Dnes je sobota 27.11.2021 13:00, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 9
konaného v mimořádném termínu, dne 23.11.2011

 

220/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 9. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

221/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 9. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 23.11.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

222/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 23.11.2011 ve složení: Ing. Soňa Kováříková a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

223/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v mimořádném termínu dne 23.11.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/9/11   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2011,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/9/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku – 8 324,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/9/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2011, o částku + 445,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/9/11   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku - 7 879,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/9/11   e)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2012.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

225/9/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

226/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

227/9/11  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 45/3/10 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

228/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 296/1 o výměře 117 m2 v k.ú. Janušov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

229/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3298 v k.ú. Rýmařov panu ********, a to na stavbu objektu pro individuální rekreaci, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

230/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví paní ******** (podíl 1) a panu******** (podíl 1), a to na stavbu objektu pro individuální rekreaci, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

231/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví panu ******** (podíl 1) a panu ******** (podíl 1), za cenu 18.318,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

232/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej 1 nově vzniklého pozemku parc. č. 3680/19 v k.ú. Rýmařov (dle GP č. 2054-92/2011) panu ********, za cenu 9.159,- Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

233/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2885/2 v k.ú. Rýmařov paní ********, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

234/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s panem ******** dne 18.05.2009 na základě usnesení ZM č. 751/22/09 ze dne 26.03.2009, kterým se mění termín kolaudace stavby patrové garáže na části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov, a to z 18.11.2010 na 18.11.2012.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

235/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2011 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

236/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 218 a části pozemku parc. č. 22/1, vše v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská) do vlastnictví SSMSK, p.o., středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/19, Bruntál s tím, že se město Rýmařov nebude podílet na úhradě 50-ti % nákladů spojených s převodem předmětných pozemků.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

237/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 165/1, 167, 1083/16, vše v k.ú. Stránské, a u pozemku parc. č. 194 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

238/9/11  

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí slevy ze základní ceny pozemků určených pro stavbu rodinných domů v lokalitě 14 RD Opavská „ulice U Kaple“, z důvodu zatížení části pozemků věcným břemenem ve prospěch společnost ČEZ Distribuce, a.s. .

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

239/9/11  

Zastupitelstvo města nesouhlasilo s odložením splatnosti kupní ceny podílu na domě Sokolovská 32 včetně pozemku parc. č. 588/1 v k.ú. Rýmařov panu ******** a panu ********  dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

240/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o užívání přístrojů M4016 G3 ve vodoměrných stanicích Malá Morávka a Velká Štáhle, o užívání automatického srážkoměru ve stanici Lomnice u Rýmařova a o užívání automatické meteorologické stanice Rýmařov.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

241/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 70% z částky 158 990,- Kč paní ******** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Opavská č. 130, Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

242/9/11  

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, p.o. na zakoupení sakrálních digitálních varhan.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

243/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 181, 188, 198/2 a 198/4, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

244/9/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o průběhu výstavby, financování a vícenákladech „Rekonstrukce SVČ“.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

245/9/11  

Zastupitelstvo města schválilo zařazení přestavby budovy garáží Městských služeb na Palackého ulici (parcela č. 943/2, zastavěná plocha) na hasičskou zbrojnici do Integrovaného dokumentu města Rýmařov s prioritou I.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

246/9/11  

Zastupitelstvo města pověřilo starostu jednáním se zástupci Moravskoslezského kraje o odstranění vybraných částí Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, v případě neúspěšného jednání se zástupci Moravskoslezského kraje o odstranění vybraných částí Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,  zastupitelstvo města schválilo  podání správní žaloby ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení vybraných částí Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje z důvodu nezákonnosti, a to:a) v části A přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 9 (str. 2): „Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a E.b) v části C přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 27 (str. 14): „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrální území těchto obcí:?Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;?Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;?Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.“c) v části E přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 74 (str. 74): „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách zejména na území CHKO Jeseníky v rámci katastrálních území obcí Malá Morávka a Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka a Ludvíkov pod Pradědem.“

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

247/9/11  

Zastupitelstvo města potvrdilo svůj dosavadní nesouhlasný postoj k umisťování staveb větrných elektráren na území města Rýmařova a mikroregionu Rýmařovsko, vyjádřený usnesením č.  613/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

248/9/11  

Zastupitelstvo města odvolalo z funkce kronikáře města Rýmařova Mgr. Ivo Janouška k 31. 12. 2011.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

249/9/11  

Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce kronikářky města Rýmařova Bc. Yvettu Jahnovou k 1. 1. 2012.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

250/9/11  

Zastupitelstvo města navrhlo místostarostu Ing. Jaroslava Kalu, aby zastupoval město Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice a.s.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1
 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317