Dnes je sobota 27.11.2021 13:48, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 8
konaného v řádném termínu, dne 13.4.2011

425/8/11  

Rada města schválila program 8. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

426/8/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 8. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.4.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

427/8/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 07/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

428/8/11  

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

429/8/11  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

430/8/11  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

431/8/11  

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

432/8/11  

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

433/8/11  

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

434/8/11  

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

435/8/11  

Rada města schválila vyplacení doplatku na roční odměnu za rok 2010, stanovení platu na r. 2011 a stanovení motivačních ukazatelů na r. 2011 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

436/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2010 a technicko – ekonomický plán společnosti na rok 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

437/8/11  

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2010 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

438/8/11  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

439/8/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2010 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném zně-ní, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

439/8/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 4.3.2011 za rok 2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

439/8/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2011 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

440/8/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

440/8/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 11 552,63 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

440/8/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2011, o částku + 1 532,05 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

440/8/11   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 13 084,68 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

441/8/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 128 a 125/4 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

442/8/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ****** z nebytových prostor místnosti č. 313 na nám. Míru 2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.4.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

443/8/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď pana ****** z nebytových prostor místnosti č. 310 na nám. Míru 214/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.4.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

444/8/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru místnosti č. 209 v 1. NP objektu nám. Míru 2 v Rýmařově, paní ****** na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

445/8/11  

Rada města schválila provedení stavebních úprav objektu na ul. Žižkova č. 545/29 v Rýmařově, panem ****** v rozsahu realizace klasického komínu, vybudování nového vytápění a nové elektroinstalace, obnovení vrat, vybudování přímého vjezdu. Stavební úpravy provede nájemce v souladu se stavebním povolením a na vlastní náklady, tyto budou muset být po skončení nájmu uvedeny do původního stavu. Úpravy nebudou vypořádány formou kompenzace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

446/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části objektu na ul. Žižkova č. 545/29 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

447/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit vykoupení pozemku parc.č 2293/8 v k.ú. Rýmařov od paní ******, pana ******, pana ******, paní ****** a pana ****** za cenu 500,-Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

448/8/11  

Rada města schválila navržený postup v jednání, týkající se odkupu pozemku pod garáží od firmy Lamont Rýmařov, s.r.o., IČO 25876635, Žižkova 340/13, 795 01 Rýmařov na parc.č.  2025/4 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

449/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 272 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

450/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva Města Rýmařov, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 84/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

451/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s paní ****** dne 18.9.2009 na základě usnesení ZM  č. 736/21/09 ze dne 5.2.2009, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 331/15 v k.ú. Edrovice a to o jeden rok tj. do 18.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

452/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s panem ****** dne 1.6.2005 na základě usnesení ZM č. 510/15/04 ze dne 23.9.2004, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do konce roku tj. do 31.12.2011 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

453/8/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 241/6/11 ze dne 21.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

454/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit postup výstavby a spolufinancování projektu „Rekonstrukce lesní cesty Kyselá“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

455/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Janovice s panem ****** na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

456/8/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

457/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

458/8/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

459/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

460/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská 438/24, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

461/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

462/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s panem ****** dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

463/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

464/8/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Nádražní č. 473/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

465/8/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, nám. Míru č. 225/12, Rýmařov s panem ****** dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

466/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

467/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

468/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 33, Dukelská  č. 969/1, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

469/8/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Julia Fučíka č. 87/91, Rýmařov s manžely ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

470/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

471/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 878/6, Rýmařov s panem ****** určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

472/8/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 836/59, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

473/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

474/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

475/8/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

476/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční 865/2, Rýmařov s panem ****** na  dobu určitou do 30.4.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

477/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

478/8/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

479/8/11  

Rada města neschválila uzavření smlouvy o přístřeší v místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

480/8/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 12, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

480/8/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 39.925,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

481/8/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,59 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

482/8/11  

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2011 v celkové výši 119 500 Kč dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

483/8/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866 na obnovu pietního místa jezdecké srážky u Střezetic.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

484/8/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Moravský národní kongres na vydání Moravského historického sborníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

485/8/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Historií k současnosti zámku Janovice na vydání umístění laviček a dopravních značek.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

486/8/11  

Rada města schválila přijetí daru (květinové aranžmá pro obřadní síň na Okružní ulici) v hodnotě 1 200 Kč od Rostislava Polácha, IČ 12084247, se sídlem Julia Fučíka 54/78, 79501 Rýmařov – Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

487/8/11  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, p.o., a to 63 ks knih do prezenční knihovny a předměty sbírkové povahy dle seznamu položek č. 1/11 až č. 7/11.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

488/8/11  

Rada města schválila společnosti LI – MU s. r. o.  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 30. 4. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

489/8/11  

Rada města schválila společnosti LI – MU s. r. o.  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 16. 7. 2011,dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

490/8/11  

Rada města schválila Eduardu Janskému výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci PIGNIC 2011, pořádanou dne 22. 4. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

491/8/11  

Rada města schválila Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Memoriál Jana Suka, pořádaný dne 30. 7.  2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

492/8/11  

Rada města schválila Osadnímu výboru Ondřejov  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Kácení máje, pořádaném dne 28. 5. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/8/11  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Sportovně – kulturní areál Zahrada Hedvy“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/02.00410.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

494/8/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu HK.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

495/8/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu Radniční 2, 4, 6 v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

496/8/11  

Rada města delegovala Ing. Jaroslava Kalu jako osobu pověřenou zastupováním Města Rýmařova v projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

497/8/11   a)

Rada města schválila organizační změnu o snížení počtu zaměstnanců na odboru finančním na 6,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

497/8/11   b)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 74, s účinností od 1. 7. 2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317