Dnes je úterý 30.11.2021 13:49, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 7
konaného v řádném termínu, dne 22.9.2011

174/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 7. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.9.2011.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

175/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 7. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.9.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

176/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.9.2011 ve složení:  Ing. Vojtěch Hrdina a Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

177/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.9.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

178/7/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 06/2011 ze dne 28.06.2011.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

179/7/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od  29.06.2011 do 22.09.2011.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

180/7/11   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2011,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

180/7/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 9 996,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

180/7/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2011, o částku –1 633,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

180/7/11   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 8 363,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

180/7/11   e)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2012.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

180/7/11   f)

Zastupitelstvo města uložilo radě města vypracovat zprávu o průběhu výstavby a financování "Rekonstrukce SVČ"

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  1

181/7/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 284/10/03 ze dne 11.12.2003.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

182/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3298 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rekreačního objektu pro individuální rekreaci. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 100,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

183/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

184/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov pod stavbou patrové garáže v lokalitě Opavská, Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

185/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov pod stavbou patrové garáže v lokalitě Opavská, Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

186/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2885/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

187/7/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2783/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

188/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1571/3 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

189/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2657 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

190/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 302/1 v k.ú. Jamartice paní **** a panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

191/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2294/3 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

192/7/11   

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2113 v k. ú. Rýmařov manželům ******** (SJM),  dle varianty B, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

193/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 11.6.2009 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11.6.2009, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc. č. 331/10 v k.ú. Edrovice panu ******** s tím, že dohodnutá smluvní pokuta činí 10% z celkové kupní ceny.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

194/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 331/16 v k.ú. Edrovice panu ********, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 271,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do 11.06.2012, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

195/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 331/10 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

196/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov manželům ********, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 205,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

197/7/11  

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí slevy ve výši 12.010,- Kč za koupi pozemku parc. č. 331/9 v k.ú. Edrovice panu ********.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

198/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 307 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví paní ******, ******,******  a ****** za část pozemku parc. č. 302/1 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví Města Rýmařov dle předloženého návrhu. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

199/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 272 v k.ú. Stránské ve vlastnictví pana ********, dle předloženého návrhu. Případný rozdíl výměr ve směně a náklady spojené s převodem uhradí v plné výši pan ******.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

200/7/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 578/18/08 a č. 590/18/08 ze dne 25.09.2008.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

201/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1620/1 v k.ú. Rýmařov paní ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

202/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 1619/1 v k.ú. Rýmařov od paní ********, za cenu 234,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

203/7/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1038/27/10 ze dne 4.2.2010.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

204/7/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 185/5/07 ze dne 28.06.2007.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

205/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí dluhu spojeného s užíváním bytu č. 10, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov, ve výši 32.565,- Kč včetně poplatku z prodlení z dlužné částky, paní **** a panu ********.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

206/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí části smluvní pokuty ve výši 60 % firmě KARIM, s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  11        Hlasování proti:  8            Zdrželo se:  1

207/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo příslib poskytnutí bezúročné půjčky Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace v maximální výši 500 000 Kč na předfinancování projektu česko-slovenské přeshraniční spolupráce s tím, že podmínky půjčky budou dohodnuty až po předložení konkrétního projektu a harmonogramu financování.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

208/7/11  

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 03/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 01/2010 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

209/7/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2010 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 25.2.2011 a zprávu revizní komise ze dne 10.2.2011, týkající se kontroly hospodaření za rok 2010 a rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2011.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

210/7/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Středisko volného času Rýmařov“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/03.00910, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317