Dnes je sobota 27.11.2021 14:32, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 6
konaného v řádném termínu, dne 21.2.2011

226/6/11  

Rada města schválila program 6. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 21.2.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

227/6/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 6. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 21.2.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

228/6/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 05/2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

229/6/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

230/6/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

231/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o společnosti VAK Bruntál, a.s. a BRVOS Bruntál, s.r.o. v likvidaci.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

232/6/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 86/5 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

233/6/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 480/1 a 484 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

234/6/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č.  868/4 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

235/6/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2877 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

236/6/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 477/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

237/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 296/2 v k.ú. Jamartice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

238/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000725, týkající se rozšíření nájemce o paní ****** za podmínek dle původní smlouvy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

239/6/11  

Rada města schválila ukončení nájmu nebytových prostor (kancelář č. 17) – na ulici Palackého 11 Rýmařově,  panu ******, dohodou ke dni 31.3.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

240/6/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor (kancelář č. 17) v na ulici Palackého 11 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

241/6/11  

Rada města schválila Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a Podhorskou nemocnicí a.s., řešící rozšíření předmětu nájmu o bývalé dětské oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc.č. 449 včetně pozemku parc.č. 449 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

242/6/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici Radniční 7/13 v Rýmařově, paní ******, za účelem skladování sezónního zboží, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

243/6/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici Národní 176/2 v Rýmařově, paní ******, za účelem provozování prodejny ryb a uzenin, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

244/6/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru místnosti č. 5 ve 2. NP objektu Palackého 11 (v budově Městských služeb a Bytermu) v Rýmařově, panu ******, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

245/6/11  

Rada města schválila pronájem části nebytového prostoru na ul. Žižkova 29 (bývalá jatka), panu ******, za účelem zámečnických prací, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

246/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 15 v k.ú. Janušov, panu ******, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

247/6/11   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení platnosti smlouvy o výpůjčce se společností (ZO ČSOP Sovinecko), zastoupené Petrem Schäferem a to ke dni 28.2.2011,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

247/6/11   b)

Rada města schválila přidělení objektu č.p. 35 (bývalá škola) na pozemku parc.č. 81 a pozemku parc.č. 1083/7, vše v k.ú. Stránské, pro potřeby Osadnímu výboru ve Stránském.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

248/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 426/14/08 ze dne 27.3.2008, ZM č. 1156/29/10 ze dne 17.06.2010, ZM č. 1151/29/10 ze dne 17.06.2010 a ZM č. 279/10/07 ze dne 11.10.2007.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

249/6/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající přístupu a příjezdu na pozemek parc. číslo 1814/1 a budovy čp. 864 přes část pozemku parc.č. 1814/2, v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch pana ******, jako vlastníka budovy čp. 864 a pozemku parc.č 1814/1, vše v k.ú. Rýmařov. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

250/6/11  

Rada města schválila Dodatek ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov a Sborem dobrovolných hasičů Rýmařov, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o nebytový prostor (garáže) v objektu na ulici Žižkova (bývalé prostory jatek) v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

251/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 1843/1 v k.ú. Rýmařov v majetku paní ******, za konečnou kupní cenu 150,-Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

252/6/11  

Rada města uložila finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových úprav číslo I., které budou projednávány na zasedání ZM dne 28.4.2011, přebytek rozpočtu ve výši 11,7 mil. Kč, vzniklý upřesněním finančního harmonogramu rekonstrukce SVČ, dle původně předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

253/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Integrovaný dokument (ID) města na volební období 2010 – 2011 dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

254/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou 1 rok, nájemné 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

255/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Sedláka č. 824/20, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou 1 rok, nájemné 45,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

256/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, J. Sedláka č. 834/28, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

257/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 734/3, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

258/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

259/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

260/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s paní ****** a panem ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

261/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

262/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Lipová č. 38/7, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

263/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s panem ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

264/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

265/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou  do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

266/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 734/3, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou  do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

267/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

268/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

269/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Jamartice č. 115, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

270/6/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

271/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

272/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 734/3, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

273/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 39/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

274/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

275/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

276/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

277/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 196/38, Janovice s paní a panem ****** na dobu určitou do 28.2.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

278/6/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, třída Hrdinů č. 624/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

279/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

279/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 28.733,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

280/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

280/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 29.600,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

281/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

281/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 39.084,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

282/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

282/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Radniční č. 1010/3 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 16.940,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

283/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

283/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 19.041,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

284/6/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

284/6/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 19.296,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

285/6/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

286/6/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Opavská č. 615/15 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

287/6/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

288/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

289/6/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

290/6/11   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10 na ulici nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově s panem ******,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

290/6/11   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově s paní ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s panem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

291/6/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3085/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

292/6/11  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 12 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově  s panem ****** a vypořádání složené zálohy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

293/6/11  

Rada města pověřila místostarostu města Ing. Jaroslava Kalu podpisem dohod o skončení nájmu bytu s nájemníky bytů ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

294/6/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu Bartákova 33, 35, 37 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

295/6/11  

Rada města vzala na vědomí inventuru mzdových nákladů příspěvkové organizace Byterm Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

296/6/11  

Rada města schválila vyplacení doplatku na roční odměnu za rok 2010, stanovení platu na r. 2011 a stanoveních motivačních ukazatelů na r. 2011 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

297/6/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti s firmou SMP Net, s.r.o. (zastoupenou firmou RWE GasNet, s.r.o.), týkající se výstavby plynárenského zařízení v ulici J. Sedláka na pozemcích parc. č. 3491, 3495, 676 a 684 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

298/6/11   a)

Rada města, dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolala členy Dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.: Ing. Martin Látal, Ing. Rostislav Mezihorák, František Ziegler, Miroslav Vojáček,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

298/6/11   b)

Rada města, dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovala jako členy Dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.: Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Jiří Štanglica, Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

299/6/11   

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál bezúplatný převod vybavení lyžařských tříd v pořizovací hodnotě 628 507,80 Kč a automobilu Ford Tranzit občanskému sdružení Ski klub RD Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

300/6/11  

Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených městem Rýmařov, na rok 2011 takto: - Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál v celkové roční výši 223 135,-- Kč,- Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, v celkové roční výši 9 780,-- Kč,- Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, v celkové roční výši 81 145,-- Kč,- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, v celkové roční výši 16 553,-- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

301/6/11  

Rada města vzala na vědomí inventuru mzdových nákladů příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

302/6/11  

Rada města schválila rozdělení příspěvků přidělených TJ Jiskra Rýmařov na rok 2011 na péči o sportovní zařízení města ve výši 486 tis. Kč a příspěvku na tělovýchovnou činnost oddílů ve výši 278 tis. Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

303/6/11  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál změnu závazného ukazatele na mzdové náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

304/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

305/6/11  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál změnu závazného ukazatele na mzdové náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

306/6/11  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál změnu závazného ukazatele na mzdové náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

307/6/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvků v rámci Programů podpory sportu v Rýmařově na rok 2011 v celkové výši 190 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

308/6/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Jesenický kamzík.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

309/6/11  

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Školní náměstí, příspěvková organizace, poskytnutí příspěvku na Dívčí kurz žákyň ve výši 3 500 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

310/6/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu, místní organizaci Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

311/6/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 170.000,- Kč pro Euroregion Praděd, IČ 69594074, za účelem předfinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“. Půjčka bude splacena bezprostředně po obdržení dotace, nejpozději však do 31.7.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

312/6/11  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 12. 3. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

313/6/11  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané  dne  30. 4. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

314/6/11  

Rada města schválila platové výměry ředitelky Městského muzea Rýmařov, p.o. a ředitelky Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

315/6/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, promíjí příspěvkové organizaci Městské knihovně Rýmařov odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 617,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

316/6/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, promíjí Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 41 535,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

317/6/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, promíjí příspěvkové organizaci Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 27 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

318/6/11  

Rada města pověřila starostu města podpisem „Prováděcí smlouvy Select X20-02331“ od firmy Microsoft, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

319/6/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o umístění doprovodné infrastruktury (dřevěný stojan s panoramatickou mapou) na části pozemku parc.č. 507/1 v k.ú. Rýmařov, pořizované v rámci projektu „Jesenická magistrála“, s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října, Ostrava, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

320/6/11  

Rada města schválila Romanu Karlovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na vernisáži výstavy Davida Cajthamla, pořádané dne 5. 3. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

321/6/11  

Rada města schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro realizaci projektu „I. Zřízení technologického Centra a II. pořízení elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace úřadu“.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317