Dnes je úterý 7.12.2021 13:16, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 13.6.2011

577/12/11  

Rada města schválila program 12. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.6.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

578/12/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 12. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.6.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

579/12/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 10/2011 a č. 11/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

580/12/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva města Rýmařova za období od 8.6.2010 do 13.6.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

581/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

582/12/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

582/12/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 5 748,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

582/12/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 5 748,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

583/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh zadání změny č. 1 územního plánu Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

584/12/11  

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 1961 v k.ú. Rýmařov uzavřením dodatku č. 1 k NS č. 4100000481 z původního nájemce paní ****** na paní ****** za účelem zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

585/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

586/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

587/12/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu pozemku parc.č. 128 v k.ú. Rýmařov, současnému nájemci panu ******. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

588/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 128 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

589/12/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 501/9/11 ze dne 18.4.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

590/12/11  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 3377/2 a části parc. č. 3377/1 v k.ú. Rýmařov, Mysliveckému sdružení Rýmařov, IČO 48771147, zastoupenému předsedou sdružení Ing. Janem Rapouchem, Opavská 203/16, Janovice u Rýmařova, za účelem využití zastavěné plochy pod chatou a ubytovací buňkou, za cenu 1,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

591/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2294/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

592/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1571/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

593/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 323/5 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

594/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3291 a části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, paní ****** a panu ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

595/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., Rýmařov, panu ******, za cenu 36.636,- Kč včetně nákladů na převod.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

596/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží parc. č. 2538 v k.ú. Rýmařov, manželům ******, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

597/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3311/1 a části pozemků parc. č.  3307, 3130 v k.ú. Rýmařov,panu ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

598/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3109/2 v k.ú. Rýmařov, manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

599/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města  zrušit platnost usnesení ZM č. 76/4/11 ze dne 3.2.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

600/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 307 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví paní ******, paní ******, paní ****** a paní ****** za pozemek parc. č. 302/1 ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

601/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1181/29/10 ze dne  17/06/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

602/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemku parc. č. 76/1 a pozemku parc. č. 76/2 v k.ú. Rýmařov od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

603/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 85/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova od Pozemkového fondu ČR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

604/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc.č. 219 v k.ú. Edrovice od paní ****** za cenu 80,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

605/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1083/1 a části pozemku parc.č. 264/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

606/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr  směny části pozemku parc.č. 1083/1 ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc.č. 272 ve vlastnictví pana ******, vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

607/12/11  

Rada města schválila panu ****** snížení poplatku za užívání veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Rýmařov – stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.660,- Kč za celé období užívání roku 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

608/12/11  

Rada města schválila Prima Pizzerii, Větrná 872/3, Rýmařov snížení poplatku za užívání veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Rýmařov – stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.232,- Kč za celé období užívání roku 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

609/12/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ****** z nebytových prostor na ulici Národní č. 176/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.6.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

610/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Národní č. 176/2 v Rýmařově dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

611/12/11  

Rada města schválila vypovězení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.12.2010 na základě usnesení RM č. 52/2/10 ze dne 13.12.2010 s paní ****** z nebytových prostor na ulici Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

612/12/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 415/16 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

613/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části objektu na ul. Žižkova č. 545/29 – skladu, na pozemku parc. č. 2113 v k. ú. Rýmařov manželům ******(SJM), za cenu dle znaleckého posudku a náklady na převod.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

614/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

615/12/11  

Rada města schválila bezúplatné vypořádání a ukončení smlouvy ze dne 18.7.1996 týkající se výstavby a užívání holobytů J. Fučíka 14 A, B a C, Rýmařov, k.ú. Edrovice uzavřené s Okresním stavebním bytovým družstvem Bruntál, sídlo Březinova 990/23, Krnov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

616/12/11  

Rada města neschválila výměnu bytů mezi panem******, byt č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov a panem ******, byt č. 5, Revoluční č. 70/15, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

617/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 8.května č. 418/36, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

618/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

619/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

620/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ****** na  dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

621/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

622/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

623/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu do určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

624/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 272/130, Janovice s panem a paní ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

625/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

626/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Svobody č. 888/3, Rýmařov s panem a paní ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

627/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy 1156/9, Rýmařov s panem a paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

628/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

629/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

630/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

631/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

632/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

633/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

634/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

635/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.06.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

636/12/11  

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Julia Sedláka 826/24, Rýmařov s panem a paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

637/12/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1.máje č. 859/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.6.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

638/12/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 224/11, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

639/12/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

639/12/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 31.737,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce  neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

640/12/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Husova č. 33/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

640/12/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Husova č. 33/1 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí  nájemce zálohu na nájemné ve výši 39.782,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

641/12/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

641/12/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 30.475,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

642/12/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

642/12/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.372,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

643/12/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Větrná č. 913/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

643/12/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Větrná č. 913/4 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 47.693,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

644/12/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, U Lomu č. 706/8 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 28,59 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

645/12/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 410/7/11 ze dne 28.3.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

646/12/11  

Rada města neschválila přidělení bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94 v Rýmařově žádnému ze zúčastněných uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

647/12/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 8, Okružní č. 733/1, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ******, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

648/12/11  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14C v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

649/12/11  

Rada města schválila zařazení žádosti paní ****** do seznamu uchazečů pro rok 2011, jejichž práce je důležitá a významná pro město.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

650/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 18.190,- Kč panu ****** a paní ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Jamartice č. 115, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

651/12/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.8.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

652/12/11  

Rada města schválila zvýšení příspěvku na činnost Bytermu Rýmařov, p.o. ze 155,- Kč na 158,- Kč měsíčně za každou spravovanou jednotku s platností od 1.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

653/12/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 1, DPS tř. Hrdinů 20, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

654/12/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10, DPS tř. Hrdinů 20, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

655/12/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11, DPS tř. Hrdinů 20, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

656/12/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 1, DPS Revoluční 30A, paní a panu ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

657/12/11  

Rada  města  schválila  přidělení  bytové  jednotky č. 2, v Chráněných  bytech Lidická č. 14,  paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

658/12/11  

Rada  města  schválila  přidělení  bytové jednotky č. 19, v Chráněných bytech Lidická č. 14, paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

659/12/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku P.S. na pořádání Keltských slavností letního slunovratu 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

660/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení pro mezinárodní partnerskou spolupráci na organizaci Tour du Jumelage 2011 v Mikulově ve výši 30.000 Kč na vrub rozpočtové rezervy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

661/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ***** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

662/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

663/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

664/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

665/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

666/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

667/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

668/12/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu ****** na účast v celostátním finále 43. ročníku Poháru Rozhlasu v Domažlicích ve dnech 6. – 7. 6. 2011 ve výši 1 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

669/12/11  

Rada města schválila  odměny  za 1. pololetí roku 2011 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

670/12/11  

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 25. – 26. 6. 2011 v počtu 4 osoby bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

671/12/11  

Rada města jmenovala jako dalšího člena komise dopravy a silničního hospodářství člena zastupitelstva města Mgr. Bronislava Koňaříka, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

672/12/11  

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu vozového parku Města Rýmařov ke dni 13.6.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

673/12/11  

Rada města schválila nákup nového nebo předváděcího vozidla s větším zavazadlovým prostorem pro potřeby odboru VV jako náhradu za vozidlo Škoda Felicia combi SPZ 1T7 5901.  Toto vozidlo bude nabídnuto do odprodeje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

674/12/11  

Rada města schválila postup podle varianty b) tj. zadat firmě VESPER HOMES WWING vypracování architektonické studie „Zastřešení umělé ledové plochy (ULP)“, dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

675/12/11  

Rada města schválila přidělení VZ Rekonstrukce a celková oprava lesní cesty „Kyselá“ společnosti POPR spol. s r.o.  se sídlem v Hradci Králové; za cenu 546.926,- Kč bez DPH, 656.312,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

676/12/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regenerace brownfield Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

677/12/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace brownfield Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

678/12/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, 1. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

679/12/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, 1. etapa“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

680/12/11  

Rada  města doporučila zastupitelstvu města schválit na základě nabídky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra výpůjčku zámku v Janovicích.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

681/12/11  

Rada města schválila P.J. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Rockovém večeru, pořádaném dne 17.6.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317