Dnes je úterý 7.12.2021 13:57, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 63
konaného v řádném termínu, dne 17.5.2010

3877/63/10

Rada města schválila program 63. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 17.5.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3878/63/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 63. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 17.5.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3879/63/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 62/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3880/63/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3881/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu k 13.5.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3882/63/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.4.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3882/63/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 5 708,16 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3882/63/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku + 5 708,16 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3883/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 111 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3884/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3885/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2898 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3886/63/10

Rada města schválila výpůjčku pozemku parc. č. 96/2 v k.ú. Jamartice fotbalovému klubu FC Jamartice, IČO 26635011, v zastoupení Oganesse Jerghiazaryana, za účelem využití umístění mobilních šaten a sociálního zařízení, bezúplatně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3887/63/10

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č.  235 a parc. č. 236 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova A.Š., za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3888/63/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 67 v k.ú. Edrovice, manželům J. a M.Š., za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3889/63/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 356/3 v k.ú. Edrovice Janu Hořákovi, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, IČO 45175969, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3890/63/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1036/1 v k.ú. Rýmařov J.Š., za účelem údržby sečením s možností užívání přístupové cesty na pozemek parc. č. 1037, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3891/63/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov Českému rybářskému svazu, MO Rýmařov, IČO 18050395, Hornoměstská 1293/16a, za účelem údržby a úpravy (schody, zpevněný prostor), za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3892/63/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 86/6 v k.ú. Ondřejov Farmě Dobřečov, spol. s r.o., zastoupené Ing. Luďkem Havelkou, IČO 27849341, Dobřečov 33, Horní Město  za účelem zemědělské činnosti, za nabídnutou cenu 3,- Kč/m2/rok + sazba DPH, na dobu určitou do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3893/63/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3808/62/10 ze dne 26.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3894/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemku parc. č. 76/2 v k.ú. Rýmařov od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3895/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 714 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3896/63/10

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor – na ulici tř. Hrdinů 7/701 Rýmařově, současnému nájemci Janu Mušálkovi IČO: 12089311 dohodou ke dni 31.5.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3897/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 7/701 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3898/63/10

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor – na ulici Radniční 1011/5 Rýmařově, současnému nájemci Janu Janků IČO: 73922633 dohodou ke dni 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3899/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici Radniční 1011/5 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3900/63/10

Rada města schválila ukončení nájmu nebytových prostor (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22 v Rýmařově, současnému nájemci L.S. dohodou ke dni 30.6.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3901/63/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3902/63/10

Rada města schválila provedení úprav v objektu (márnice) v Rýmařově, Františku Filipovi, se sídlem nám. Míru 220/27, Rýmařov, v rozsahu – výměna okna za  vchodové dveře, úpravy nutné k přizpůsobení prostor činnosti nájemce provede na vlastní náklady, které budou muset být po skončení nájmu uvedeny do původního stavu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3903/63/10

Rada města schválila pronájem nebytových prostor na ulici Národní č.p.176/2, Rýmařov B.P., za účelem zřízení prodejny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel a usnesení RM č. 2369/40/09 ze dne 26.01.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3904/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3905/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 173 v k.ú Janovice u Rýmařova, D.V., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3906/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku parc.č. 255/1 v k.ú. Edrovice, L. a P.H., za účelem vybudování dvojgaráže.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3907/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 251/1 v k.ú. Edrovice, L. a P.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3908/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 179/1 v k.ú Janovice u Rýmařova, V.T., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3909/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1049/2 a pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov, společnosti TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., se sídlem Opavská 169/12 Rýmařov, zastoupené Ladislavem Šínem, a to na stavbu objektu turistické ubytovny, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování stavby objektu turistické ubytovny, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3910/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 54 v k.ú Rýmařov, společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3911/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 2925 a části pozemků parc. č. 2918, 2919 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 a části parc. č. 316/6 a 316/13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896, 3077/1, 3076/1, 3076/3, 3076/4, 3127/2, 3127/9, 3258, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 225/3 a 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 763, 784/1, 785 a 893/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Náklady na převod ponesou obě strany stejným dílem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3912/63/10

Rada města schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní  smlouvy ze dne 27.10.2005, jejímž předmětem byl pronájem budovy čp/če 785/48 na ulici tř. Hrdinů v Rýmařově, včetně pozemku parc. č.  2229 v k.ú. Rýmařov DIAKONII ČCE, střediska v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3913/63/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce  objektu budovy čp 785 a pozemku 2235/1 včetně části pozemku parc. č. 2229 na ulici tř. Hrdinů 48 v Rýmařově Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov, a to na dobu určitou 25 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3914/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.L. dne 1.6.2005 na základě usnesení č. 510/15/04, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na části pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do konce roku tj. do 31.12.2010 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3915/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 383/2 a 407/3 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3916/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 16.6.2009, jejímž předmětem byl prodej části pozemku parc.č. 2993 v k. ú. Rýmařov manželům L. a R.T., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3917/63/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2232/36/08 b) ze dne 10.11.2008,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3917/63/10   b)

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 795/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví MSK ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění a provozování přípojky plynu a plynofikace bývalé ubytovny Bartákova 24, za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3918/63/10

Rada města pověřila Byterm Rýmařov, p.o. zastupováním Města při vedení agendy a realizací prodejů na základě smluv o smlouvách budoucích kupních na byty, které byly zhotoveny jako půdní vestavby domů v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3919/63/10

Rada města uložila Bytermu Rýmařov, p.o. oslovit stávající nájemníky a tedy eventuelní budoucí kupující s nabídkou na ukončení a vypořádání smluv o smlouvách budoucích kupních na byty, které byly zhotoveny jako půdní vestavby domů v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, dle předloženého návrhu, s výjimkou bytového domu Sokolovská 50 A,B a zpracovat na jednání rady města dne 23.8.2010 přehled o zájmu budoucích kupujících ukončit výše uvedené smlouvy dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3920/63/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Regenerace ul. Horní v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3921/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zplnomocnit starostu k jednání ve věci případné koupě pozemků parc.č. 3 a parc.č. 4 v k.ú. Rýmařov a na nich stojících staveb č.p. 214 a 215 – budovy pošty a Telecomu na nám. Míru od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  do majetku města,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3922/63/10

Rada města schválila výměnu bytů mezi K.C., byt č. 15, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov a Š.B., byt č. 1, Opavská č. 486/8, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3923/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s A.B. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3924/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s A.D. na dobu určitou do 30.11.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3925/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s M.F. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3926/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 30.11.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3927/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s P.K. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3928/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3929/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3930/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s M.M. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3931/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 733/1, Rýmařov s I.P. dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3932/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 914/2, Rýmařov s A.S. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3933/63/10

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov s A.S.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3934/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov se Ž.Š. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3935/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92, Rýmařov s V. a M.Š. na dobu určitou do 30.11.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3936/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s M.V. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3937/63/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s F.W. na dobu určitou do 31.5.2012 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3938/63/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Marxova č. 582/1, Rýmařov s L.Ž. na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3939/63/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3939/63/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově P.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí P.K. zálohu na nájemné ve výši 26.786,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud P.K. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3940/63/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Větrná č. 877/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3940/63/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Větrná č. 877/11 v Rýmařově J.J. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.J. zálohu na nájemné ve výši 23.806,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3941/63/10

Rada města neschválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově A.H.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3942/63/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Radniční č. 7/13 v Rýmařově M.H. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3943/63/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, tř. Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově P.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3944/63/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Úvoz č. 21/17 v Rýmařově S.V. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3945/63/10

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově V.B. jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3946/63/10

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2009 zveřejněného ČSÚ, tj. o 1,0 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3947/63/10

Rada města neschválila valorizaci nájemného chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2009 zveřejněného ČSÚ, tj. o 1,0 %.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3948/63/10

Rada města schválila zřízení pracovního místa MěS Rýmařov, s.r.o. za účelem správce areálu zahrady Hedvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3949/63/10   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II. města Rýmařov, v celkové výši 150 tis. Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3949/63/10   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3950/63/10

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 25. – 27. 6. 2010 v počtu 8 osob bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3951/63/10

Rada města vzala na vědomí informaci o aktuálním postupu města ve věci podání poptávky na „Poskytnutí úvěru na financování vybraných investičních akcí města v roce 2010“ dle usnesení RM č. 3604/58/10 ze dne 22.2.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3952/63/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí půjčky od společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., ve výši 4 mil. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317