Dnes je úterý 7.12.2021 13:08, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 68
konaného v řádném termínu, dne 13.9.2010


4246/68/10

Rada města schválila program 68. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.9.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4247/68/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 68. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.9.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4248/68/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 67/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 5 228,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2010, o částku – 15 282,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku – 10 053,57 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4250/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4251/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města (ID) k 13.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4252/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zahrnout dostavbu budovy muzea do Integrovaného dokumentu města s prioritou 1.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4253/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hodnocení materiálu "Věcný rámec akcí pro období 2006 - 2010", dle předloženého materiálu s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4254/68/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařova za období od 1.10.2009 do 31.8.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4255/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit předčasné splacení úvěru dle smlouvy č. 45/396-02, uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), IČ 70856788 a Městem Rýmařov dne 7.6.2002, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4256/68/10

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4257/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěrových smluv č. 2081/10/LCD a 2082/10/LCD, předložených Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, v celkové výši 21.658.000,- Kč, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, a pověřilo starostu města k podpisu těchto úvěrových smluv.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4258/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky Města Rýmařov za Tomaszem Cimerem, podnikajícím pod obchodním jménem Tomasz Cimer, IČ 14571901, dle předloženého návrhu s připomínkami vzešlými z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4259/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 214, 217, 218, 250, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 279/1, 280, 361/1, 361/2, 362, 363 a 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu, popř. vykoupení pozemků parc. č. 2402/4, 2402/5, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3264, 3277 a 3279 v k.ú. Rýmařov, 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6 a 643/2 v k.ú. Jamartice, 240/1, 361 a 362 v k.ú. Janovice u Rýmařova, 808 v k.ú. Janušov, 328/3, 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7 a 381/8 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR s.p., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4260/68/10

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4261/68/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4262/68/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov firmě INKOSI, IČO 73299626, třída Hrdinů 599/12, Rýmařov, zastoupené Karin Hansliánovou, za účelem umístění reklamní tabule, za cenu 1000,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce .

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4263/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/9254/2010-OOPR, týkající se převodu pozemků parc. č. 213 a 219 v k.ú. Rýmařov, se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4264/68/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4076/66/10 ze dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4265/68/10

Rada města schválila výpověď V.Š. z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru 221/8 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1.1.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4266/68/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22, Rýmařov Z.G. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4267/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4268/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 a pozemku parc.č. 1570/2 oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4269/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4270/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 15 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4271/68/10

Rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4272/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4273/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM  č. 759/22/09 ze dne  26.03.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4274/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/11 v k.ú. Edrovice, B. a J.L. a to na stavbu rodinného domu, za cenu nabídnutou cenu 258,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4275/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bez čp/če na  pozemku parc.č. 629/2 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov, M.J. za nabídnutou cenu 333.000,-Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4276/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemků parc.č. 469/1 a 472 ve vlastnictví Města Rýmařov, za pozemky parc. č.  1658 a 2096/1 ve vlastnictví P.J. vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4277/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 832/1 k.ú. Velká Štáhle.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4278/68/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se  stavby plynovodu na části pozemků parc. číslo 795/3, 795/,4, 795/5, 795/6, 816, 817, 818, 822, 631, 536, 537, 853/5, 836/1, 534, 539, 540, 541, 542, 545, 829, 576, 578, 579 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP NET,s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava , IČO: 622 558 60, za cenu 80,-Kč/bm +DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4279/68/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby plynovodu na části pozemků parc. číslo 3445/2 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP NET,s.r.o. se  sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava , IČO: 277 68 961, za cenu 4.400,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4280/68/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke "Smlouvě o výpůjčce ze dne 14.9.2006", řešící rozšíření předmětu výpůjčky o celý objekt Bartákova č. 21 v Rýmařově, Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4281/68/10

Rada města vzala na vědomí výpověď společnosti RWE, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, zastoupenou Ing. Tomášem Tichým a Ing. Pavlem Káčerem, IČ: 279 353 11 z nájmu – technologických prostor na objekt vodojemu Rýmařov. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.9.2010 a činí 6 měsíců.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4282/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 330/11/07 ze dne 13.12.2007 a č. 368/12/04 ze dne 1.4.2004.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4283/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.R. dne 11.6.2009  na základě usnesení ZM č. 671/20/08 ze dne 11.12.2008, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 331/10 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 11.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4284/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4285/68/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Žižkova č. 349/1 v Rýmařově z manželů L. a R.T. na L.T.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4286/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Máchova č. 410/19, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4287/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s N.B. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4288/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s Helenou Čížkovou na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4289/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská  č. 847/28, Rýmařov s P.E.  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4290/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s Š.F. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4291/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská 1061/6, Rýmařov s M. a S.H.  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4292/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s V. a R.H. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4293/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s A.Ch. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4294/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Lomu č. 706/8, Rýmařov s A.I. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4295/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s D.J. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4296/68/10

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4297/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s V.J.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4298/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4299/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s R.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4300/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s J.K. a D.N. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4301/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4302/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1,  Rýmařov s J.L. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4303/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s R.L. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4304/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice se Š. a Z.L. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4305/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s R. a R.M.  na dobu určitou do 30.09.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4306/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s M. a J.P. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4307/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 897/49, Rýmařov s A.M. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4308/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4309/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se S. a M.R. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4310/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s M.R. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4311/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 735/5, Rýmařov se  D.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4312/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 876/9, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4313/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 22, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4314/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Jamartice č. 116, Rýmařov se Z.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4315/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15,  Rýmařov s V. a L.T. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4316/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4,  Rýmařov s M.T. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4317/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s I.V. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4318/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Palackého č. 76/6, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4319/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s V.Z. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4320/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 736/7, Rýmařov se Z.B. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4321/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s R.B. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4322/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s J.D. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s P. a V.H. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4324/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s H. a R.H. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4325/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4326/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov s K.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4327/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s P.K. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4328/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 712/17, Rýmařov s D. a B.K. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4329/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční  č. 70/15, Rýmařov s E.L. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4330/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova  č. 263/24, Rýmařov s K.L. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4331/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s M.L.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4332/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov s J.M. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4333/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s H.N. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4334/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 834/42, Rýmařov s M.O. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4335/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s V.O. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4336/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s I.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4337/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Úvoz č. 7251/17, Rýmařov s L.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4338/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4339/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s E.R. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4340/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s P.S. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4341/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4342/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s E. a V.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4343/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4344/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 1968/2, Rýmařov s V.T. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4345/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4346/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s K.B. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4347/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s A.D. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4348/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4349/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s D.J.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4350/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s D.K. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4351/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice  s F.L. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4352/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší, místnost č. 3, Julia Fučíka č. 9/14C, Rýmařov s P.N. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4353/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s P.O. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4354/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s R.P. a N.K. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4355/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s A.P. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4356/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s V.P. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4357/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se Z.R. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4358/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s M. a V.Š. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4359/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 40, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s A. a P.T. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4360/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s T.T. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4361/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s V.Ž. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4362/68/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4362/68/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově J.J.  na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.J. na nájemné ve výši 28.897,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4363/68/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č.772/22 v Rýmařově M.F. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4364/68/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Okružní č. 736/7 v Rýmařově M.C. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4365/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 752/30, Rýmařov s V.V. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4366/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s A. a M.K. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4367/68/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4121/66/10 ze dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4368/68/10

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 5, Nádražní č. 473/1 v Rýmařově s J. a P.L. a uzavření nové nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4369/68/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 7, Bartákova č. 889/20, Rýmařov, jehož nájemnicí je J.Š., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu a písm. d) OZ z důvodu, že nájemkyně byt bez vážných důvodů neužívá.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4370/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S005480 ve znění dodatků č. 2 a 3 týkající se změny objednatele z Bytermu Rýmařov, p.o., na Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4371/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení domu 1.máje 1, 3, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.649.248,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 1.655.858,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.714.067,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4372/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 2 „Zateplení domu Bartákova 33, 35, 37, Rýmařov“ firmě RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 2.069.006,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 2.096.119,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 2.127.316,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4373/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 3 „Zateplení domu Čapkova 8, 10, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.314.437,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.346.220,- Kč s DPH a STAS  v.o.s., Rýmařov za cenu 1.420.768,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4374/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 4 „Zateplení domu J.Sedláka 26, 28, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.637.651,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.647.579,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.721.139,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4375/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 5 „Zateplení domu Sokolovská 38, 40, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.574.478,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.583.038,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.652.400,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4376/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 6 „Zateplení domu Sokolovská 42, 44, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.558.363,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.583.013,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.652.400,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4377/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 7 „Zateplení domu Opavská 8, 10, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.429.287,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.476.903,- Kč s DPH a GENEL INVEST s.r.o., Praha za cenu 1.507.713,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4378/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 8 „Zateplení domu Opavská 15, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.232.198,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.307.739,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.310.608,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4379/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 9 „Zateplení domu Opavská 45, 47, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.749.455,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 1.925.739,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.970.704,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4380/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 17, v Chráněných bytech Lidická č. 14,  K.V.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4381/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7, v Chráněných bytech Lidická č. 14, E.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4382/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 30, v Chráněných bytech Lidická č.14, manželům E. a B.G.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4383/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8,  DPS tř. Hrdinů 22, M.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4384/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 02/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4385/68/10

Rada města schválila odpisový plán Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál pro rok 2010 v celkové roční výši 179 544,- Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4386/68/10

Rada města schválila T.K. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na ROKOTÉKU pořádanou dne 17.9.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4387/68/10

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4388/68/10

Rada města schválila odměnu kronikáři Mgr. Ivo Janouškovi za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4389/68/10

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Stránské na projekt Ztracené prameny ve výši 10 tisíc Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4390/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, příspěvková organizace, na rok 2010 o částku 200 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4391/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nákup bezkontaktního tonometru do oční ambulance v Rýmařově ve výši 197 450,- Kč, dle předloženého materiálu za podmínky, že se Podhorská nemocnice Rýmařov smluvně zaváže k odkoupení přístroje za zůstatkovou cenu v případě ukončení provozu oční ambulance.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

4392/68/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4242/67/10b) ze dne 23.8.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4392/68/10   b)

Rada města schválila organizační změnu a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 79, s účinností od 1.1.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4393/68/10

Rada města vzala na vědomí návrh systému užívání a provozování areálu a budovy Zahrada Hedvy a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce a provozování areálu a budovy Zahrada Hedvy, se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4394/68/10

Rada města souhlasila s podnájmem Ski klubu RD Rýmařov v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če v Zahradě Hedvy, za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností mládeže a oddílu běžeckého lyžování, který je součástí výpůjčky společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4395/68/10

Rada města schválila J.S. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na "RyoHardcorefest vol. III" pořádaný dne 17.9.2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4396/68/10

Rada města schválila výpověď Soukromé střední odborné škole Prima, s.r.o., se sídlem Sokolovská 29, Rýmařov z výpůjčky nebytových prostor (garáž)  v objektu Bartákova č. 602/21, Rýmařov, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4397/68/10

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi a Ing. Jaroslavu Kalovi,  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

Ing. Petr Klouda, starosta mìsta

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 68

konaného v řádném termínu, dne 13.9.2010

4246/68/10

Rada města schválila program 68. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.9.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4247/68/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 68. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.9.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4248/68/10

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 67/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 5 228,43 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2010, o částku – 15 282,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4249/68/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku – 10 053,57 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4250/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4251/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města (ID) k 13.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4252/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zahrnout dostavbu budovy muzea do Integrovaného dokumentu města s prioritou 1.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4253/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hodnocení materiálu "Věcný rámec akcí pro období 2006 - 2010", dle předloženého materiálu s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4254/68/10

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařova za období od 1.10.2009 do 31.8.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4255/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit předčasné splacení úvěru dle smlouvy č. 45/396-02, uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), IČ 70856788 a Městem Rýmařov dne 7.6.2002, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4256/68/10

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4257/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěrových smluv č. 2081/10/LCD a 2082/10/LCD, předložených Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, v celkové výši 21.658.000,- Kč, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“, zveřejněnou na stránkách města dne 23.7.2010, dílčí část 1 i dílčí část 2, a pověřilo starostu města k podpisu těchto úvěrových smluv.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4258/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky Města Rýmařov za Tomaszem Cimerem, podnikajícím pod obchodním jménem Tomasz Cimer, IČ 14571901, dle předloženého návrhu s připomínkami vzešlými z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4259/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 214, 217, 218, 250, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 279/1, 280, 361/1, 361/2, 362, 363 a 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu, popř. vykoupení pozemků parc. č. 2402/4, 2402/5, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3264, 3277 a 3279 v k.ú. Rýmařov, 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6 a 643/2 v k.ú. Jamartice, 240/1, 361 a 362 v k.ú. Janovice u Rýmařova, 808 v k.ú. Janušov, 328/3, 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7 a 381/8 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR s.p., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4260/68/10

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4261/68/10

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4262/68/10

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov firmě INKOSI, IČO 73299626, třída Hrdinů 599/12, Rýmařov, zastoupené Karin Hansliánovou, za účelem umístění reklamní tabule, za cenu 1000,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce .

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4263/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/9254/2010-OOPR, týkající se převodu pozemků parc. č. 213 a 219 v k.ú. Rýmařov, se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4264/68/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4076/66/10 ze dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4265/68/10

Rada města schválila výpověď V.Š. z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru 221/8 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1.1.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4266/68/10

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (garáže č. 1) na ulici Bartákova 772/22, Rýmařov Z.G. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4267/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4268/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 a pozemku parc.č. 1570/2 oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4269/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4270/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 15 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4271/68/10

Rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4272/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4273/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM  č. 759/22/09 ze dne  26.03.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4274/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/11 v k.ú. Edrovice, B. a J.L. a to na stavbu rodinného domu, za cenu nabídnutou cenu 258,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4275/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bez čp/če na  pozemku parc.č. 629/2 včetně pozemku v k.ú. Rýmařov, M.J. za nabídnutou cenu 333.000,-Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4276/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemků parc.č. 469/1 a 472 ve vlastnictví Města Rýmařov, za pozemky parc. č.  1658 a 2096/1 ve vlastnictví P.J. vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4277/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 832/1 k.ú. Velká Štáhle.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4278/68/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se  stavby plynovodu na části pozemků parc. číslo 795/3, 795/,4, 795/5, 795/6, 816, 817, 818, 822, 631, 536, 537, 853/5, 836/1, 534, 539, 540, 541, 542, 545, 829, 576, 578, 579 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP NET,s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava , IČO: 622 558 60, za cenu 80,-Kč/bm +DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4279/68/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby plynovodu na části pozemků parc. číslo 3445/2 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP NET,s.r.o. se  sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava , IČO: 277 68 961, za cenu 4.400,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4280/68/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke "Smlouvě o výpůjčce ze dne 14.9.2006", řešící rozšíření předmětu výpůjčky o celý objekt Bartákova č. 21 v Rýmařově, Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4281/68/10

Rada města vzala na vědomí výpověď společnosti RWE, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, zastoupenou Ing. Tomášem Tichým a Ing. Pavlem Káčerem, IČ: 279 353 11 z nájmu – technologických prostor na objekt vodojemu Rýmařov. Výpovědní lhůta začne běžet dnem 1.9.2010 a činí 6 měsíců.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4282/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 330/11/07 ze dne 13.12.2007 a č. 368/12/04 ze dne 1.4.2004.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4283/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.R. dne 11.6.2009  na základě usnesení ZM č. 671/20/08 ze dne 11.12.2008, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 331/10 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 11.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4284/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4285/68/10

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Žižkova č. 349/1 v Rýmařově z manželů L. a R.T. na L.T.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4286/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Máchova č. 410/19, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4287/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s N.B. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4288/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s Helenou Čížkovou na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4289/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Hornoměstská  č. 847/28, Rýmařov s P.E.  na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4290/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s Š.F. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4291/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská 1061/6, Rýmařov s M. a S.H.  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4292/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s V. a R.H. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4293/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s A.Ch. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4294/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Lomu č. 706/8, Rýmařov s A.I. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4295/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s D.J. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4296/68/10

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4297/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s V.J.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4298/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4299/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s R.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4300/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s J.K. a D.N. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4301/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4302/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1,  Rýmařov s J.L. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4303/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s R.L. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4304/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice se Š. a Z.L. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4305/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s R. a R.M.  na dobu určitou do 30.09.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4306/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s M. a J.P. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4307/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 897/49, Rýmařov s A.M. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4308/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4309/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se S. a M.R. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4310/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s M.R. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4311/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 735/5, Rýmařov se  D.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4312/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 876/9, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4313/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 22, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4314/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Jamartice č. 116, Rýmařov se Z.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4315/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15,  Rýmařov s V. a L.T. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4316/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4,  Rýmařov s M.T. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4317/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s I.V. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4318/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Palackého č. 76/6, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4319/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s V.Z. na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4320/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 736/7, Rýmařov se Z.B. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4321/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s R.B. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4322/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s J.D. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4323/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s P. a V.H. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4324/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s H. a R.H. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4325/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s M.J. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4326/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov s K.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4327/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s P.K. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4328/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 712/17, Rýmařov s D. a B.K. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4329/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční  č. 70/15, Rýmařov s E.L. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4330/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova  č. 263/24, Rýmařov s K.L. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4331/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s M.L.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4332/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov s J.M. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4333/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s H.N. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4334/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 834/42, Rýmařov s M.O. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4335/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s V.O. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4336/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s I.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4337/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Úvoz č. 7251/17, Rýmařov s L.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4338/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4339/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s E.R. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4340/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s P.S. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4341/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s V.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4342/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s E. a V.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4343/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4344/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 24, Dukelská č. 1968/2, Rýmařov s V.T. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4345/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4346/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, náměstí Míru č. 200/25, Rýmařov s K.B. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4347/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s A.D. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4348/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4349/68/10

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s D.J.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4350/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s D.K. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4351/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice  s F.L. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4352/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší, místnost č. 3, Julia Fučíka č. 9/14C, Rýmařov s P.N. na dobu určitou do 28.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4353/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s P.O. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4354/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s R.P. a N.K. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4355/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s A.P. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4356/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s V.P. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4357/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se Z.R. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4358/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s M. a V.Š. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4359/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 40, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s A. a P.T. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4360/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s T.T. na dobu určitou do 30.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4361/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s V.Ž. na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4362/68/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4362/68/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově J.J.  na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.J. na nájemné ve výši 28.897,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4363/68/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č.772/22 v Rýmařově M.F. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4364/68/10

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Okružní č. 736/7 v Rýmařově M.C. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4365/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 752/30, Rýmařov s V.V. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4366/68/10

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s A. a M.K. na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4367/68/10

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4121/66/10 ze dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4368/68/10

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 5, Nádražní č. 473/1 v Rýmařově s J. a P.L. a uzavření nové nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4369/68/10

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 7, Bartákova č. 889/20, Rýmařov, jehož nájemnicí je J.Š., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu a písm. d) OZ z důvodu, že nájemkyně byt bez vážných důvodů neužívá.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4370/68/10

Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S005480 ve znění dodatků č. 2 a 3 týkající se změny objednatele z Bytermu Rýmařov, p.o., na Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4371/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení domu 1.máje 1, 3, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.649.248,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 1.655.858,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.714.067,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4372/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 2 „Zateplení domu Bartákova 33, 35, 37, Rýmařov“ firmě RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 2.069.006,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 2.096.119,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 2.127.316,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4373/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 3 „Zateplení domu Čapkova 8, 10, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.314.437,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.346.220,- Kč s DPH a STAS  v.o.s., Rýmařov za cenu 1.420.768,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4374/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 4 „Zateplení domu J.Sedláka 26, 28, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.637.651,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.647.579,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.721.139,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4375/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 5 „Zateplení domu Sokolovská 38, 40, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.574.478,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.583.038,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.652.400,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4376/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 6 „Zateplení domu Sokolovská 42, 44, Rýmařov“ firmě Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.558.363,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.583.013,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.652.400,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4377/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 7 „Zateplení domu Opavská 8, 10, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.429.287,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.476.903,- Kč s DPH a GENEL INVEST s.r.o., Praha za cenu 1.507.713,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4378/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 8 „Zateplení domu Opavská 15, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.232.198,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.307.739,- Kč s DPH a STAFI CZ s.r.o., Krnov za cenu 1.310.608,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4379/68/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 9 „Zateplení domu Opavská 45, 47, Rýmařov“ firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 1.749.455,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu 1.925.739,- Kč s DPH a Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o., Horní Benešov za cenu 1.970.704,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4380/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 17, v Chráněných bytech Lidická č. 14,  K.V.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4381/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7, v Chráněných bytech Lidická č. 14, E.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4382/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 30, v Chráněných bytech Lidická č.14, manželům E. a B.G.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4383/68/10

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8,  DPS tř. Hrdinů 22, M.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4384/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 02/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4385/68/10

Rada města schválila odpisový plán Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál pro rok 2010 v celkové roční výši 179 544,- Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4386/68/10

Rada města schválila T.K. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na ROKOTÉKU pořádanou dne 17.9.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4387/68/10

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4388/68/10

Rada města schválila odměnu kronikáři Mgr. Ivo Janouškovi za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4389/68/10

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Stránské na projekt Ztracené prameny ve výši 10 tisíc Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4390/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, příspěvková organizace, na rok 2010 o částku 200 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4391/68/10

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nákup bezkontaktního tonometru do oční ambulance v Rýmařově ve výši 197 450,- Kč, dle předloženého materiálu za podmínky, že se Podhorská nemocnice Rýmařov smluvně zaváže k odkoupení přístroje za zůstatkovou cenu v případě ukončení provozu oční ambulance.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

4392/68/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4242/67/10b) ze dne 23.8.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4392/68/10   b)

Rada města schválila organizační změnu a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 79, s účinností od 1.1.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4393/68/10

Rada města vzala na vědomí návrh systému užívání a provozování areálu a budovy Zahrada Hedvy a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce a provozování areálu a budovy Zahrada Hedvy, se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4394/68/10

Rada města souhlasila s podnájmem Ski klubu RD Rýmařov v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če v Zahradě Hedvy, za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností mládeže a oddílu běžeckého lyžování, který je součástí výpůjčky společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4395/68/10

Rada města schválila J.S. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na "RyoHardcorefest vol. III" pořádaný dne 17.9.2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4396/68/10

Rada města schválila výpověď Soukromé střední odborné škole Prima, s.r.o., se sídlem Sokolovská 29, Rýmařov z výpůjčky nebytových prostor (garáž)  v objektu Bartákova č. 602/21, Rýmařov, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4397/68/10

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi a Ing. Jaroslavu Kalovi,  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317