Dnes je úterý 7.12.2021 13:13, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 66
konaného v řádném termínu, dne 19.7.2010

4049/66/10

Rada města schválila program 66. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4050/66/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 66. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.7.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4051/66/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 64/2010 a č. 65/2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4052/66/10

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4053/66/10

Rada města schválila Zprávu o vyřizování  návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2009 do 30.6.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4054/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení domu Dukelská 1,2,6, Rýmařov“ firmě GENEL INVEST, a.s., Praha za cenu 9.773.324,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., Rýmařov za cenu 10.792.977,80 Kč s DPH a Janíček stavební firma s.r.o., Olomouc za cenu 13.822.902,50 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4055/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 2 „Zateplení domu Hornoměstská 47,49,51, Rýmařov“ firmě GENEL INVEST, a.s., Praha za cenu 2.403.243,70 Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., Rýmařov za cenu 2.666.188,80 Kč s DPH a KOWIT PLUS s.r.o., Kravaře za cenu 3.417.403,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4056/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 3 „Zateplení domu Hornoměstská 57,59, Rýmařov“ firmě GENEL INVEST, a.s., Praha za cenu 2.402.925,80 Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., Rýmařov za cenu 2.669.352,40 Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o.,  Horní Benešov za cenu 2.748.130,44 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4057/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 4 „Zateplení domu tř. Hrdinů 20,22, Rýmařov“ firmě GENEL INVEST, a.s., Praha za cenu 5.693.759,50 Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., Rýmařov za cenu 6.325.229,90 Kč s DPH a Evropská stavební společnost s.r.o., Praha za cenu 7.636.594,90 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4058/66/10

Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám, a to na školská zařízení MŠ 1. máje č. 970/11, na parc. č. 195, ZŠ Školní náměstí č. 206/1 na parc. č. 705, ZUŠ Divadelní č. 383/10, na parc. č. 648, ZUŠ Čapkova č. 440/6, na parc. č. 609, vše v k.ú. Rýmařov a MŠ Zámecký park č. 32/6, na parc. č. 224, k.ú. Janovice a zároveň souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4059/66/10

Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám na objekt tř. Hrdinů č. 785/48, na parc. č. 2235/2, k.ú. Rýmařov a zároveň souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4060/66/10

Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám na objekt Palackého č. 1178/11, na parc. č. 948, k.ú. Rýmařov a zároveň souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4061/66/10

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1316/1 a parc. č. 1317/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4062/66/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 260 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4063/66/10

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4064/66/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemků parc. č. 1441 a parc. č. 1938/1 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Města Rýmařov od současného vlastníka ÚZSVM, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha-Nové Město.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4065/66/10

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 48 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4066/66/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Rýmařov M.Č., za účelem údržby sečením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4067/66/10

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemku parc. č. 474/2 v k.ú. Rýmařov uzavřením dodatku č. 1 k NS č. 4100000583 se stávajícími nájemci V.V. a P.P., za účelem k využití jako tenisového kurtu pro veřejnost, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4068/66/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. J.S. aj.B., za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4069/66/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. M. a R.T., za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4070/66/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1 o náhradě za přičlenění honebních pozemků mezi Honebním společenstvem Rýmařov, IČO 711 62 950 a Městem Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4071/66/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5.11.1997, uzavřené mezi Městem Rýmařov a SSOŠ PRIMA s.r.o. Rýmařov, na pronájem objektu Sokolovská 29-33, Rýmařov, řešící snížení nájemného v období od 1.9.2010 do 31.8.2011, na částku rovnající se 10 % stávajících ročních sazeb dle pravidel, tj. celkem 19 668,-Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4072/66/10

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor na ulici Radniční 1011/5, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu do 16.8.2010 do 14:00hodin. Minimální nabídková cena činí 680,- Kč/m2/rok (hlavní funkční plocha) a 476,- Kč/m2/rok (vedlejší funkční plocha).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4073/66/10

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor nám. Míru 224/11, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu do 16.8.2010 do 14:00 hodin. Minimální nabídková cena činí 680,- Kč/m2/rok (hlavní funkční plocha) a 476,- Kč/m2/rok (vedlejší funkční plocha).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4074/66/10

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor nám. Míru 199/24, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu do 16.8.2010 do 14:00 hodin. Minimální nabídková cena činí 680,- Kč/m2/rok (hlavní funkční plocha) a 476,- Kč/m2/rok (vedlejší funkční plocha).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4075/66/10

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 7.2.2005, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Bc. I.T. a E.J. na pronájem nebytového prostoru na ulici nám. Míru 13 v Rýmařově, řešící přistoupení nového nájemce společnosti Majlinda s.r.o. v zastoupení Bc. I.T.se sídlem Větrná 872/3, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

4076/66/10

Rada města schválila výpověď V.Š., z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru 221/8 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1.7.2010 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4077/66/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. Míru 221/8 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4078/66/10

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13.7.2009, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Společenstvím Romů na Moravě, řešící zřízení sociálního zařízení v části nebytových prostor na ulici Žižkova 545/29 v Rýmařově, dle uvedeného návrhu za podmínky, že nájemce uvede po skončení nájemní smlouvy nebytové prostory do původního stavu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4079/66/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 92 a části pozemku parc.č. 104 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4080/66/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4081/66/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4082/66/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 1281/2 na ulici Žižkova v Rýmařově, R.K. za cenu 96.224 ,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4083/66/10

Rada města schválila provedení výběru na prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu prodeje, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 16.8.2010 do 14:00 hodin. Minimální nabídková cena činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady na prodej.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4084/66/10

Rada města schválila zřízení věcného břemene týkající se uložení elektrické přípojky k rodinnému domu na pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 5 000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4085/66/10

Rada města schválila zřízení věcného břemene týkající se uložení elektrické přípojky k rodinnému domu na pozemku parc. č. 301 v k.ú. Janušov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 5 000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4086/66/10

Rada města schválila zřízení věcného břemene týkající se uložení elektrické přípojky k rodinnému domu na pozemku parc. č. 1536 v k.ú. Rýmařov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 5 000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4087/66/10

Rada města schválila zřízení věcného břemene týkající se uložení elektrické přípojky k rodinnému domu na pozemku parc. č. 696 a 639/1 v k.ú. Janušov, jehož investorem je ČEZ Distribuce a.s., za cenu 5 000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4088/66/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající „soustavy podzemního kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 54/3, 115/8, 116/2, 116/3 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč. + 20% DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4089/66/10   a)

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění technologie trafostanice č. DTS2632 Dukelská Rýmařov v prostorách nebytové jednotky 1278/102 budovy č.p. 1278 na pozemku parc.č. 2034 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov (část VST Dukelská), ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín , na dobu neurčitou, za cenu 50.000,- Kč + DPH, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4089/66/10   b)

Rada města schválila uzavření smlouvy o podílu na údržbě a opravách nemovitosti (nebytová jednotka 1278/102 v budově č.p. 1278, umístěná na pozemku parc.č. 2034 v k.ú. Rýmařov), ve které je provozována trafostanice č. DTS 2632 Dukelská Rýmařov, se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4090/66/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Rýmařov a M.T. (jako budoucím vlastníkem pozemku parc. č. 2290/1 k.ú. Rýmařov dle usnesení ZM č. 815/23/09 ze dne 18.6.2009), týkající se práva vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 2294/3 k.ú. Rýmařov za účelem přístupu  k pozemku parc. č.   2290/1 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka tohoto pozemku. Věcné břemeno se zřídí bezúplatně na dobu určitou do doby změny využití pozemku na ostatní plochu/ostatní komunikaci.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4091/66/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici U Rybníka č. 578/2 v Rýmařově z M. a L.N. na M.N.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4092/66/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově z A. a V.Ch. na A.Ch.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4093/66/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ondřejově č. 94, Rýmařov z J. a P.K. na J.K.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4094/66/10

Rada města neschválila výměnu bytů mezi V.Š., byt č. 5 na ulici Větrná č. 876/9 v Rýmařově a M.Š.,  byt č. 1, Jamartice č. 116, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4095/66/10

Rada města schválila výměnu bytů mezi P.H., byt č. 15, 1.máje č. 886/1, Rýmařov a V.H., bytem Janovice, Hraniční č. 42/8. Nájemní smlouva s V.H. bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné 23,04 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4096/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4097/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 115, Rýmařov s M.D. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4098/66/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s J.C.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4099/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 735/5, Rýmařov se Z.H. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4100/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s L.H. na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4101/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s M.Ch. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4102/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s A.I. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4103/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 914/2, Rýmařov s L.J. na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4104/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s L.M. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4105/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s A.M. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4106/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s J.O. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4107/66/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, J.Sedláka č. 833/26, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4108/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4109/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s R.V. na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4110/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s V.V. na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4111/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s L.V. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4112/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s P.Z. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4113/66/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s P.Z. na dobu určitou do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4114/66/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, 1.máje č. 859/5 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4114/66/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, 1.máje č. 859/5 v Rýmařově M.C. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.C. na nájemné ve výši 38.058,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud M.C. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4115/66/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4115/66/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově V.G. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí V.G. zálohu na nájemné ve výši 27.177,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4116/66/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově J.G. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4117/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 11, Národní č. 1228/13, Rýmařov, jehož nájemci jsou K. a J.H., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4118/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov, jehož nájemcem je M.V., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4119/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, J. Sedláka č. 826/24, Rýmařov, jehož nájemci jsou R. a J.V., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4120/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov, jehož nájemcem je P.Š., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4121/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Nádražní č. 473/1, Rýmařov, jehož nájemci jsou J. a P.L., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4122/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, 1.máje č. 887/3, Rýmařov, jehož nájemci jsou Z. aj.Š., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4123/66/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, Radniční č. 7/13, Rýmařov, jehož nájemcem je J.H., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4124/66/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Národní č. 1228/13 v Rýmařově s L. aj.B. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4125/66/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Palackého č. 76/6 v Rýmařově s I.G. na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4126/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací „Osvětlení přechodů pro chodce – Zvýšení pasivní bezpečnosti chodců v Rýmařově III. etapa“, společnosti EmB Elektromontáže Bruntál s.r.o., za cenu bez DPH 444 865,- Kč, s DPH 533 838,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4127/66/10

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4128/66/10

Rada města schválila Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Memoriál Jana Suka pořádaný dne 28. 8. 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4129/66/10

Rada města schválila V-Clubu Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na pravidelné diskotéky pořádané každou sobotu od 14. 8. 2010 do 31. 12. 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4130/66/10

Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace na pořádání Muzejní noci.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4131/66/10

Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 200 Kč Střediskem volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál pro taneční skupinu MOVE2YOU.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4132/66/10

Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 000 Kč Střediskem volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál na pořádání soutěže Lady Orient 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4133/66/10

Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Střediskem volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál pro taneční skupinu MOVE2YOU.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4134/66/10

Rada města schválila delegaci do slovenského města Krompachy ve dnech 24. – 26. 9. 2010 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4135/66/10

Rada města schválila delegaci do italského města Arco ve dnech 24. – 26. 9. 2010 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4136/66/10

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov, p.o. Bc. Lenky Baborovské dle předloženého návrhu s platností od 1. června 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4137/66/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Informační systém města – plakátovací moduly“ firmě OK Design, Holická 47, 772 00 Olomouc za celkovou cenu vč. DPH 790 415,85 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4138/66/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.7.2010 uzavřené mezi Městem Rýmařov a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Rýmařově, řešící změnu správce předmětných nemovitostí z Bytermu Rýmařov, p.o. na Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4139/66/10   a)

Rada města schválila přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezskéhokraje na realizaci projektu „Regenerace brownfield Janovice, v celkové výši 350 tis.Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4139/66/10   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov aMoravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317