Dnes je sobota 27.11.2021 13:13, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 8
konaného v mimořádném termínu, dne 31.10.2011

 

211/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 31.10.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

212/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 8. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 31.10.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

213/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 31.10.2011 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

214/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 31.10.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

215/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření:

- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1312/10/LCD ze dne 26.7.2010,

- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1317/10/LCD ze dne 26.7.2010,

- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1318/10/LCD ze dne 26.7.2010,

- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1323/10/LCD ze dne 26.7.2010,

- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1325/10/LCD ze dne 26.7.2010,

všechny uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, dle předloženého návrhu, řešící změnu osoby dlužníka a pověřilo starostu města Rýmařova a ředitelku příspěvkové organizace Byterm Rýmařov k podpisu těchto dodatků úvěrových smluv.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  4

216/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/1312/10/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, řešící ručení města Rýmařova příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov za převedené závazky z titulu Smlouvy o úvěru č. 1312/10/LCD, 1317/10/LCD, 1318/10/LCD, 1323/10/LCD a 1325/10/LCD, všechny ze dne 26.7.2010, včetně dodatků, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13     Hlasování proti:  0         Zdrželo se:  4

217/8/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/1312/10/LCD, sjednanou mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, řešící zajištění závazků z titulu Smlouvy o úvěru č. 1312/10/LCD, 1317/10/LCD, 1318/10/LCD, 1323/10/LCD a 1325/10/LCD, všechny ze dne 26.7.2010, včetně dodatků, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  4

218/8/11   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1000/26/09 b) ze dne 10.12.2009,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

218/8/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej STL plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, za cenu 312.000,- Kč + DPH. Cena je již snížena o výši úhrad za zřízení věcných břemen k této stavbě.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

219/8/11  

Zastupitelstvo města uložilo starostovi a kontrolnímu výboru vyšetřit příčinu pozdního zprovoznění plynovodu na ul. U Kaple.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317