Dnes je sobota 27.11.2021 13:14, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 7
konaného v řádném termínu, dne 28.3.2011

322/7/11  

Rada města schválila program 7. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 28.3.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

323/7/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 7. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 28.3.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

324/7/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 06/2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

325/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  Integrovaný dokument (ID) na volební období 2010 - 2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

326/7/11  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 31.12.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

327/7/11  

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet města promlčených a nevymahatelných pohledávek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

328/7/11  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu Bytermu Rýmařov, p.o., o stavu vymáhání pohledávek za nájemníky bytů a nebytových prostor ke dni 31.12.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

329/7/11  

Rada města vzala na vědomí odpis a převedení na podrozvahový účet nevymahatelných pohledávek za nájemníky bytů a nebytových prostor Bytermu Rýmařov, p.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

330/7/11   a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 136/2/10b) ze dne 13. 12. 2010,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

330/7/11   b)

Rada města schválila organizační změnu o snížení počtu zaměstnanců na odboru živnostenský úřad na 2 a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 76, s účinností od 1. 4. 2011, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

330/7/11   c)

Rada města schválila organizační změnu o snížení počtu zaměstnanců na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na 15 a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 75, s účinností od 1. 6. 2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

331/7/11  

Rada města jmenovala Mgr. Moniku Krykorkovou do funkce vedoucího odboru živnostenský úřad Městského úřadu  Rýmařov s platností od 1. 4. 2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

332/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 2211/17 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

333/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č.  3377/2 a části parc. č. 3377/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

334/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 86/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova a parc. č. 407/7 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

335/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 86/5 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

336/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 413/8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pozemku parc. č.  3451/7 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

337/7/11  

Rada města schválila ukončení nájmu pozemku parc. č. 119 v k.ú. Rýmařov s panem ****** dohodou ke dni 31.3.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

338/7/11  

Rada města schválila nájem pozemku parc. č. 119 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem užití pod garáží, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

339/7/11  

Rada města schválila pronájem části pozemků parc. č. 480/1 a 484 v k.ú. Janušov manželům ******, za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

340/7/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č.  868/4 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

341/7/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2877 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za účelem údržby a sečení pozemku, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a to vyhotovením dodatku č. 1 k NS č. 4100000728.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

342/7/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 477/1 v k.ú. Janušov paní ****** za účelem údržby a sečení, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

343/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 191, 193, 194, 271, 273, 274 a 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za směnu popř. výkup pozemků  parc. č. 832/8, 2230 a 2235 v k.ú. Velká Štáhle ve vlastnictví Lesů ČR s.p.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

344/7/11  

Rada města schválila nájem pozemku parc. č. 157 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za účelem využití pod garáží, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

345/7/11  

Rada města schválila ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2310/1 v k.ú. Rýmařov dle NS č. 4100000189 panu ****** dohodou ke dni 31.3.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

346/7/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2310/1 v k.ú. Rýmařov paní ******, za účelem užívání pod garáží, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

347/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OOP/13763/2010-OOPR mezi převodcem ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha a nabyvatelem Městem Rýmařov, se zavazujícími a omezujícími podmínkami dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

348/7/11  

Rada města schválila ukončení nájmu části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov dle NS č. 4100000551 paní ****** dohodou ke dni 31.3.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

349/7/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

350/7/11  

Rada města schválila ukončení nájmu nebytových prostor – na ulici Radniční 7/13 Rýmařově, současnému nájemci paní ****** a paní ****** dohodou ke dni 31.1.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

351/7/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď společnosti KRAKENS s.r.o., se sídlem Nemocniční 262, Uničov, z nebytových prostor – na nám. Míru 8/221 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.3.2010 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

352/7/11   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 244/6/11 ze dne 21.02.2011,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

352/7/11   b)

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru místnosti č. 17 ve 2. NP objektu Palackého 11 (v budově Městských služeb a Bytermu) v Rýmařově, panu ******, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

353/7/11  

Rada města schválila ukončení a vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s paní ****** k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

354/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3291 a části pozemku par.č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

355/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

356/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 2538 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

357/7/11  

Rada města nesouhlasila s prodejem pozemku parc. č. 2211/7 v k.ú. Rýmařov, panu ****** s úhradou kupní ceny ve splátkách.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

358/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3311/1 a části pozemků parc.č.  3307, 3130 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

359/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3109/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

360/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2912/3 v k.ú. Rýmařov, panu ******, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

361/7/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 250/6/11 ze dne 21.2.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

362/7/11  

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (skládka TKO) ze dne 10.4.2006 s Obcí Malá Štáhle, týkající se zvýšení nájemného na 2,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

363/7/11  

Rada města schválila záměr  výpůjčky nebytových prostor v objektu bez čp. na pozemku parc. č. 167 v Jamarticích, a to s Římskokatolickou farností, IČ 48771007, za účelem výkonu bohoslužebných a liturgických obřadů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

364/7/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 50/3/10 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

364/7/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků parc.č. 467, 469/1 a pozemku parc.č. 472 ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc.č.  1658, 2096/1 ve vlastnictví pana ******, vše v k.ú. Rýmařov, náklady ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

365/7/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se stavby plynovodní přípojky na pozemku parc. číslo 2647/2, v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností LUM s.r.o., se sídlem Rýmařovská 205, Břidličná 266/2, IČO: 25389181, za cenu 80,-Kč/bm +DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

366/7/11  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč, Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO, Rýmařov, na činnost organizace v roce 2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

367/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 290 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

368/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení „Fondu oprav a modernizace“ (FRB), č.ú. 86 – 5362290247 / 0100, včetně Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, s účinností od 29.4.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

369/7/11  

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města Rýmařova“, a to s účinností od 1.4.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

370/7/11  

Rada města schválila způsob navyšování nájemného u bytů, jejichž nájemné bylo jednostranně navyšováno dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a uzavření nových nájemních smluv resp. dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

371/7/11  

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov dle předloženého návrhu s platností od 1.4.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

372/7/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou 1 rok, nájemné 47,- Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

373/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

374/7/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Máchova č. 410/19, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

375/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

376/7/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

377/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

378/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční 70/15, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

379/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

380/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

381/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

382/7/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

383/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

384/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

385/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

386/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s paní a panem ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

387/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

388/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

389/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s paní a panem ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

390/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 7/13, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

391/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

392/7/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, náměstí Míru č. 584/15, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

393/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská 879/49, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

394/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

395/7/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

396/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s panem a paní ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

397/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

398/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

399/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční 70/15, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.6.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

400/7/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní 357/4, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

401/7/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

402/7/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11, Opavská č. 782/45 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

402/7/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Opavská č. 782/45 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 37.071,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

403/7/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

403/7/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.876,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

404/7/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

404/7/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 43.317,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

405/7/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, 8. května č. 855/51A v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

406/7/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

407/7/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Jamartice č. 115 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 27,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

408/7/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Okružní č. 733/1 v Rýmařově paní ******.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

409/7/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Okružní č. 736/7 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 32,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

410/7/11  

Rada města schválila výměnu bytu č. 1 v Ondřejově č. 93, Rýmařov, jehož nájemci jsou manželé ******, za volný byt č. 4 v Ondřejově č. 94, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 27,09 Kč/m2 .

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

411/7/11   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 8 na ulici J. Sedláka č. 825/22, Rýmařov s paní ******,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

411/7/11   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici J. Sedláka č. 825/22, Rýmařov s panem ****** za stejných podmínek jako byla uzavřena s paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

412/7/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 na ulici J. Sedláka č. 825/22, Rýmařov z paní ****** na pana ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

413/7/11  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově panu ****** jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. a) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

414/7/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11, v Chráněných bytech Lidická č. 14,  paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

415/7/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 19, v Chráněných bytech Lidická č. 14, paní ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

416/7/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.10, na DPS tř. Hrdinů 20, panu ******.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

417/7/11  

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na rok 2011:- Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 15 tis. Kč- Svaz tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 20tis. Kč - Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5 tis. Kč- Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 15 tis. Kč- Slezská diakonie, středisko Krnov -sociální asistence Rýmařov ve výši 12,5 tis. Kč- Slezská diakonie, středisko Krnov - azylový dům  Rýmařov ve výši 12,5 tis. Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

418/7/11  

Rada města schválila  provozní řád Skateparku Rýmařov, ul. Palackého s účinností od 1.4.2011, dle předloženého materiálu a s připomínkami vzešlými z jednání rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

419/7/11  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 22.10.2007 uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov s.r.o, řešící souhlas s realizací projektu „Překladiště TKO Rýmařov“ na pozemcích 1843/5 a 1843/6 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví Městských služeb Rýmařov s.r.o., a údržbu realizované akce po dobu 5 let od ukončení akce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

420/7/11  

Rada města schválila zahájení  přípravných kroků k zavedení elektronické  aukce na dodavatele energií pro Město Rýmařov a příspěvkové organizace města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

421/7/11   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 100 tis. Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

421/7/11   b)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie II., v celkové výši 50 tis. Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

421/7/11   c)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu obou smluv mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

422/7/11  

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Rýmařov – Regenerace sídelní zeleně III“ firmě Ing. Vladislav Uličný – INTEXT za cenu 1 992 930,15 bez DPH, tj. 2 391 516,18,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

423/7/11  

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky „Regenerace zeleně sídliště Dukelská v Rýmařově“ firmě Konifery s.r.o. Žehušice za cenu 118 813,- bez DPH, tj.  142 575,- vč. DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

424/7/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se stavby plynovodu na části pozemků parc. číslo 3491, 3495, 676 a 684 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP NET,s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava , IČO: 622 558 60, za cenu 500,-Kč+DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317