Dnes je úterý 7.12.2021 14:29, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 60
konaného v řádném termínu, dne 22.3.2010


3652/60/10

Rada města schválila program 60. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3653/60/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 60. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.3.2010: Ing. Petr Klouda a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3654/60/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 58 a 59/2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3655/60/10

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 31.12.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3656/60/10

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet města promlčených a nevymahatelných pohledávek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3657/60/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2009 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3657/60/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 24.2.2010 za rok 2009,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3657/60/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2010 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3658/60/10

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2009 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu a s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3659/60/10

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3660/60/10

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na financování zateplování domů v rámci programu Zelená úsporám“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3661/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3662/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3663/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 407/1, 488 a 832/2 v k.ú. Janušov, parc. č. 80/3, 81/2 a 86/2 v k.ú. Janovice u Rýmařova a parc. č. 323/5 a 323/6 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3664/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 86/6 a části parc. č. 85 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3665/60/10

Rada města neschválila provedení výběrového řízení na pronájem pozemku parc. č. 86/6 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou 0,30 Kč/m2/rok,  a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 12.4.2010 do 14.00 hodin.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3666/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 91/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3667/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3668/60/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské J.Č., za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3669/60/10

Rada města schválila uzavřít Dohodu o ukončení nájmu pozemku dle NS č. 4100000092, uzavřené mezi Městem Rýmařov a I.T. ke dni 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3670/60/10

Rada města schválila uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1751/1 v k.ú. Rýmařov,  na nájemce E.J.,  za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3671/60/10

Rada města pověřila finanční odbor MěÚ Rýmařov uzavíráním dodatků ke Smlouvě o dílo, týkající se akce „Geometrické zaměření úseků místních komunikací v Rýmařově“, kdy předmětem dodatku bude změna termínu doby plnění díla a zplnomocnila starostu města k podpisu těchto dodatků.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3672/60/10

Rada města schválila uzavření Dohody o uznání vlastnictví vydržením na pozemek parc. č. 3459/1 v k.ú. Rýmařov s Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště Bruntál, Partyzánská 7, Bruntál.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3673/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 2925 a části parc. č. 2918, 2919 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 a části parc. č. 316/6 a 316/13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896, 3077/1, 3076/1, 3076/3, 3076/4, 3127/2, 3127/9, 3258, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 225/3 a 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 763, 784/1, 785 a 893/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR a.s.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3674/60/10

Rada města schválila uzavření Dohody o ukončení nájmu pozemku dle NS č. 4100000533, uzavřené mezi Městem Rýmařov a M.K. ke dni 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3675/60/10

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor – na ulici Národní 176/2 v Rýmařově, současnému nájemci Lence Kalábové IČO: 86986091, dohodou ke dni 28.2.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3676/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 176/2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3677/60/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru (bývalé zahradnictví)  na pozemku parc. č. 469/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3678/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje nebytového prostoru (bývalé zahradnictví)  na pozemku parc. č. 469/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3679/60/10

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hornoměstská 549/16 na pozemku parc.č. 1298 v k.ú. Rýmařov MUDR. Richardu Rýznarovi ke zřízení ambulance praktického lékaře. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice s.r.o. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3680/60/10

Rada města souhlasila s uzavřením Dohody o spoluúčasti jednotek na úhradě nákladů na společné části domu čp. 868 a 869, na ulici Jungmanova 2-4 v Rýmařově, na pozemku parc.č. 688 a 689/2 k.ú. Rýmařov se současnými spoluvlastníky manželi V. a K.V. a manželi D. a E.C. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3681/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 173 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3682/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 255/1 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3683/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 251/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3684/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3685/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1049/2 a pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3686/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 54 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3687/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské, J.Č., za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3688/60/10

Rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 54 a pozemku parc.č. 58 v k.ú. Janušov, R.Z., za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3689/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží parc. č. 2772 v k.ú. Rýmařov, A.Š., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3690/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2973/2 v k.ú. Rýmařov, M.H.Š., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3691/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků 1268/1, 1268/11 v k.ú. Rýmařov, Ing. J.P., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3692/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1278/1 na ulici Žižkova 1278/14 v Rýmařově, manželům H. a L.M. za cenu 202.255,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3693/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1278/2 na ulici Žižkova v Rýmařově, M.V. za cenu 199.703,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3694/60/10

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny ve výši 15.000,- Kč M.P.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3695/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na stavbu ČOV ve výši 30.000,- Kč M.P.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3696/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 3440 a pozemku parc.č. 3442/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č. 3444/5 a 3438/2 ve vlastnictví manželů D. a P.Ž., náklady na převod ponesou manželé Ž.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3697/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 1804/22, 1805/6, 1807, 1813/4 v k.ú. Rýmařov od společnosti RD Rýmařov s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov za část pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města, směna je řešena uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, náklady na převod ponese Město Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3698/60/10

Rada města neschválila uzavření smlouvy o výpůjčce s M.H. jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov (u SVČ), na období od 23.7.2010 – 25.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3699/60/10

Rada města schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov a sdružením TJ Jiskra Rýmařov dne 10.10.2006, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky budovy č.p. 845 (kuželna) na pozemku parc.č. 815 včetně pozemku parc.č. 815 vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3700/60/10

Rada města schválila záměr výpůjčky budovy čp/če 785/48 včetně části pozemku parc. č. 2229 na ulici tř. Hrdinů v Rýmařově, na dobu určitou 25 let.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3701/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1035/7 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3702/60/10

Rada města schválila provedení úprav v objektu 8. května 36 v Rýmařově (Azylový dům), Slezské Diakonii, zastoupené Mgr. Jaroslavem Vejmolou, se sídlem Kavalova 7, Bruntál, v rozsahu – výměna vstupních dveří, přičemž výměna dveří bude vypořádána formou kompenzace proti nájemnému v úhrnné výši 28.207,30,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3703/60/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení platnosti usnesení ZM č. 680/20/08b) ze dne 11.12.2008,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3703/60/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 234 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova pod opěrnou stěnou, od A.Š., za cenu 7.662,-Kč, + náklady na převod.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3704/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 991/26/06ze dne 30.3.2006.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3705/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3706/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 710/21/09 ze dne 5.2.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3707/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3708/60/10

Rada města souhlasila s tím, aby byla plocha nám. Míru v Rýmařově poskytnuta k provozování prodejních trhů pouze 2 x za rok, a to v čase velikonočním a vánočním, za cenu stanovenou OZV Města Rýmařov o místních poplatcích, v platném znění.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3709/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování nemovitosti objektu č.p. 594, na ul. Revoluční 24  na pozemku parc.č. 1596 včetně pozemku parc. č. 1597 (bývalá MŠ) Moravskoslezskému kraji IČ: 708 906 92, dle předloženého  návrhu a připomínek HK. Náklady na převod ponese Moravskoslezský kraj.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3710/60/10

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se osvětlení přechodů pro chodce na pozemku v k.ú. Rýmařov, a to parc. č. 2021/1 ve vlastnictví Správy silnic MSK, se sídlem Ostrava-Přívoz, Úprkova 1, ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění stavby osvětlení přechodů pro chodce, za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč + DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3711/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků od V.S.M. Group IČO: 255 04 134, dle návrhu kupní smlouvy za cenu 2.100.000,- Kč. Náklady na převod ponese společnost V.S.M.Group. Jedná se o tyto pozemky parc.č.: 418/5, 469, 472, 478, 480, 516, 735, 737/3, 827, 832/1,832/3,832/4, 852, 866, 875/2, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 877/1, 890/3, 890/4, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 900/1, 900/2, 901, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 907, 909, 910, 912/1, 925/8, 925/9, 941/2, 975/2, 1009/2, 1013/2, 1123/2, 1123/3, 1134/2, 1175, 1186/4, 1202/5, 1202/9, 1313/2, 1313/3, 1314/3, 1316, 1317, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1327/2, 1327/3, 1352, 1929/2, 2085/1, 2122, 2123, 2124 v k.ú. Velká Štáhle.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3712/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se Z. a L.M. dne 15.4.2008 na základě usnesení ZM č. 384/12/08, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 114 a pozemku parc.č. 115  v k. ú. Edrovice z původního termínu 31.7.2010 na 31.1.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3713/60/10

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov spočívající v doplnění podmínek provozování podnikatelských aktivit s platností od 1.4.2010 a doporučuje stanovit měsíční nájem pro všechny lokality města ve variantě B (15%) jako pro ostatní části města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3714/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 30.6.2008, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., řešící prodloužení termínu splatnosti do 30.11.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3715/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200.000,- Kč pro MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na financování režijních nákladů spojených s činností MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., v rámci operačního programu MZe ČR PRV osa IV. LEADER, s konečnou splatností nejpozději do 30.11.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3716/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu LEADER+ na výstavbu „Sportoviště Dukelská“ a financování celé akce prostřednictvím Sdružení obcí Rýmařovska.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3717/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení investičního záměru „Výstavní síň v muzeu“ do Integrovaného dokumentu města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3718/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu LEADER+ na výstavbu „Výstavní síně v muzeu“ a financování celé akce prostřednictvím Sdružení obcí Rýmařovska.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3719/60/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rekonstrukci a řešení fasády bytového domu Radniční 1,3,5,7 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3719/60/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na řešení fasády bytového domu Radniční 2,4,6 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3719/60/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na řešení fasády bytového domu Jungmannova 2,4 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3719/60/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rekonstrukci a řešení fasády bytového domu tř. Hrdinů 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3720/60/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 20 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově z J.V. na V.V. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3721/60/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 198/23, Rýmařov s R.B.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3722/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 486/8, Rýmařov se Š.B. na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3723/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s L.Č. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3724/60/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s I.G.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3725/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s R.G. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3726/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s R.H. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3727/60/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4, Rýmařov s K. a F.H.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3728/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s A. a M.Ch. na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3729/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s L. a O.J. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3730/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov 92, Rýmařov s R.L. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3731/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s I. a Z.P. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3732/60/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s R.P.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3733/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, nám. Míru č. 584/15, Rýmařov s J.S. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3734/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s M.S. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3735/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3736/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s M.T. na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3737/60/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s E. a I.T. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3738/60/10

Rada města neschválila uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 19/14B, Rýmařov s B.V.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3739/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3739/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově M.N. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.N. zálohu na nájemné ve výši 27.980,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud M.N. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3740/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2,  Divadelní č. 356/6 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3740/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2,  Divadelní č. 356/6 v Rýmařově M.Ch. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.Ch. zálohu na nájemné ve výši 9.047,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3741/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 17,  Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3741/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 17,  Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově M.B. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 60,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.B. zálohu na nájemné ve výši 44.590,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud M.B. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3742/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4,  Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3742/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4,  Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově J.J. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.J. zálohu na nájemné ve výši 32.548,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud J.J. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3743/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3743/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově N.S. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí N.S. zálohu na nájemné ve výši 20.857,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3744/60/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3744/60/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově J.Š. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 49,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.Š. zálohu na nájemné ve výši 25.631,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3745/60/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově T.Š.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3746/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Máchova č. 410/19 v Rýmařově s J.B. st. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3747/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově s R. a R.M. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3748/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15 v Rýmařově s V. a L.T. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3749/60/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově s M.T. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3750/60/10   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov s Ing. J.S.,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3750/60/10   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov s A. aj.D. za stejných podmínek jako byla uzavřena s Ing. J.S.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3751/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 2 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov z Ing. J.S. na A. a J.D.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3752/60/10

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14C v Rýmařově R.K. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3753/60/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 17, v Chráněných bytech Lidická č. 14, Z.D.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3754/60/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 6, DPS tř. Hrdinů 20, M.B.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3755/60/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7, DPS tř. Hrdinů 20, A.Š.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3756/60/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 13, DPS tř. Hrdinů 22, F.Z.  na dobu určitou do 22.3.2011

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3757/60/10

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na rok 2010:-  Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 15 tis. Kč-  Svaz tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 22,4 tis. Kč -  Centrum pro zdravotně postižené MSK, detaš. pracoviště Bruntál ve výši 5 tis.Kč-  Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 11 tis. Kč-  Slezská diakonie, středisko Krnov -sociální asistence Rýmařov ve výši 13,3 tis. Kč-  Slezská diakonie, středisko Krnov - azylový dům  Rýmařov ve výši 13,3 tis. Kč

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3758/60/10

Rada města neschválila Městské knihovně Rýmařov navýšení závazného ukazatele na platy a ostatní osobní výdaje o 10 tis. Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3759/60/10

Rada města neschválila nakladatelství a vydavatelství Memoria poskytnutí příspěvku  na vydávání vlastivědné revue Střední Morava.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3760/60/10

Rada města schválila Zdeňku Dočkálkovi příspěvek na účast na Mistrovství Evropy v kuželkách tělesně postižených sportovců ve výši 5 000,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3761/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 7 992 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3762/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 90 574 Kč určenou na předfinancování projektu „S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3763/60/10

Rada města neschválila společnosti AKTIV 95 OPAVA, s.r.o. užití znaku města Rýmařova na reklamních předmětech.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3764/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh zadání regulačního plánu centrální městské zóny města Rýmařov, dle § 64 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (v rozsahu ploch původní centrální městské zóny).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3765/60/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Obnova ÚSES na Rýmařovsku III. fáze“ společnosti Spojené lesy s r.o. se sídlem v Rýmařově, za cenu 899 905,- Kč bez DPH, 1 079 886,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3766/60/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení panelového domu Příkopy 6“ firmě FICHNA HUDECZEK,  za 2.063.241,- Kč bez DPH, tj. 2.269.565,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Bedřich Nykl, Světlá Hora, za cenu 2.718.066,- Kč bez DPH, tj. 2.989.873,- Kč s DPH a Rýmstav CZ s.r.o. Rýmařov za cenu 2.941.044,- Kč bez DPH, tj. 3.235.148,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3767/60/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení panelového domu Příkopy 9, 11, 13, 15“ firmě SSKA a.s., Karviná,  za 6.861.451,- Kč bez DPH, tj. 7.547.597,- Kč. Na dalších místech se umístily nabídky firem THERM, s.r.o. za cenu 7.231.454,- Kč bez DPH, tj. 7.954.600,- Kč s DPH a INTOZA  s.r.o. za cenu 7.593.052,- Kč bez DPH, tj. 8.351.257,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3768/60/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o současné situaci v ubytovacím zařízení ERNA na tř. Hrdinů včetně jeho okolí a uložila starostovi navrhnout řešení zlepšení současného stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3769/60/10

Rada města schválila smlouvu o spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o. k zapůjčení dvou kusů kontejnerů na vyřazené elektrozařízení dle předloženého návrhu. Zároveň pověřuje starostu Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3770/60/10

Rada města schválila smlouvu o spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o. k zapůjčení dvou kusů domků na vyřazené elektrozařízení dle předloženého návrhu. Zároveň pověřuje starostu Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3771/60/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti k projektu Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Rýmařov – Studie proveditelnosti technologického centra ORP Rýmařov“ společnosti Eunice Consulting a.s..  se sídlem Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, za cenu 169.000,- Kč bez DPH, 202.800,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3772/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2009 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzít na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 11.2.2010 a zprávu revizní komise ze dne 9.03.2010, týkající se kontroly hospodaření za rok 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3773/60/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 27.7.2007, jejímž předmětem byl prodej objektu k bydlení č. p. 52 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 2029 v k. ú. Rýmařov,  K.G., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3774/60/10

Rada města zplnomocňuje starostu města k podpisu Dohody o centrálním zadávání mezi MV ČR a Městem Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317