Dnes je sobota 27.11.2021 13:02, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 6
konaného v řádném termínu, dne 28.6.2011

134/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.6.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

135/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 6. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.6.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

136/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.6.2011 ve složení:  Mgr. Květoslava Sicová a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

137/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 28.6.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

138/6/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 05/2011 ze dne 28.4.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

139/6/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od  29.04.2011 do 28.06.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

140/6/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

141/6/11   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2011,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

141/6/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 5 769,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

141/6/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 5 769,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

142/6/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za  2. pololetí roku 2010  a  1. pololetí roku  2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

143/6/11   

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí  roku 2010 a 1. pololetí roku 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

144/6/11  

Zastupitelstvo města podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, schválilo zadání změny č. 1 územního plánu Rýmařov, které tvoří přílohu č. 1 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

145/6/11  

Zastupitelstvo města neschválilo  záměr prodeje pozemku parc. č. 586/1 a 584 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

146/6/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

147/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 2657 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

148/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 302/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

149/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2294/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

150/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1571/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

151/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 323/5 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

152/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3291 a části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, paní ******** a panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

153/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., Rýmařov, panu ********, za cenu 36.636,- Kč včetně nákladů na převod.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

154/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod garáží parc. č. 2538 v k.ú. Rýmařov, manželům ********, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

155/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3311/1 a části pozemků parc. č.  3307, 3130 v k.ú. Rýmařov, panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

156/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3109/2 v k.ú. Rýmařov, manželům ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

157/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části objektu na ul. Žižkova č. 545/29 – skladu, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov manželům ******** (SJM), za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s  převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

158/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

159/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 25.5.2009, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc.č. 331/16 v k. ú. Edrovice manželům ********, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

160/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 331/16 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

161/6/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 76/4/11 ze dne 3.2.2011 a usnesení č. 1164/29/10 ze dne 17.6.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

162/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 307 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví paní ******, ******, ****** a ****** za část pozemku parc. č. 302/1 ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

163/6/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1181/29/10 ze dne  17.6.2010.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

164/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo převod pozemku parc. č. 76/1 a pozemku parc. č. 76/2 v k.ú. Rýmařov od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

165/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 85/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova od Pozemkového fondu ČR.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

166/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc.č. 219 v k.ú. Edrovice od paní ******** za cenu 80,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

167/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc.č. 1083/1 ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc.č. 272 ve vlastnictví pana ********, vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

168/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.8.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

169/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 18.190,- Kč panu ****** a paní ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Jamartice č. 115, Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

170/6/11  

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 02/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle předloženého návrhu, doplněného o připomínky vzešlé ze zasedání zastupitelstva.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

171/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo na základě nabídky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra výpůjčku zámku v Janovicích.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

172/6/11  

Zastupitelstvo města schválilo Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 29.143,- Kč  na realizaci akce  „Výměna oken budovy fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově“  v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

173/6/11  

Zastupitelstvo města zprošťuje pana Jaroslava Krečmera,  z funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317