Dnes je úterý 30.11.2021 15:02, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 3.2.2011

65/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 3.2.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

66/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 4. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 3.2.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

67/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 3.2.2011 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a Mgr. Bronislav Koňařík.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

68/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 3.2.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

69/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 03/2010 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

70/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od  21.12.2010 do 03.02.2011.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

71/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města za rok 2010.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

72/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

73/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2912/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

74/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 266/1 a části pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov, společnosti FRADICO s.r.o., se sídlem Hutní 15/283, Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

75/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 2886/2,2888, 2887/2, 2889, 2891 vše k.ú. Rýmařov, paní ***** a panu ********, do podílového spoluvlastnictví - každý jednu polovinu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

76/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 3085 a pozemku parc.č. 3090 v k.ú. Rýmařov, paní ********, za cenu dle cenové mapy města + cena porostu a  náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

77/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova, paní **** a panu ********, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

78/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 630/3 v k.ú. Rýmařov, paní ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

79/4/11  

Zastupitelstvo města zrušilo předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1624 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

80/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 28.8.2006, uzavřené se společností PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., kterým se změní termín pro uzavření kupní smlouvy po konečné realizaci, tj. kolaudaci stavby nazvané „Tenisová hala jednokurtová s jedním kurtem pro squash a šatnami“, na pozemku parc.č. 1921/3  v k.ú. Rýmařov, nejpozději do 31.12.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

81/4/11  

Zastupitelstvo města neschválilo vykoupení pozemků parc. č. 55/1, 55/2, 56/2 v k.ú. Rýmařov vč. rozestavěné nemovitosti na Husově ul. za nabídnutou cenu, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

82/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 191, 193, 194, 271, 273, 274 a 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

83/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 3.2.2011, dle předloženého návrhu, včetně změn vzešlých z jednání rady města.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  2

84/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

85/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov z pana ******** na pana ********.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

86/4/11  

Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Petra Kloudu podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Rýmařov a firmou GEMEC-UNION a.s. zastupovanou prokuristou Ing. Zdeňkem Adamcem. Firma GEMEC-UNION a.s. na základě této smlouvy zpracuje pro město zkrácené projekty včetně žádostí na Mezirezortní komisi. Zkrácené projekty se budou týkat akce s názvem  „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Rýmařov“. Dále provede firma GEMEC-UNION a.s. lobbistická a přípravná jednání k získání úhrady nákladů na tyto projekty dle Usnesení vlády ČR č. 5928/2002 a směrnice MPO k úhradě nákladů na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

87/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo podání projektů spojených s akcí „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Rýmařov“  na Mezirezortní komisi a pověřilo starostu Ing. Petra Kloudu  podpisem souvisejících dokumentů a účastí na jednáních.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

88/4/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí finanční harmonogram rekonstrukce SVČ a návrh změn rozpočtu města na rok 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

89/4/11  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce „Středisko volného času Rýmařov“ společnosti SAN-JV s. r.o. se sídlem v Šumperku, za cenu 51 034 728,- Kč bez DPH, 61 241 674,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  5

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317