Dnes je sobota 27.11.2021 13:45, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 5
konaného v řádném termínu, dne 24.1.2011

 

150/5/11  

Rada města schválila program 5. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 24.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

151/5/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 24.1.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

152/5/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 02 - 04/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

153/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města za rok 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

154/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

155/5/11  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 3148/2 v k.ú. Rýmařov Pavlu Kročilovi, Malá Štáhle 46, IČO 60997036, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

156/5/11  

Rada města schválila výpůjčku pozemku parc .č. 3041/4 v k.ú. Rýmařov Českému rybářskému svazu pro Moravu a Slezsko, Jahnova 14, Ostrava, IČO 434167, za účelem hospodaření a správy vodní plochy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

157/5/11  

Rada města schválila výpůjčku pozemků parc. č. 60, 61, 62, 63, 64 a 65 v k.ú. Edrovice, pozemků parc. č. 1310, 1317/1, 1317/3, 1331/1, 1331/3, 1331/5, 1870/1, 1870/2, 1872/1 – část, 1872/2 a 1872/3 v k.ú. Rýmařov, Českému zahrádkářskému svazu, ZO Rýmařov, IČO 68333030, zastoupené Josefem Beyerem,  za účelem využití pro zahrádkářskou činnost, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

158/5/11   a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 4262/68/10  ze dne 13.9.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

158/5/11   b)

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov firmě INKOSI, IČO 73299626, třída Hrdinů 599/12, Rýmařov, zastoupené Karin Hansliánovou, za účelem umístění reklamní tabule, za cenu 1000,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

159/5/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 477/1 a 478/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

160/5/11  

Rada města schválila záměr směny pozemků parc. č. 191, 193, 194, 271, 273, 274 a 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

161/5/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 2025/5 v k.ú. Rýmařov, paní ****** na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

162/5/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru místnosti č. 5 ve 2.NP objektu Palackého 11 (v budově Městských služeb a Bytermu) v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

163/5/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na tř. Hrdinů 7 v Rýmařově panu ****** za účelem zřízení prodejny textilu a obuvi, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

164/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2912/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

165/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 266/1 a části pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov, společnosti FRADICO s.r.o., se sídlem Hutní 15/283, Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

166/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 2886/2,2888, 2887/2, 2889, 2891 vše k.ú. Rýmařov, paní a panu ****** do podílového spoluvlastnictví - každý jednu polovinu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

167/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3085 a pozemku parc.č. 3090 v k.ú. Rýmařov, paní ****** za cenu dle cenové mapy města + cena porostu a náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

168/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova, paní a panu ****** za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

169/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 630/3 v k.ú. Rýmařov, paní ****** za cenu dle cenové mapy + náklady spojné s převodem.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  2

170/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit předkupní právo Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1624 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

171/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 28.8.2006, uzavřené se společností PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., kterým se změní termín pro uzavření kupní smlouvy po konečné realizaci, tj. kolaudaci stavby nazvané „Tenisová hala jednokurtová s jedním kurtem pro squash a šatnami“, na pozemku parc.č. 1921/3  v k.ú. Rýmařov, nejpozději do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

172/5/11  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 3708/60/10 ze dne 22.3.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

173/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nevykoupit pozemky parc. č. 55/1, 55/2, 56/2 v k.ú. Rýmařov vč. rozestavěné nemovitosti na Husově ul. za nabídnutou cenu, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

174/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

175/5/11  

Rada města schválila výpověď panu ****** z nájmu nebytových prostor - garáže na pozemku parc. č. 75 na ulici Lipová v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

176/5/11  

Rada města schválila vyjmutí objektu Opavská 45, 47 v Rýmařově ze seznamu zateplování na r. 2011 a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Svovaltrend, s.r.o., Bruntál dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

177/5/11  

Rada města uložila ředitelce Ing. Lence Vavřičkové předložit  inventuru mzdových nákladů příspěvkové organizace Byterm.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

178/5/11  

Rada města uložila vedoucí odboru Bc. Leoně Pleské předložit  inventuru mzdových nákladů  příspěvkových organizací města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

179/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 3.2.2011, dle předloženého návrhu, včetně změn vzešlých z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

180/5/11  

Rada města schválila návrh na  ukončení a vypořádání smluv o smlouvách budoucích kupních uzavřené s paní ****** k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov a s manžely ****** k bytu č. 11, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov tak, že  zájemcům bude nabídnuto vypořádání ve variantě 1.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

181/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

182/5/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s panem ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

183/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

184/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

185/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

186/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

187/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

188/5/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

189/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

190/5/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

191/5/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Okružní č. 736/7, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

192/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

193/5/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Sedláka č. 708/18, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

194/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

195/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

196/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

197/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 37, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

198/5/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.1.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

199/5/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

199/5/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 29.710,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

200/5/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

200/5/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 25.996,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

201/5/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

201/5/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.771,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

202/5/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

202/5/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.009,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

203/5/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Větrná č. 912/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

203/5/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Větrná č. 912/6 v Rýmařově paní a panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemci zálohu na nájemné ve výši 41.559,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

204/5/11  

Rada města schválila výměnu bytu č. 4 v Ondřejově č. 94, Rýmařov, jehož nájemnicí je paní ******, za volný byt č. 4 na ulici Bartákova č. 618/24, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2 .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

205/5/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

206/5/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 735/5 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

207/5/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Opavská č. 615/15 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

208/5/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

209/5/11   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 6 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov s panem ******,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

209/5/11   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov s panem ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

210/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na Sokolovské č. 1295/50B, Rýmařov z pana ****** na pana ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

211/5/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 16, v Chráněných bytech Lidická č. 14,  paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

212/5/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10, v Chráněných bytech Lidická č. 14, paní ******

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

213/5/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.14,  DPS tř. Hrdinů 20, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

214/5/11  

Rada města vzala na vědomí průběžnou zprávu z projednávání ID na volební období 2010 – 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

215/5/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci na získání státní dotace pro město Rýmařov na úhradu nákladů odstraňování ekologických škod mezi Městem Rýmařov a společností Gemec – Union, a.s., dle předloženého materiálu a pověřit starostu jejím podpisem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

216/5/11  

Rada města schválila uzavření příkazní smlouvy o zabezpečení výkonu veřejné služby mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

217/5/11  

Rada města schválila Petru Schäferovi, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na „Keltských slavnostech letního Slunovratu“, pořádaných ve dnech 24.6.2011 – 26.6.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

218/5/11  

Rada města schválila Miroslavu Mecnerovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na pravidelných diskotékách, pořádaných v pátek a v sobotu  od 28.1.2011 do 31.12.2011 ve V-clubu,  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

219/5/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 27 000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

220/5/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 617,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

221/5/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p.o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 41 535,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

222/5/11  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

223/5/11  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

224/5/11  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Lokální varovný protipovodňový systém pro území v povodí horní Moravice, vč. aktualizace povodňového plánu ORP Rýmařov“ společnosti ŠINDLAR s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, za cenu 651.400,- Kč bez DPH, 781.680,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

225/5/11  

Rada města schválila podmínky výzvy k podání nabídky a smlouvy o dílo na akci „Technologické centrum ORP Rýmařov“. Dále schválila znění podmínek výzvy k podání nabídky a smlouvy o dílo na akci „Technologické centrum ORP Rýmařov“ a zahájení zadávacího řízení na základě výzvy k podání nabídky - dle důvodové zprávy a smlouvu o dílo na tuto akci. Rada města uložila zahájit zadávací řízení na základě výzvy k podání nabídky na akci „Technologické centrum ORP Rýmařov“ - postoupení na CRR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317