Dnes je úterý 7.12.2021 13:10, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 67
konaného v řádném termínu, dne 23.8.2010

4140/67/10

Rada města schválila program 67. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 23.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4141/67/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 67. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 23.8.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4142/67/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 66/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4143/67/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2010

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4144/67/10

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1.pololetí roku 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4145/67/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4146/67/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 260 v k.ú. Edrovice E.K., za účelem údržby pozemku s možností oplocení, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4147/67/10

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 48 v k.ú. Edrovice manželům V. a J.S. a A.Š., za účelem využití pro zahradu, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4148/67/10

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov firmě SHOP TABÁK s.r.o., IČO 27776671, zastoupené Rostislavou Koterbovou, ke dni 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4149/67/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov Márii Tomešové, IČO 75532522, za účelem využití pod novinovým stánkem, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4150/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/5538/2010-OOPR, týkající se převodu pozemků parc. č. 770, 1592 a 3524 v k.ú. Rýmařov, se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4151/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000598, týkající se rozšíření nájemce o T.H.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4152/67/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na ulici Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově, za účelem prodeje potravinářského zboží a rychlého občerstvení.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4153/67/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na tř. Hrdinů 7 v Rýmařově D.V., za účelem zřízení prodejny potravin - zdravé výživy, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4154/67/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na nám Míru č. 199/24 v Rýmařově, Michalu Ihnátovi, IČO: 479 92 794, bytem Revoluční 10, Rýmařov, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem zřízení prodejny a servisu výpočetní a telekomunikační techniky, za nabídnutou cenu hl. plochy 1265,-Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 880,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4155/67/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na nám. Míru č. 224/11 v Rýmařově, Bc. I.T. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem zřízení pizzerie – mléčného baru, za nabídnutou cenu hl. plochy 1007,- Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 1007,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4156/67/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici Radniční 1011/5 v Rýmařově, Martě Janušové,  IČO: 738 975 07, Petrov nad Desnou 40, Petrov nad Desnou, za účelem zřízení prodejny cukrovinek, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hl. plochy 800,-Kč/m2/rok a za vedl. plochy 500,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4157/67/10

Rada města vzala na vědomí výpověď společnosti I-nova CZ, s.r.o., zastoupené  Radkem Václavkem DIČ: CZ 267987526 z nebytových prostor – na ulici Národní 9 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.9.2010 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4158/67/10

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 9 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4159/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice, M.M., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4160/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží parc. č. 1191/3 k.ú. Rýmařov, I.G., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4161/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 443/1 k.ú. Rýmařov, Ing. B.P., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4162/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3691 k.ú. Rýmařov, Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Bruntál, se sídlem Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4163/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3133 k.ú. Rýmařov, R.V., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4164/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1282/21 v k.ú. Rýmařov (včetně rozvodné skříně RST plynu), J.E., a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4165/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov, V.K., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4166/67/10

Rada města vzala na vědomí úpravu nájemní smlouvy č. 4100000712, uzavřenou s Ing. J.P. na pronájem části pozemku parc.č. 1282/2 k.ú. Rýmařov, týkající se změny účinnosti smlouvy od 1.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4167/67/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 1275 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví manželů Ing. J.P. a A.P., ve prospěch Města Rýmařov, které bude spočívat v právu umístění stavby plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno se zřídí bezúplatně, na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4168/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1085/28/10 ze dne 01.04.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4169/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc.č. 1268/1 a 1268/11 v k.ú. Rýmařov, manželům Ing. J.P. a  A.P. za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem (kolková známka + daň z převodu). Na části pozemku 1268/1 k.ú. Rýmařov bude bezúplatně na dobu neurčitou při prodeji zřízeno ve prospěch města věcné břemeno, spočívající v právu strpění stavby plynárenského zařízení, v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4170/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků parc. č. 1362/1 a 1458 ve vlastnictví Města Rýmařov a části pozemku parc. č. 1414 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví J.P. dle předloženého návrhu. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4171/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 586/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4172/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemků parc. č. 1221/1, 1221/2 a 3062/6 ve vlastnictví Města Rýmařov za části pozemku parc. č. 1245/1 a 3062/6 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví V.M.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4173/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1098/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4174/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování nemovitosti objektu č.p. 594, na ul. Revoluční 24  na pozemku parc.č. 1596 včetně pozemku parc.č. 1596 a pozemku parc. č. 1597 (bývalá mateřská škola) Moravskoslezskému kraji IČ: 708 906 92. Náklady na převod ponese Moravskoslezský kraj.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4175/67/10

Rada města schválila provedení výběru na prodej budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 629/2 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu prodeje, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 6.9.2010 do 14:00 hodin. Minimální nabídková cena budovy včetně pozemku parc. č. 629/2 v k.ú. Rýmařov je 159.080,-Kč + náklady na prodej.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4176/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit demolici objektů č.p. /č.e. 52/11 na pozemcích parc. č. 2025/5 a 2029 v k.ú. Rýmařov, dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4177/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit prodej pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov J.Š., a to na stavbu rodinného domu, za nabídnutou cenu 315,-Kč/m2 + příspěvek dle pravidel na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4178/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc.č. 646 v k.ú. Rýmařov v majetku manželů A. a Š.Ch., za cenu 284,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4179/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8.9.2008 a to s I. a P.N., týkající se prodloužení termínu pro pravomocné kolaudační rozhodnutí o 1 rok tj.  do 8.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4180/67/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3207/52/09 ze dne 19.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4181/67/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na vybudování přístupu k pozemku parc. č. 276/3 v k.ú. Edrovice, ve výši 43.512,- Kč, manželům R. a J.M.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

4182/67/10

Rada města neschválila výměnu bytů mezi Ivanou Baďurovou, byt č. 5, Bartákova č. 263/24, Rýmařov a M.B.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4183/67/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, J.Sedláka č. 834/28, Rýmařov s A.B. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4184/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s M.B.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4185/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s V.B. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4186/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova  č. 839/37, Rýmařov s H.B. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4187/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s B.Č. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4188/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J.Sedláka 824/20, Rýmařov s L.Č. na dobu určitou do 31.08.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4189/67/10

Rada města neschválila prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší, místnost č. 1, J.Fučíka č. 19/14B, Rýmařov se S.D.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4190/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Příkopy 1157/6, Rýmařov s R.F.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4191/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s M.H. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4192/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Okružní č. 833/7, Rýmařov s O.Ch.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4193/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9,  Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s D.J. na dobu určitou do 31.11.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4194/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s L.J. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4195/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s O.J. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4196/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s H.K. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4197/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s K. a I.K. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4198/67/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s D.K. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4199/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11, Rýmařov s K.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4200/67/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, nám. Míru č. 198/23, Rýmařov s K.K. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4201/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov se Z.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4202/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s L.K. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4203/67/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, J.Sedláka č. 825/22, Rýmařov s P.L. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4204/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 200/25, Rýmařov s Š.L. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4205/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s J.M. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4206/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s L.M. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4207/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s K.P. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4208/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 31.08.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4209/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8, Rýmařov se S.P.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4210/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s V. a V.P.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4211/67/10

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s Martinem Samsonem, Městské muzeum Rýmařov na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4212/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s B.S. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4213/67/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s A.S.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4214/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s L.S. na dobu určitou do 31.08.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4215/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 237/1, Rýmařov s L.S. na dobu určitou do 31.08.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4216/67/10

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s M.S. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

4217/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č.1156/9, Rýmařov s Ž. a M.S. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4218/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s Č.Š. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4219/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s L.T. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4220/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s M. a D.T. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4221/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s K.T. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4222/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s E.V. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4223/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s K.V. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4224/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s L. a K.V. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4225/67/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s P.Z. na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4226/67/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3612/58/10 ze dne 22.2.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4227/67/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4227/67/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově M.G. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.G. na nájemné ve výši 35.933,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud M.G. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4228/67/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Příkopy. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4228/67/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Příkopy. 1157/6 v Rýmařově L.Č. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.Č. na nájemné ve výši 36.128,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.Č. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4229/67/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4229/67/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově S.Š. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí S.Š. na nájemné ve výši 29.704,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4230/67/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4230/67/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově L.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,69 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.M. na nájemné ve výši 23.889,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.M. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4231/67/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4017/64/10 ze dne 7.6.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4232/67/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Opavská č. 486/8 v Rýmařově L.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4233/67/10

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14C v Rýmařově P.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4234/67/10

Rada města uložila komisím rady města projednat návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 02/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4235/67/10

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, ve třídě se zařazením zdravotně postižených dětí ze stanovených 19 dětí na 23 děti a v běžné třídě ze stanovených 24 dětí na 28 dětí. Výjimka se uděluje na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4236/67/10

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, ve třídě se zařazením zdravotně postižených dětí ze stanovených  19 dětí na 23 děti a v běžné třídě ze stanovených 24 dětí na 28 dětí. Výjimka se uděluje na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4237/67/10

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, ze stanovených 24 dětí na 28 dětí. Výjimka se uděluje  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4238/67/10

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, ve třídě se zařazením zdravotně postižených dětí ze stanovených 19 dětí na 23 děti a v běžné třídě ze stanovených 24 dětí na 28 dětí. Výjimka se uděluje na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4239/67/10

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2010 pořádané dne 4.9. 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4240/67/10

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 28.8. 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4241/67/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rozšíření monitorovacího kamerového systému města Rýmařov “ firmě Bescom security, s. r.o., Ostrava, za cenu 629.862,- Kč vč. DPH.  Na druhém místě skončila firma Copservis, s.r.o. Darkovice s cenou 648.720,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4242/67/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 2983/49/09b) ze dne 13.7.2009,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

4242/67/10   b)

Rada schválila organizační změnu a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 80, s účinností od 1.1.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

4243/67/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě „Zateplení bytového domu Bartákova 20, 22 v Rýmařově“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4244/67/10

Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení domu Dukelská 1, 2, 6, Rýmařov“ v rámci akce „Zateplování bytových domů Rýmařov – 3. etapa“ a o vyhlášení nového výběrového řízení dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4245/67/10

Rada města schválila vyřazení a následnou fyzickou likvidaci starého a nepotřebného inventáře z majetku Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. za podmínky, že mateřská škola nejprve majetek bezúplatně nabídne ostatním příspěvkovým organizacím města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317