Dnes je úterý 7.12.2021 14:00, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 62
konaného v řádném termínu, dne 26.4.2010

3783/62/10

Rada města schválila program 62. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.4.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3784/62/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 62. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.4.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3785/62/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 59 - 61/2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3786/62/10

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3787/62/10

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3788/62/10

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3789/62/10

Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3790/62/10

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3791/62/10

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3792/62/10

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3793/62/10

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3794/62/10

Rada města schválila doplatek roční odměny za r. 2009 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3795/62/10

Rada města schválila doplatek roční odměny za r. 2009 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle  předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3796/62/10

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3797/62/10

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku parc. č. 96/2 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3798/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č.  235 a parc. č. 236 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3799/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 67 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3800/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 356/3 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3801/62/10

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemku parc. č. 2904/7  k.ú. Rýmařov firmě Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., IČO 27786901, Tvrdkov 34, Horní Město, uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 4100000504, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3802/62/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janovice u Rýmařova  A.H. za účelem užívání na zahradu, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3803/62/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 2473/3 a parc. č. 2473/4 v k.ú. Rýmařov manželům I. a M.H., za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3804/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1036/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3805/62/10

Rada městě schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3806/62/10

Rada města neschválila pronájem části pozemku parc. č. 91/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3807/62/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 420 v k.ú. Rýmařov manželům P. a L.Z., za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3808/62/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice O.K. a H.Č, za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3809/62/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 407/1, 488 a 832/2 v k.ú. Janušov, parc. č. 80/3, 81/2 a 86/2 v k.ú. Janovice u Rýmařova a parc. č. 323/5 a 323/6 v k.ú. Edrovice Janu Hořákovi, IČO 45175969, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + aktuální sazba DPH, na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3810/62/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 85 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za účelem využití přístupu ke studně, Jarmile Vepřekové, IČO 47665696, Strálecká 773/13, Rýmařov, za cenu dle pravidel + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se:

3811/62/10

Rada města schválila provedení výběrového řízení na pronájem pozemku parc. č. 86/6 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova formou obálkové metody na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 30.4.2010 do 13:00 hodin. Minimální nabídková cena činí 0,30 Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

3812/62/10

Rada města zrušila platnost usnesení č. 3665/60/10 ze dne 22.3.2010.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

3813/62/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské Z.S. za účelem zřízení příjezdu k domu vč. celkové údržby, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3814/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu plochy na boční zdi domu č.p. 823, na ul. Tomáše Matějky v k.ú. Rýmařov, o rozloze 5,1x2,4 m, za účelem umístění reklamního billboardu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3815/62/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy týkající se nebytových prostor na ulici Pivovarská č. 6/1 a Radniční 7/13 v Rýmařově J.L., na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3816/62/10

Rada města neschválila provedení úprav nebytového prostoru (společné chodby) na ulici Sokolovská 16, Rýmařov, M.J.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3817/62/10

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 90 % z částky 2 950,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním nebytového prostoru na adrese Sokolovská č. 30/445 v Rýmařově, Josefu Zothovi, se sídlem Huzová 254, Břidličná, IČO: 47992361.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3818/62/10

Rada města vzala na vědomí výpověď L.B. z nájmu nebytových prostor v objektu (objekt vrátnice) na pozemku parc.č. 46/1 v k.ú. Janušov. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.4.2009 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3819/62/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru objektu (objekt vrátnice) na pozemku parc.č. 46/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3820/62/10

Rada města souhlasila s podnájmem části nebytových prostor na nám. Míru č. 199/24 na pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov Michalu Ihnátovi, IČ: 47992794 ke zřízení prodejny výpočetní techniky. V současnosti má objekt v pronájmu Hana Ognarová.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3821/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1191/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3822/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 443/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3823/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3691 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3824/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3133 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3825/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 626 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3826/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje  nemovitosti bez čp/če na pozemku parc. č. 629/2 včetně pozemku parc. č. 629/2 a pozemku parc.č. 630/3 vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3827/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje budovy bez čp/če (márnice) na pozemku parc. č. 448 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3828/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit vykoupení budovy bez čp. 1302 včetně pozemku 491/3 a pozemku parc.č. 483/1 vše v k.ú. Rýmařov od  I.T.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3829/62/10

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se uložení kabelového zemního vedení nízkého napětí do 1kV,název stavby “Rýmařov, DT2684, Opavská, rozšíření kNN (IE-12-8001880)“na pozemcích parc. č. 1078/2 a 1122 v k.ú. Rýmařov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 10.000,- Kč (včetně ochranného pásma) + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3830/62/10

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se uložení elektrické přípojky rodinným domům na pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice a pozemku parc.č. 37 v k.ú. Janušov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 10.000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3831/62/10

Rada města neschválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se uložení přípojky nízkého napětí k obytnému domu na pozemku parc. č. 853/3 a pozemku parc.č. 853/4 v k.ú. Rýmařov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 5.000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3832/62/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Martinem Heinischem, U Rybníka 12, Rýmařov jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY), na období od 23.7.2010 – 25.7.2010. Součástí smlouvy budou i závazná ustanovení o ochraně majetku města v lokalitě zahrady Hedvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3833/62/10

Rada města schválila Martinu Heinischovi, U Rybníka 12, Rýmařov jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství – části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY) – stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, za období od 23.7.2010 – 25.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

3834/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku na vybudování ČOV ve výši 30 000,- Kč Ing. V.H.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3835/62/10

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO Rýmařov, na činnost organizace v roce 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3836/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 1062/2 a 1062/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3837/62/10

Rada města schválila vyčlenění haly na pozemku parc. č. 2113 v areálu Žižkova č. 545/29, k.ú. Rýmařov, označené v orientačním plánku jako objekt „D“ k uskladnění věcí Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3838/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit využití prostor nemovitosti č. p. 132 na Okružní ulici pro účely konání pohřebních obřadů dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3839/62/10

Rada města vzala na vědomí informaci o postupu města v programu Zelená úsporám.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3840/62/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici tř. Hrdinů č. 212/1 z K.Š. na E.Š. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3841/62/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Bartákova č. 263/24 v Rýmařově z D.V. aj.B. na D.V. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3842/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Rýmařov s L.F. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3843/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s H. a R.H. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3844/62/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s V.H. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3845/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov s E. a C.I. na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3846/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s E. a O.K. na dobu určitou do 30.4.2011

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3847/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s D. a B.K. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3848/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s E.L. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3849/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 30, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s L. a J.M. na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3850/62/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4, Rýmařov s V. a N.P.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3851/62/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Okružní č. 733/1, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3852/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3853/62/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s N.V. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3854/62/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3854/62/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově D.U. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí D.U. zálohu na nájemné ve výši 28.605,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud D.U. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3855/62/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Husova č. 33/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3855/62/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Husova č. 33/1 v Rýmařově L.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.K. zálohu na nájemné ve výši 42.739,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud L.K. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3856/62/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3856/62/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově K.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí K.M. zálohu na nájemné ve výši 28.125,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud K.M. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3857/62/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Radniční č. 878/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3857/62/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Radniční č. 878/6 v Rýmařově M.S. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,70 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.S. zálohu na nájemné ve výši 22.879,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3858/62/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3858/62/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově M.T. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.T. zálohu na nájemné ve výši 27.575,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3859/62/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově M.R. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3860/62/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově s P. a V.H. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3861/62/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č. 1228/13 v Rýmařově s E. a V.Š. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3862/62/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3639/58/10 ze dne 22.2.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3863/62/10

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 7, Okružní č 736/7 v Rýmařově se Z.B. a uzavření nové nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3864/62/10

Rada města schválila přidělení bytové  jednotky  č. 14 , v Chráněných bytech na ulici Lidická č. 14 v Rýmařově manželům V. a M.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3865/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010, o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov a kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 10/2005.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3866/62/10

Rada města schválila změnu ceníku nařízení města Rýmařov č. 01/2008, o placeném stání ve městě Rýmařov a to zvýšením sazby za parkování na 10,- Kč za hodinu s účinností od 1. 5. 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3867/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí účelově určených nepeněžitých darů dle seznamu položek 001 až 113 Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3868/62/10

Rada města neschválila Občanskému sdružení Děti a rodiče příspěvek na letní tábor pro děti.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3869/62/10

Rada města schválila J.L. příspěvek na sportovní přípravu a účast na Mistrovství ČR v lehké atletice ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3870/62/10

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2010 v celkové výši 128 200 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3871/62/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města na rok 2010, a to přesun částky ve výši 495 500,- Kč z položky „Základní školy - neinvestiční příspěvek“ na položku „Základní školy - investiční příspěvek“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3872/62/10

Rada města, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 28 odstavce 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  prominula  příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál odvod do rozpočtu města Rýmařova ve výši 16 900,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3873/62/10

Rada města zplnomocnila starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu – plovoucí motorové čerpadlo MAXCIMUM 8K, inv. číslo HM245/03, výrob. číslo: 4962, rok pořízení: 2003, pořizovací cena: 65.385,90 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3874/62/10

Rada města schválila předložený projekt do Výzvy č. 6 IOP, včetně navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3875/62/10   a)

Rada města schválila přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 k „Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_9“, název projektu „Zvýšení pasivní bezpečnosti chodců v Rýmařově – III. etapa“, v celkové výši 778 500,- Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3875/62/10   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3876/62/10

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího  výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Zvýšení pasivní bezpečnosti chodců v Rýmařově – III. etapa“

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317