Dnes je úterý 7.12.2021 13:55, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ z jednání rady města Rýmařova č. 64 konaného v řádném termínu, dne 7.6.2010

3953/64/10

Rada města schválila program 64. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 7.6.2010.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3954/64/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 64. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 7.6.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3955/64/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 63/2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3956/64/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva města Rýmařova za období od 9.6.2009 do 7.6.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3957/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3958/64/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2010,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3958/64/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 5 766,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3958/64/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2010, o částku + 65 000,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3958/64/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku + 70 766,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3959/64/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 111 v k.ú. Janovice u Rýmařova J.Č., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3960/64/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov F.B. za účelem údržby sečením s možností krátkodobého uložení dřeva, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3961/64/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2898 v k.ú. Rýmařov S. a E.Č., za účelem údržby, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3962/64/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 714 v k.ú. Janušov Mysliveckému sdružení Rýmařov, o.s., , IČO 48771252, Opavská 203/16, Janovice u Rýmařova, za účelem využití k osevu pro zvěř, za cenu 100,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3963/64/10

Rada města schválila uzavření „Dohody o ukončení pronájmu“ části pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Rýmařov dle NS č. 4100000298 mezi Městem Rýmařov a manžely J. a Y.J. ke dni uzavření dodatku k NS č. 4100000641.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3964/64/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov manželům K. a K.O., za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, uzavřením dodatku k NS č. 4100000641.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3965/64/10

Rada města schválila „Dohodu o postoupení práv a o převodu závazků“, uzavřenou mezi manžely O.,  manžely J. a Městem Rýmařov, týkající se přechodu práv a závazků, plynoucí z nájemní smlouvy č. 4100000487-8, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3966/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. A/10407622 ze dne 1.8.2004, uzavřené mezi původním pronajímatelem Lesy ČR s.p. a nájemcem Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, IČO 67779999, Přípotoční 300, Praha 10, na část pozemku parc. č. 411 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve znění všech práv a povinností ze smlouvy vyplývající, na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3967/64/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3782/61/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3968/64/10

Rada města schválila smlouvu o nájmu nemovitostí č. UZSVM/OOP/5240/2010-OOPM s pronajímatelem ÚZSVM, dle návrhu, na dobu určitou do 30.6.2018.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3969/64/10

Rada města schválila pronájem plochy na boční zdi domu č.p. 823, na ul. Tomáše Matějky v k.ú. Rýmařov, o rozloze 5,1 x 2,4 m, za účelem umístění reklamního billboardu firmě RAILREKLAM, spol. s r.o., IČO 17047234, Tylova 6, Olomouc, za schválenou cenu 15.000,- Kč/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu, s doplatkem nájemného za období 2008 a 2009, který činí 15.000,- Kč/rok + platná sazba DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3970/64/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3911/63/10 ze dne 17.5.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3971/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 2925 a části pozemků parc. č. 2918, 2919 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 258, 259, 265, 266, 318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 369, 370/2, 373, 378/1, 378/2 a části parc. č. 316/6 a 316/13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 344, 349/4 a 1022 v k.ú. Nová Ves, parc. č. 412/1 a 418/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 1866/3, 2896/1, 3077/1, 3076/1,  3127/2, 3127/9, 3258, 3429, 3433 a 3434 v k.ú. Rýmařov, část parc. č. 455 a 457 v k.ú. Jamartice, parc. č. 225/3 a 230 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 763, 784/1, 785 a 893/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Náklady na převod ponesou obě strany stejným dílem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3972/64/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č.  3820/62/10 ze dne 26.4.2010.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:               Zdrželo se:  1

3972/64/10   b)

Rada města schválila výpověď H.O., z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru 199/24 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1.7.2010 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3973/64/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. Míru 199/24 v Rýmařově.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3974/64/10

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor – nám. Míru 11/224 v Rýmařově, současnému nájemci Rudolfu Buxbaumovi IČO: 68926987 dohodou ke dni 31.8.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3975/64/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na ulici nám. Míru 11/224 v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3976/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov, J.Š., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3977/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov, L. a R.T., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3978/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov, manželům I. a O.P., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 300,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3979/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, manželům H. a Ing. S.G., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 351,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3980/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/17 v k.ú. Rýmařov, Ing. S.G., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 351,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3981/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/20  v k.ú. Rýmařov, manželům MUDr. I. a J.H., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 350,-Kč/m2+ příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3982/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1282/22  v k.ú. Rýmařov, manželům J. a R.E., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 306,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3983/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 759/22/09 ze dne 26.3.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3984/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/11 v k.ú. Edrovice, A.Š., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3985/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1099/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3986/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků od společnosti FOREAL s.r.o., IČO: 26965135, dle návrhu kupní smlouvy za cenu 2.100.000,- Kč. Náklady na převod ponese společnost FOREAL s.r.o. Jedná se o tyto pozemky parc.č.: 418/5, 735, 737/3, 827, 832/1, 832/3, 832/4, 852, 866, 875/2, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 877/1, 890/3, 890/4, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 900/1, 900/2, 901, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 907, 909, 910, 912/1, 925/8, 925/9, 941/2, 975/2, 1009/2, 1013/2, 1123/2, 1123/3, 1134/2, 1175, 1186/4, 1202/5, 1202/9, 1313/2, 1313/3, 1314/3, 1316, 1317, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1327/2, 1327/3, 1352, 1929/2, 2085/1, 2122, 2123, 2124 v k.ú. Velká Štáhle a pozemku parc. č. 404/2 v k.ú. Malá Štáhle.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3987/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny částí pozemků p.č. 1362/1 a 1458 ve vlastnictví města Rýmařov a části pozemku č. 1414 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví J.P. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3988/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 770 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3989/64/10

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se kanalizačního zařízení na pozemku 203 v k.ú. Janovice u Rýmařova, ve vlastnictví M.M.,  ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění stavby kanalizačního zařízení, věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3990/64/10

Rada města schválila M.G. snížení poplatku za užívání veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Rýmařov – stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.000,- Kč za celé období užívání roku 2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3991/64/10

Rada města neschválila zrušení platnosti usnesení RM č. 3833/62/10 a usnesení č. 3832/62/10  ze dne 26.04.2010

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3992/64/10

Rada města neschválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Martinem Heinischem, U Rybníka 12, Rýmařov jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov (u SVČ), na období od 23.7.2010 – 25.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3993/64/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici J.Fučíka č. 86/90 v Rýmařově z K.V. na P.V.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3994/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s P.A. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3995/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s Ing. J.B. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3996/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s M.D. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3997/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s O.J.  na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3998/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s V.J. na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3999/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s M.K. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4000/64/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s P. a K.K. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4001/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s K. a S.L. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4002/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s A., A. a T.N. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4003/64/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s A.M. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4004/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov s M.N. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4005/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 19, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s K.P. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4006/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s K.P. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4007/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s L.S. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4008/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s R.Š. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4009/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Opavská č. 615/15, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4010/64/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s J.Z. na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4011/64/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4011/64/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově K.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí K.P. zálohu na nájemné ve výši 36.249,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud K.P. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4012/64/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Bartákova č. 772/22 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4012/64/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Bartákova č. 772/22 v Rýmařově Z.G. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 55,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí Z.G. zálohu na nájemné ve výši 44.200,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud Z.G. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4013/64/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 16, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4013/64/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 16, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově Františku Stoklasovi, IČ 69607303 na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,- Kč/m2 pro zaměstnance firmy s podmínkou, že v bytě se budou zdržovat maximálně 4 osoby a František Stoklasa bude správci byt. fondu města hlásit každou změnu osob užívajících předmětný byt. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí František Stoklasa zálohu na nájemné ve výši 23.750,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.  Pokud František Stoklasa neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4014/64/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, T. Matějky č. 823/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4014/64/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, T. Matějky č. 823/3 v Rýmařově M.C. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.C. zálohu na nájemné ve výši 39.503,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4015/64/10

Rada města schválila přidělit byt č. 3, nám. Míru č. 224/11 v Rýmařově Z.Ž. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 23,03 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4016/64/10

Rada města schválila přidělit byt č. 4, Ondřejov č. 92 v Rýmařově M.K. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4017/64/10

Rada města schválila přidělit byt č. 6, Opavská č. 486/8 v Rýmařově M.M. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4018/64/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 838/44, Rýmařov, jehož nájemcem je V.G., v souladu s §711, odst.2, písm. a) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4019/64/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 838/44, Rýmařov, jehož nájemcem je J.M., v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4020/64/10

Rada města schválila změnu účelu použití schváleného neinvestičního příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4021/64/10

Rada města schválila mimořádné odměny  za 1. pololetí roku 2010 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4022/64/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál, o částku 594 949,  Kč určenou na předfinancování projektu „Bavíme se společně po celé léto“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4022/64/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál, o částku 52 495,50 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „Bavíme se společně po celé léto“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4023/64/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 148 803,- Kč určenou na předfinancování projektu „Přátelit spolu odmalička“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4023/64/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 13 130 Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast na financování projektu „Přátelit spolu odmalička“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4024/64/10

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Jezdeckému oddílu TJ Horní Město na pořádání 2. ročníku koňské show „Na skok do Skal“ a 23. ročníku skokových závodů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4025/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit pro volebním období 2010 – 2014 celkem 21 členů Zastupitelstva města Rýmařova.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4026/64/10   a)

Rada města schválila Smlouvu mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu – plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM 8K, inv. č. HM245/03, výr. č. 4962, rok pořízení 2003, pořizovací cena 65.385,90 Kč,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4026/64/10   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4027/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah Výzvy k podání nabídek (prokázání kvalifikace) a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „„Energetické úspory nemocnice v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4028/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „„Energetické úspory nemocnice v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4029/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah Výzvy k podání nabídek (prokázání kvalifikace) a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně III.“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4030/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rýmařov – regenerace sídelní zeleně III.“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4031/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – fáze 1“, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4032/64/10

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci  „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – fáze 1“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4033/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky  „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – fáze 1“ společnosti STRABAG, a.s., oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, za cenu 4 931 328,- Kč vč. DPH a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4034/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení domu Bartákova 19, Rýmařov“ firmě STAS v.o.s.,  Rýmařov za cenu 1.250.747,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.318.622,- Kč s DPH a SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.362.464,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4035/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 2 „Zateplení domu Jungmanova 2, 4, Rýmařov“ firmě STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 1.537.447,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.684.443,- Kč s DPH a Bedřich Nykl – DP, Světlá Hora za cenu 1.801.791,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4036/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 3 „Zateplení domu Národní 13, Rýmařov“ firmě SICHR Interiér, s.r.o., Bruntál za cenu 1.590.623,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem STAS v.o.s.,  Rýmařov za cenu 1.676.913,- Kč s DPH a Bedřich Nykl – DP, Světlá Hora za cenu 1.755.598,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4037/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 4 „Zateplení domu Radniční 2,4,6, Rýmařov“ firmě STAS v.o.s.,  Rýmařov za cenu 2.778.986,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 3.098.993,- Kč s DPH a SICHR Interiér, s.r.o., Bruntál za cenu 3.129.499,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4038/64/10

Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky dílčí část 5 „Zateplení domu tř. Hrdinů 20,22, Rýmařov“ dle § 84, odst. 2. písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4039/64/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 6 „Zateplení bytového Větrná 2,4,6, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 598.203,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 734.308,- Kč s DPH a GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 758.263,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4040/64/10

Rada města schválila, dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 90086/2009, projektu – „areál Základní školy v Rýmařově, Jelínkova ul. č. 1“.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4041/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nebytových jednotek č. 1278/101, 1278/102 a 1281/101 v k.ú Rýmařov (větší část bývalé výměníkové stanice Dukelská, Rýmařov), společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČ 25387855, za konečnou kupní cenu 1.094.600,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4042/64/10

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4043/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města  zrušit platnost usnesení ZM č. 827/23/09 ze dne 18.6.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4044/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., IČ 27 39 50 90, na základě které budou na město Rýmařov bezúplatně převedeny stavby nově budovaných zpevněných ploch a chodníků na pozemcích parc.č. 54/2, 54/3, 56/4, 111/2, 115/4, 115/5, 116/2, 116/3, 2646/10 a 2646/12, dále technické zhodnocení komunikace mezi ulicemi Husova a Okružní na pozemku parc.č. 115/8 a nové stavby veřejného osvětlení na části pozemku parc.č. 2646, vše vybudováno v k.ú. Rýmařov v rámci stavby „Obchodní centrum ul. Okružní, Rýmařov“ společnosti Lidl.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4045/64/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., IČ 27 39 50 90, na základě které bude na město Rýmařov bezúplatně převeden pozemek parc.č. 56/4 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317