Dnes je úterý 30.11.2021 14:07, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 22.12.2011

251/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo program 10. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.12.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

252/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 10. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.12.2011 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

253/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.12.2011 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

254/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 22.12.2011 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

255/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 07/2011 ze dne 22.09.2011, č. 08/2011 ze dne 30.10.2011 a č. 09/2011 ze dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

256/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 23.09.2011 do 22.12.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

257/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2010/11.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/10/11   a)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku – 5 554,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/10/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku – 5 554,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/10/11   c)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2011, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/10/11   d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

259/10/11   a)

Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech: • rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo• jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),• kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

259/10/11   b)

Zastupitelstvo města si vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

260/10/11   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2012 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

260/10/11   b)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2012 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

260/10/11   c)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2012 až 2015 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

260/10/11   d)

Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

261/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010 – 2014 ke dni 22.12.2011.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

262/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání zastupitelstva města na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

263/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za 2. pololetí  roku 2011.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

264/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

265/10/11  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2011 dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

266/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

267/10/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 201 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

268/10/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 354/11 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

269/10/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 59/3 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

270/10/11  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

271/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice, bezprostředně navazujících na RD žadatele.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

272/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 326/3 v k.ú. Edrovice od paní ****** (podíl 1/3), pana ****** (podíl 1/3) a pana ****** (podíl 1/3), za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

273/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny a malé ČOV ve výši 45.000,- Kč manželům ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

274/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo Martinu Heinischovi, jako zástupci sdružení BATTLE KINGS pořádající 8. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy) ve výši 514.650,- Kč, za období od 20.07.2012 do 22.07.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

275/10/11  

Zastupitelstvo města přihlásilo Město Rýmařov do výběrového řízení na koupi parcel č. 114 a 116 v k.ú. Janušov od ÚZSVM za základní nabídkovou cenu do výše 50.000,- Kč včetně.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

276/10/11  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90 % z částky 26 878,- Kč paní ******** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317