Dnes je úterý 7.12.2021 14:21, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 58
konaného v řádném termínu, dne 22.2.2010

3579/58/10

Rada města schválila program 58. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.2.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3580/58/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 58. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.2.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3581/58/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 57/2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3582/58/10

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3583/58/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3584/58/10

Rada města vzala na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3585/58/10

Rada města schválila uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku pod garáží parc. č. 137 v k.ú. Rýmařov,  na nájemce B.L., za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3586/58/10

Rada města schválila uzavřít Dohodu o ukončení nájmu pozemku dle NS č. 4100000184, uzavřené mezi Městem Rýmařov a M.H. ke dni 28.2.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3587/58/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 119, 121/1 a 121/2 v k.ú. Janušov, J.Š. za účelem zřízení zahrady a užívání pod garáží, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3588/58/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 356/4, 383/1, 436/1, 436/2 v k.ú. Edrovice a parc. č. 768, 786/5, 853, 901 v k.ú. Janušov, Janu Hořákovi, IČO 451 75 969, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + aktuální sazba DPH, na dobu určitou 5-ti let do 31.12.2014 s podmínkou, že cesty zůstanou přístupné, neohrazené.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3589/58/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov, J.P., za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle pravidel na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3590/58/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 522/2 v k.ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, IČO 476 64 801,Vančurova 17, Bruntál, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + aktuální sazba DPH,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3591/58/10

Rada města zrušila platnost usnesení rady města č. 2923/49/09 ze dne 13.7.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3592/58/10

Rada města schválila uzavření Dohody k ukončení podnájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Spojené lesy s.r.o., IČO 476 74 156, Palackého 1178/11, Rýmařov, ke dni 28.2.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3593/58/10

Rada města schválila ukončení nájmu nebytového prostoru (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22 v Rýmařově, se současným nájemcem L.S., dohodou ke dni 28.2.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3594/58/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22, Rýmařov L.S., na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3595/58/10

Rada města nesouhlasila ze změnou podnájemní smlouvy, uzavřené mezi SVČ Rýmařov p.o. a společností STYL CZ s.r.o., IČ 258 677 76, zastoupené R.Z., na pronájem části nebytového prostoru na ulici Okružní 1059/10 v Rýmařově (budova restaurace v SVČ), řešící snížení nájemného o 5.000,- Kč/měsíčně.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3596/58/10

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hornoměstská 700/11 Rýmařov D.M., k podnikání a zřízení velkoobchodu a maloobchodu. V současnosti má objekt v pronájmu J.B.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3597/58/10

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hornoměstská 549/16 v Rýmařově H.I. k zřízení masérské, rekondiční a regenerační služby a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fittnes instruktor. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice s.r.o. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3598/58/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bez č.p./č.e. (část bývalé výměníkové stanice na 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210/1, včetně pozemku parc. č. 210/1 v k.ú Rýmařov, Mileně Habrové, IČ: 76024873, za konečnou kupní cenu 1 029.138,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3599/58/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje domu čp/če 785/48 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3600/58/10   a)

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 3324/53/09 ze dne 9.11.2009,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3600/58/10   b)

Rada města souhlasila s odkladem předání movitých věcí, evidovaných na středisku ORJ 3444 – majetek Sovinec, od P.S., ke dni 30.6.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3601/58/10

Rada města schválila záměr výpůjčky objektu č.p. 845 (kuželna) na pozemku parc.č. 815 a pozemku parc.č. 815, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3602/58/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru bez č.p./č.e. (vrátnice) na pozemku parc. č. 46/1 v Janovicích, k.ú. Janušov L.B., za účelem skladování, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3603/58/10

Rada města uložila starostovi města připravit spolufinancování investic města roku 2010 a stavebních akcí v rámci programu „Zelená úsporám“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3604/58/10

Rada města schválila, v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na financování vybraných investičních akcí města v roce 2010“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3605/58/10

Rada města schválila Dodatek č. 17 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2010 v částce 1.000.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3606/58/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově z B.G. na J.A. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3607/58/10

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 5, Bartákova č. 618/23, Rýmařov a bytem č. 6, Bartákova č. 618/23, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3608/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s M.K.a M.B. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3609/58/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s Mgr. L.Č. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3610/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 1, J. Fučíka č. 19/14B, Rýmařov se S.D. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3611/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s T.D. a J.K. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3612/58/10

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s L. a M.H. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3613/58/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Horní č. 35/4, Rýmařov s M. a J.H. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3614/58/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s P.Ch. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3615/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s R.K. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3616/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s R.L. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3617/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s K.M. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3618/58/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s R. a R.M.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3619/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov se Z. a M.O. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3620/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8, Rýmařov se S.P. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3621/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 734/3, Rýmařov se Z. a J.S. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3622/58/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Lomu č. 734/10, Rýmařov s A. a L.S.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3623/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov se Ž. a M.S. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3624/58/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s E. a V.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3625/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s D.Š. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3626/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s R. a M.T. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3627/58/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s V. a L.T.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3628/58/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s M.T.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3629/58/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov se Z.T. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3630/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s L.V. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3631/58/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s MUDr. J.V. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3632/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92, Rýmařov se S.W. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3633/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 11546/9, Rýmařov s M.Z. na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3634/58/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9,  Bartákova č. 840/35 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3634/58/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9,  Bartákova č. 840/35 v Rýmařově O.H. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí O.H. zálohu na nájemné ve výši 35.078,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud O.H. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3635/58/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10,  Divadelní č. 358/8 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3635/58/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10,  Divadelní č. 358/8 v Rýmařově J.J. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.J. zálohu na nájemné ve výši 22.504,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3636/58/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5,  Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3636/58/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5,  Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově R.S. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 34,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí R.S. zálohu na nájemné ve výši 24.158,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3637/58/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, 8.května č. 855/51A v Rýmařově L.B. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3638/58/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Lipová č. 38/6b v Rýmařově V.G. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3639/58/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 7 na ulici Okružní č. 736/7, Rýmařov, jehož nájemcem je Z.B., v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3640/58/10

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, Marxova č. 582/1 v Rýmařově se Z.L. na dobu určitou půl roku tj. do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3641/58/10

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, na sociálně zdravotní kurz žákyň školy ve výši  4 000,-  Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3642/58/10

Rada města schválila Haně Vystrčilové poskytnutí příspěvku na pořádání divadelních představení v roce 2010 a na realizaci oslav 65. výročí Amatérského divadelního spolku Mahen ve výši 15 000,-  Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3643/58/10

Rada města schválila poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory sportu v Rýmařově na rok 2010 v celkové výši 187 000,-  Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3644/58/10

Rada města schválila valorizaci platu a stanovila ukazatele odměn ředitelce p. o.  Byterm Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3645/58/10

Rada města schválila valorizaci platu a stanovila ukazatele odměn jednateli společnosti  Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3646/58/10

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na výběr firmy na akci „Zateplení panelových domů Příkopy 6,9,11,13,15“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3647/58/10

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek s nabídkami na akci „Zateplení panelových domů Příkopy 6,9,11,13,15“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3648/58/10

Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu Lidická 14, Rýmařov, ze dne 31.3.2008 mezi Městem Rýmařov a Diakonií ČCE, středisko Rýmařov, týkající se využití části vypůjčených NP na terapeutickou dílnu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317