/3/10   f)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2010, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

32/3/10   a)

Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech: • rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo• jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),• kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města,  v případě havárií nebo stavu nouze,  výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

32/3/10   b)

Zastupitelstvo města si vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/3/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2011 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

33/3/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2011 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

33/3/10   c)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2011 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

33/3/10   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2011 až 2014 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

33/3/10   e)

Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

34/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání zastupitelstva města na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/3/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru v Ondřejově,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/3/10   b)

Zastupitelstvo města stanovilo počet členů osadního výboru v Ondřejově na 5 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/3/10   c)

Zastupitelstvo města zvolilo Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/3/10   a)

Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru ve Stránském,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/3/10   b)

Zastupitelstvo města stanovilo počet členů osadního výboru ve Stránském na 6 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/3/10   c)

Zastupitelstvo města zvolilo Radka Kristina předsedou osadního výboru ve Stránském.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

37/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 266/1 a části pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

38/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 2886/2,2888, 2887/2, 2889, 2891 vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3085 a pozemku parc.č. 3090 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

40/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

41/3/10  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3104/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

42/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice, panu ********, a to na stavbu penzionu, za cenu 70,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci budoucího penzionu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování budoucí penzionu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

43/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č.  3104/1 v k.ú. Rýmařov, panu ********. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

44/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Rýmařov, manželům ******** za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

45/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci stavby garáže, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby garáže.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

46/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov, panu ********, a to na stavbu autoservisu, za cenu 284,-Kč/m2 +  náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci stavby autoservisu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby autoservisu, s podmínkou dodržení dostatečného přístupu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

47/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 832/1 v k.ú. Velká Štáhle, Povodí Odry, státní podnik, sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, IČ: 70890021, za cenu 10,80Kč/m2 + cena lesního porostu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

48/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov, manželům ******** a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

49/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo směnu částí pozemků parc. č. 1191/1, 1221/1, 1221/2 a 3062/1 ve vlastnictví Města Rýmařov a částí pozemků parc. č. 1245/1 a 3062/6 ve vlastnictví pana ********, vše k.ú. Rýmařov. Náklady ponese Město Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

50/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc.č. 469/1 a pozemku parc.č. 472 oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č.  1658, 2096/1 ve vlastnictví pana ********, náklady ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

51/3/10  

Zastupitelstvo města  zrušilo platnost usnesení ZM č. 1090/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

52/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc.č. 3441/2, 3444/5, 3438/2 ve vlastnictví manželů ********, za pozemky parc.č. 3440/2, 3444/6 ve vlastnictví Města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov. Náklady na převod ponesou manželé ********.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

53/3/10  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1081/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

54/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ******** dne 1.6.2009 na základě usnesení ZM č. 677/20/08 ze dne 11.12.2008 , kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 342/27 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 1.6.2012.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

55/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ******** dne 1.6.2009  na základě usnesení ZM č. 678/20/08 ze dne 11.12.2008, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 342/28 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 1.6.2012.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

56/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce s Martinem Heinischem, U Rybníka 12, Rýmařov jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY), na období od 22.7.2011 – 24.7.2011. Součástí smlouvy budou i závazná ustanovení o ochraně majetku města v lokalitě zahrady Hedvy.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

57/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 1843/1 v k.ú. Rýmařov v majetku paní ********, který je dotčen stavbou odpadového centra Jamartice, za konečnou kupní cenu 200,-Kč/m2 a uložila starostovi jednat o ceně za zbývající část pozemku.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

58/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku na stavbu ČOV ve výši 30.000,- Kč panu ********.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

59/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 214, 217, 218, 250, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 279/1, 280, 361/1, 361/2, 362, 363 a 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu, popř. vykoupení pozemků parc. č. 2402/4, 2402/5, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3264, 3277 a 3279 v k.ú. Rýmařov, 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6 a 643/2 v k.ú. Jamartice, 328/3, 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7 a 381/8 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR s.p., dle předloženého návrhu III . fáze směny.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

60/3/10   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1015/26/09b) ze dne 10.12.2009,

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

60/3/10   b)

Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.12.2010 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

61/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

62/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

63/3/10   a)

Zastupitelstvo města doporučilo radě města dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy Dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.: Ing. Martin Látal, Ing. Rostislav Mezihorák, František Ziegler, Miroslav Vojáček,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

63/3/10   b)

Zastupitelstvo města doporučilo radě města, aby dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovala jako členy Dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.: Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Jiří Štanglica, Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

64/3/10  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 49.194,- Kč panu ******** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 10 Sokolovská č. 838/44, Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317