Dnes je úterý 7.12.2021 14:22, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 57
konaného v řádném termínu, dne 25.1.2010

3471/57/10

Rada města schválila program 57. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 25.1.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3472/57/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 57. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 25.1.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3473/57/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 54 - 56/2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3474/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Sportoviště ZŠ 1. máje“  do Integrovaného dokumentu města Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3475/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění ID k 20.1.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3476/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3477/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 46/1 – dílna, sklady, garáže a objekt č.p. 102 na pozemku parc.č. 47 v Edrovicích.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3478/57/10

Rada města souhlasila s podnájmem B.R. v areálu zimního stadionu, za účelem půjčovny a prodeje sportovního zboží, pronajatého společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o..

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3479/57/10

Rada města souhlasila s podnájmem a umístěním reklamních poutačů v celém areálu zimního stadionu, který je předmětem nájemní smlouvy se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o.,  ze dne 31.10.2007 s tím, že budou sjednoceny podmínky pro umístění reklamních poutačů pro všechny zájemce o jejich umístění.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3480/57/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici nám. Míru 221/8 v Rýmařově, V.Š. za účelem zřízení prodejny galanterie a obuvi, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3481/57/10

Rada města schválila provedení úprav objektu na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově, E.I. v rozsahu – výměna vstupních dveří, oprava venkovních sloupů, vnitřního osvětlení a nátěr konstrukce výloh, přičemž výměna dveří a oprava sloupů bude vypořádána formou kompenzace proti nájemnému. Ostatní práce a úpravy nutné k přizpůsobení prostor činnosti nájemce provede na vlastní náklady a budou muset být po skončení nájmu uvedeny do původního stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3482/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3483/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3484/57/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 54 a pozemku parc. č.  58 v k.ú. Janušov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3484/57/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 51 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3485/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 2772 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3486/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2973/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3487/57/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3487/57/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3488/57/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení platnosti usnesení ZM č. 938/25/09 ze dne 19/11/2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3488/57/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků části parc. č. 3440 a pozemku parc.č. 3442/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 3444/5 a 3438/2 ve vlastnictví Železných.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3489/57/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků 1268/1, 1268/11 v k.ú. Rýmařov,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3489/57/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje částí pozemků 1282/23, 1282/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3490/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemků 1268/11, 1282/23, 1282/24, 1282/25 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3491/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti „nemocnice – prádelna“ bez č.p. na parc.č. 446 v Rýmařově za nejvyšší nabídnutou cenu, vzešlou z obálkové metody + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3492/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej areálu Žižkova č. 545/29 v Rýmařově, L.D. za cenu 1 mil. Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3493/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 330/1 v k.ú. Jamartice, R.P. a to na stavbu rodinného domu. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3494/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 72/2, 72/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, A.T. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3495/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 192/1 v k.ú. Stránské, P.P. a L.G. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3496/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2294/6 v k.ú. Rýmařov, I. a R.K. a to na stavbu rodinného domu. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3497/57/10

Rada města neschválila F.S. spolupráci města k vybudování odstavného parkoviště v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3498/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků ve vlastnictví města na záměr D.M., dle projektu společnosti Archa a Plan s.r.o. (projekční kancelář),  se sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové -akce " Obchodní centrum Rýmařov".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3499/57/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3038/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3500/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 944/25/09 ze dne 19.11.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3501/57/10

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu, na části pozemků parc. č. 1083/1, 1083/2, 1083/10, 1116  v k.ú. Stránské, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 – 26,390, jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3502/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování části pozemků parc. č. 1083/1, 1083/2, 1083/10, 1116 v k.ú. Stránské, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 – 26,390.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3503/57/10

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se uložení telekomunikačního vedení, na pozemcích parc. č. 159, 11, 19, 20, 16/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, jehož investorem je Telefónica O2 Czech Repulic a.s., za cenu 19.200,- Kč (včetně ochranného pásma) + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3504/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 70/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3505/57/10

Rada města schválila smlouvu o výpůjčce objektu č.p. 35 (bývalá škola), pozemků parc.č. 45, st. 81, 130, 211/2, 1083/7 a části pozemku parc.č. 615/1 vše v k.ú. Stránské, ZO ČSOP, IČO: 695 94 481, se sídlem Stránské 55, Břidličná, zastoupené Petrem Schäferem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3506/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc.č. 911 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 910 ve vlastnictví A.Š. náklady na převod ponese A.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3507/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov, A.Š. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3508/57/10

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na domovní studnu, P. a O.P.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3509/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 119, 121/1 a 121/2 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3510/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc.č. 436/1, 356/4, 383/1, 436/2 v k.ú. Edrovice a pozemků parc.č. 768, 786/5, 853 a 901 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3511/57/10

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků parc.č. 412/1, 418/1 v k.ú. Edrovice a pozemků parc.č. 835/2 a 904/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3512/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3513/57/10

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 539/6 a 666/7 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3514/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků parc. č. 1839/2, 3123/2, 3287, 3370, 3371 a 3451/7 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 814 a 2246 v k.ú. Velká Štáhle, parc. č. 416 a 418 v k.ú. Jamartice, parc. č. 136/2, 346/5 a 351 v k.ú. Edrovice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3515/57/10

Rada města schválila zrušení platnosti usnesení RM č. 3390/54/09 ze dne 30.11.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3516/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3517/57/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 237/1 v k.ú. Edrovice manželům J. a M.H. za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3518/57/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov manželům V. a A.H., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3519/57/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3428/3 v k.ú. Rýmařov J.V., za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + aktuálně platná sazba DPH, na dobu určitou 5 let tj. do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3520/57/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1268/9 v k.ú. Rýmařov V.M., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3521/57/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 144 a části pozemku parc. č. 1083/12 v k.ú. Stránské Občanskému sdružení Stránské, v zastoupení Vladimírou Křenkovou, bytem Stránské 5, Břidličná, za účelem realizace projektu „Poslední rybník“, uzavřením dodatku č. 1 k NS č. 4100000645, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3522/57/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 453/1, 453/5 a 557, vše v k.ú. Jamartice Ing. Michalu Novákovi, IČO 476 64 801, Vančurova 17, Bruntál, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + platná sazba DPH, na dobu určitou 5-ti let do 31.12.2014 s podmínkou, že parc. č. 453/1 a 453/5 zůstanou přístupné pro veřejnost, neohrazené.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3523/57/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 522/2 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3524/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc.č. 642 v k.ú. Rýmařov v majetku manželů MUDr. P.P. a MUDr. V.P., za cenu 750,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3525/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny částí pozemků parc. č. 1804/22, 1805/6, 1807, 1813/4 v k.ú. Rýmařov od společnosti RD Rýmařov s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, za část pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3526/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 1814 v k.ú. Rýmařov od V.Š., za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3527/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č. 1650/1 v k.ú. Rýmařov,  do vlastnictví Města Rýmařov z vlastnictví Moravskoslezského kraje IČ 70890692, náklady na převod ponese Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3528/57/10

Rada města schválila zvýšení příspěvku na činnost pro Byterm, p.o., dle předloženého návrhu na 155,- Kč měsíčně za každou bytovou nebo nebytovou jednotku s platností od 1.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3529/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2010 po zohlednění změny příspěvku na činnost organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3530/57/10

Rada města schválila výměnu bytů mezi V.O., byt č. 7, Jungmanova č. 869/4, Rýmařov a D.N., byt č. 17, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3531/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3532/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3533/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 356/6, Rýmařov se S.B. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3534/57/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s Bc. K.C. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3535/57/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s A.Č.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3536/57/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jamartice č. 115, Rýmařov s M.D. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3537/57/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov s E.G. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3538/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s A.I. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3539/57/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Palackého č. 76/6, Rýmařov s J.K. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3540/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s V.K. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3541/57/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s A. a M.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3542/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s A.K. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3543/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Okružní č. 734/3, Rýmařov s D.K. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3544/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s I.K. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3545/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, J. Sedláka č. 826/24, Rýmařov s R.K. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3546/57/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s L.P.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3547/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, 1. máje č. 860/7, Rýmařov s E.P. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3548/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s L.P. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3549/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 735/5, Rýmařov s M.P. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3550/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s I.R. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3551/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8, P.S. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3552/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 865/2, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3553/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s D. a A.T. dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3554/57/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s V.V. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3555/57/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Hornoměstská č. 879/49  v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3555/57/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově I.H. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí I.H. zálohu na nájemné ve výši 29.560,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud I.H. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3556/57/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3556/57/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově J.S. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.S. zálohu na nájemné ve výši 21.983,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3557/57/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3557/57/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově K.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí K.P. zálohu na nájemné ve výši 26.336,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3558/57/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově L.L. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3559/57/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově M.C. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3560/57/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Okružní č. 736/7 v Rýmařově L.M. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3561/57/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Okružní č. 734/3 v Rýmařově Ing. P.Ch. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3562/57/10

Rada města schválila výměnu bytu č. 2 na ulici Radniční č. 7/13 v Rýmařově, jehož nájemci jsou P. a S.S., za volný byt č. 1 na ulici Opavská č. 271/128 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3563/57/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 1154/13, Rýmařov, jehož nájemcem je A.J., v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3564/57/10

Rada města schválila zařazení žádosti M.V. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3565/57/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 ke „Smlouvě o nájmu a provozování vodovodního řadu“ ze dne 30.4.2003 se společností VaK Bruntál, a.s., IČ 47675861, řešící novou splatnost nájemného, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3566/57/10

Rada města schválila uvolnění částky 25 000,- Kč z rozpočtu města na vybudování připojení Policie ČR, obvodního oddělení Rýmařov, do kamerového systému Města Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3567/57/10

Rada města schválila prodej osobního vozidla Škoda Octavia GLX TDi 1,9, SPZ BRE 82-17, rok výroby 1998, firmě AUTOLAŠÁK Rýmařov, Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov, za cenu 35 000,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3568/57/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 25 v Chráněných bytech ul. Lidická č.14 P.Z.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3569/57/10

Rada města neschválila Městské knihovně Rýmařov navýšení závazného ukazatele na platy a ostatní osobní výdaje o 50 tis. Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3570/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města   schválit  změnu  zřizovací  listiny příspěvkové  organizace  Městská knihovna Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3571/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd na realizaci projektu Neobjevené Jeseníky ve výši 123 948 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3572/57/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu akce „Boulder Center“ firmě Tomáš Pilka - Kameny, Brněnská 30, 695 01 Hodonín, IČ 10580492, za cenu 829 024,00,- Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3573/57/10

Rada města schválila Dodatek č. 1 smlouvy č. 08013036 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, podepsaný v Praze dne 15.12.2009, na spolufinancování projektu „Revitalizace Krkavčího potoka – I. etapa“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3574/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Revitalizace ulice Horní  - Rýmařov“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3575/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Revitalizace ulice Horní  - Rýmařov“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3576/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Sportovně – kulturní areál Hedva“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3577/57/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Sportovně – kulturní areál Hedva“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3578/57/10

Rada města, v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 358/11/07 ze dne 13.12.2007, schválila podání žádosti na realizaci projektu "Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov" s poskytnutím dotace - operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko, Výzva č. 3.2 - 03 Infrastruktura vzdělávání a volného času.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317