Dnes je úterý 7.12.2021 14:01, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 2
konaného v řádném termínu, dne 13.12.2010

21/2/10  

Rada města schválila program 2. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.12.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

22/2/10  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 2. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.12.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

23/2/10  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 01/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

24/2/10  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařova, s.r.o., k 31.10.2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

25/2/10  

Rada města schválila plán investic na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

26/2/10  

Rada města schválila zálohu na roční odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhlo odvolání členů Dozorčí rady MěS Rýmařov: Ing. Martin Látal, Ing. Rostislav Mezihorák, František Ziegler, Miroslav Vojáček.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

27/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhlo jako členy Dozorčí rady MěS Rýmařov: Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Jiří Štanglica, Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

28/2/10  

Rada města schválila kalkulaci ceny stočného na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

29/2/10  

Rada města schválila Dodatek č. 18 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2011 v částce 1,700.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

30/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2081/10/LCD ze dne 5.10.2010, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, řešící posunutí termínu pro čerpání úvěru dle předloženého návrhu, v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na službu „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů schválených v rozpočtu města na rok 2010“ a pověřit starostu města k podpisu tohoto dodatku úvěrové smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku – 2.062,72 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 1.211,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 851.72 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2010, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2010, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

31/2/10   f)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2010, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

32/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech: • rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo• jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),• kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města,  v případě havárií nebo stavu nouze,  výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

32/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby si vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2011 dle předloženého návrhu, s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2011 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/2/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2011 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/2/10   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2011 až 2014 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

33/2/10   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

34/2/10  

Rada města schválila plán jednání rady města na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení osadního výboru v Ondřejově,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit počet členů osadního výboru v Ondřejově na 5 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

35/2/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/2/10   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení osadního výboru ve Stránském,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/2/10   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit počet členů osadního výboru ve Stránském na 6 členů dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

36/2/10   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit Radka Kristina předsedou osadního výboru ve Stránském.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

37/2/10  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1282/2 v k.ú. Rýmařov panu ******, za účelem rozšíření zahrady za podmínky respektování přístupu k IS, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

38/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 214, 217, 218, 250, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 279/1, 280, 361/1, 361/2, 362, 363 a 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu, popř. vykoupení pozemků parc. č. 2402/4, 2402/5, 2951/14, 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3264, 3277 a 3279 v k.ú. Rýmařov, 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6 a 643/2 v k.ú. Jamartice, 328/3, 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7 a 381/8 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR s.p., dle předloženého návrhu III . fáze směny.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

39/2/10  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 paní ****** a panu ****** za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

40/2/10  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k NS č. 443 N 07/26 pro firmu Fradico s.r.o., IČO 25865463, Hutní 283/15, Janovice u Rýmařova, týkající se pronájmu pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Janušov, dle návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

41/2/10  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 3148/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

42/2/10  

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku parc .č. 3041/4 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

43/2/10  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

44/2/10  

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemků parc. č. 60, 61, 62, 63, 64 a 65 v k.ú. Edrovice, pozemků parc. č. 1310, 1317/1, 1317/3, 1331/1, 1331/3, 1331/5, 1870/1, 1870/2, 1872/1 – část, 1872/2, 1872/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

45/2/10  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ****** z nebytových prostor  na ulici tř. Hrdinů 7 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.11.2010 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

46/2/10   

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 701/7 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

47/2/10  

Rada města souhlasila s podnájmem části nebytových prostor na  Radniční 1011/5 v Rýmařově paní ****** ke zřízení pobočky pojišťovny Generali a.s.. V současnosti má nebytové prostory v pronájmu paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

48/2/10  

Rada města neschválila výměnu topné soustavy vč. kotle a provedení částečného zateplení vnějších částí nebytových prostor na ulici Sokolovská 30 v Rýmařově, pronajatých v současnosti Haně Muzikantové, IČ: 751 86 608, z rozpočtu města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

49/2/10  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor – zlatnické a hodinářské dílny na ulici Radniční č. 7/13 v Rýmařově, se současným nájemcem paní ******, dohodou ke dni 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

50/2/10  

Rada města schválila záměr pronájmu skladových prostor na ulici  Radniční č. 7/13 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

51/2/10  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2025/5 v k. ú. Rýmařov, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

52/2/10  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici Sokolovská 415/16 v Rýmařově, paní ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem zřízení prodejny a rychlého občerstvení, za nabídnutou cenu 700,-Kč/m2/rok, podmínkou je písemné uznání dluhu po zemřelém panu ****** před podpisem nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

53/2/10  

Rada města schválila záměr výpůjčky nebytového prostoru (garáže) v objektu na ulici Žižkova (bývalé prostory jatek)  v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

54/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc.č. 449 včetně pozemku parc.č. 449 v k.ú. Rýmařov, MUDr. Richardu Rýznarovi, se sídlem Hornoměstská 549/146, Rýmařov, za účelem zřízení projektu zdravotní péče o děti a ambulance PLDD, za cenu 2 mil. Kč a za podmínek vzešlých z jednání rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

55/2/10  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 4265/68/10 ze dne 13.9.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

56/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 266/1 a části pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

57/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 2886/2,2888, 2887/2, 2889, 2891 vše k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

58/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3085 a pozemku parc.č. 3090 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

59/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

60/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3104/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

61/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice, panu ******, a to na stavbu penzionu, za cenu 70,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci budoucího penzionu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování budoucí penzionu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

62/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č.  3104/1 v k.ú. Rýmařov, panu ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

63/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Rýmařov, manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

64/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova panu ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci stavby garáže, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby garáže.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

65/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov, panu ******, a to na stavbu autoservisu, za cenu 284,-Kč/m2 +  náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po samotné kolaudaci stavby autoservisu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování stavby autoservisu, s podmínkou dodržení dostatečného přístupu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

66/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 832/1 v k.ú. Velká Štáhle, Povodí Odry, státní podnik, sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, IČ: 70890021, za cenu 10,80 Kč/m2 + cena lesního porostu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

67/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov, manželům ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

68/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků parc. č. 1191/1, 1221/1, 1221/2 a 3062/1 ve vlastnictví Města Rýmařov a částí pozemků parc. č. 1245/1 a 3062/6 ve vlastnictví pana ******, vše k.ú. Rýmařov. Náklady ponese Město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

69/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 469/1 a pozemku parc.č. 472 oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č.  1658, 2096/1 ve vlastnictví panu ******, náklady ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

70/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města  zrušit platnost usnesení č. 1090/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

71/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc.č. 3441/2, 3444/5, 3438/2 ve vlastnictví manželů ******, za pozemky parc.č. 3440/2, 3444/6 ve vlastnictví Města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov. Náklady na převod ponesou manželé ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

72/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1081/28/10 ze dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

73/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ****** dne 1.6.2009 na základě usnesení ZM č. 677/20/08 ze dne 11.12.2008 , kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 342/27 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 1.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

74/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ****** dne 1.6.2009  na základě usnesení ZM č. 678/20/08 ze dne 11.12.2008, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 342/28 v k.ú. Rýmařov a to o jeden rok tj. do 1.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

75/2/10  

Rada města neschválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s obcí Malá Štáhle, týkající se zvýšení nájemného na 3,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

76/2/10  

Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2010 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 50.000,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

77/2/10  

Rada města schválila rozšíření  plánu oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2011, schváleným radou města pod usnesením RM č. 15/1/10 dne 15.11.2010, dle předloženého návrhu (kotel ve stravovacím pavilonu), s podmínkou, že finanční limit modernizací a oprav hrazených Městem v roce 2011 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950.000,-Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

78/2/10  

Rada  města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o výpůjčce s M.H. jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 6. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY), na období od 23.7.2011 – 25.7.2011. Součástí smlouvy budou i závazná ustanovení o ochraně majetku města v lokalitě zahrady Hedvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

79/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení oplocené části pozemku parc. č. 1843/1 v k.ú. Rýmařov, která je  nutná pro Odpadové centrum Jamartice v majetku paní ******,  za konečnou kupní cenu 200,-Kč/m2 a uložila starostovi jednat o ceně za zbývající část pozemku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

80/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na stavbu ČOV ve výši  30.000,- Kč panu ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

81/2/10  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na nový kabel a rozvaděče ve výši poloviny prokázaných nákladů max. 4.000,- Kč Zahrádkářské kolonii, se sídlem U Lomu 1, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

82/2/10  

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se stavby podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. číslo 2290/1, 294/1, 2294/3, 2295/9 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností Telefonica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha-Michle, IČO: 60193336, za cenu 80,-Kč/bm +DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

83/2/10  

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2011 dle stavu domu na 35,- Kč/m2 resp. 37,- Kč/m2 u standardního bytu, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

84/2/10  

Rada města schválila stanovení základní sazby nájemného na rok 2011 dle stavu domu na částku 27,09 Kč/m2 resp. 32,09 Kč/m2 u standardního bytu a  24,41 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

85/2/10  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

86/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

87/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

88/2/10  

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

89/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Dukelská  č. 1061/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

90/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 244/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

91/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Větrná č. 876/9, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

92/2/10  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, třídě Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s panem ******, paní ****** a panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

93/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třídě Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

94/2/10  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

95/2/10  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Opavská č. 615/15, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

96/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově panu ******  na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce   zálohu na nájemné ve výši 18.342,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

97/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6  v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

97/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 55,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 35.759,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

98/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

98/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 43.837,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

99/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

99/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,30 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 26.568,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

100/2/10  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4115/66/10 ze dne 19.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

101/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

101/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 27.177,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

102/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

102/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.478,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

103/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Radniční č. 866/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

103/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Radniční č. 866/4 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 22.239,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

104/2/10   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

104/2/10   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 34,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 15.802,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

105/2/10  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Bartákova č. 772/22 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

106/2/10  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Opavská č. 615/15 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2 , od 1.1.2011 pak 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

107/2/10  

Rada města schválila výměnu bytu č. 5 na ulici Bartákova č. 263/24, Rýmařov, jehož nájemnicí je paní ******, za volný byt č. 1 na ulici Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2 , od 1.1.2011 pak 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

108/2/10  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Revoluční č. 70/15 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 25,56 Kč/m2, od 1.1.2011 pak 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

109/2/10  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, J. Sedláka č. 826/24, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

110/2/10  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, J. Sedláka č. 838/44, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

111/2/10  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

112/2/10  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Jamartice č. 116, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

113/2/10  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4019/64/10 ze dne 7.6.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

114/2/10  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 49.194,- Kč panu ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 10 Sokolovská č. 838/44, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

115/2/10   a)

Rada města schválila  uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově s panem ******,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

115/2/10   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově s paní ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

116/2/10  

Rada města schválila výměnu bytu č. 13 na ulici Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov, jehož nájemkyní je paní ******, za volný byt č. 7 na ulici Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

117/2/10  

Rada města schválila výměnu bytu č. 5 na ulici třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov, jehož nájemci jsou pan a paní ******, za volný byt č. 17 na ulici Příkopy č. 1154/13, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

118/2/10  

Rada města schválila Dodatek č. 18 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2010 ve výši 1,000.000,-Kč + DPH,  dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

119/2/10  

Rada města schválila Dodatek č. 19 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení nájemného pro rok 2011 v částce 2,000.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

120/2/10  

Rada města  schválila stanovisko do správního řízení ve věci nové hranice honitby Honebního společenstva Rýmařov vést novou hranici honitby dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

121/2/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3454/54/09 b) ze dne 30.11.2009,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

121/2/10   b)

Rada města schválila, s účinností od 1.1.2010, způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

122/2/10  

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2010 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.  Antonínu Urbánkovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

123/2/10  

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2010 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

124/2/10  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku panu ****** na pořádání kulturního odpoledne pro seniory v hotelu Praděd dne 13.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

125/2/10  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na údržbu běžeckých lyžařských tras v zimní sezóně 2010/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

126/2/10  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku na účast na tanečním mistrovství světa v Holandsku- panu ****** ve výši 3 000 Kč,- panu ****** ve výši 3 000 Kč,- paní ****** ve výši 3 000 Kč,- panu ****** ve výši 3 000 Kč,- paní ****** ve výši 3 000 Kč,- paní ****** ve výši 3 000 Kč,- paní ****** ve výši 3 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

127/2/10  

Rada města schválila Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, změnu závazného ukazatele na opravy a udržování stanoveného pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

128/2/10  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, změnu závazných ukazatelů na opravy a udržování  a na platy stanovených pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

129/2/10  

Rada města schválila Městskému muzeu Rýmařov, p.o., změnu závazného ukazatele na opravy a udržování stanoveného pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

130/2/10  

Rada města schválila mimořádné odměny  za 2. pololetí roku 2010 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu a s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  2

131/2/10  

Rada města schválila přijetí daru (dekorace pro obřadní síň na Okružní ulici) v hodnotě 1 500 Kč od Bronislava Pláška, IČ 46127437, Velká Štáhle 73.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

132/2/10  

Rada města schválila Základní  škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci školní ples, pořádaném dne  14.1.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

133/2/10  

Rada města schválila panu M.H.  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na BATTLE KINGS, pořádaném ve dnech  23.7.2011 – 24.7.2011  dle předloženého materiálu a se změnou vzešlou z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

134/2/10  

Rada města schválila Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Bigbeatových Vánocích, pořádaných dne  25.12.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

135/2/10  

Rada města schválila Diakonii ČCE Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci 10. společenský ples, pořádaném dne  21.1.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

136/2/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 12/1/10 b) ze dne 15.11.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

136/2/10   b)

Rada města schválila organizační změnu o snížení počtu zaměstnanců na odboru ŽÚ na 3 a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 77, s účinností od 1.1.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

137/2/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č.  526/9/07 ze dne 18.6.2007,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

137/2/10   b)

Rada města jmenovala likvidační komisi rady města ve složení:předseda: Ladislav Žilka,členové: Ing. Vojtěch Hrdina, Zdeněk Kudlák,sekretář: Iva Vepřeková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

138/2/10  

Rada města schválila  Mandátní smlouvu s Ing. Ivanou Jurečkovou na komplexní, organizační a věcné zajištění  zadání  veřejné zakázky  „Technologické centrum ORP Rýmařov“ a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

139/2/10  

Rada města vzala na vědomí informaci z jednání Dozorčí rady Podhorské nemocnice Rýmařov, a.s.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317