Dnes je sobota 27.11.2021 14:32, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 22.8.2011

 

763/14/11  

Rada města schválila program 14. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.8.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

764/14/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 14. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 22.8.2011: Ing. Petr Klouda a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

765/14/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 13/2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

766/14/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

767/14/11  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1. pololetí roku 2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

768/14/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.7.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

769/14/11  

Rada města schválila přidělení nebytových prostor v objektu Sokolovská č. 415/16, Rýmařov paní ******** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 1.056,40 Kč/m2/rok a za vedlejší plochy 441,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

770/14/11  

Rada města schválila ukončení nájmu části nebytových prostor (kancelář č. 3 vč. podílu na vedlejší ploše) v objektu Palackého č. 1178/11, Rýmařov, Spojeným lesům s.r.o., zastoupeným Ing. Janem Rapouchem, dohodou k 31.8.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

771/14/11  

Rada města schválila záměr výpůjčky části nebytových prostor (kancelář č. 3 vč. podílu na vedlejší ploše)  v objektu Palackého č. 1178/11, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

772/14/11  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor (kancelář č. 16 vč. podílu na vedlejší ploše) v objektu Palackého č. 1178/11, Rýmařov, Spojeným lesům, s.r.o., zastoupeným Ing. Janem Rapouchem, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov, IČ 47674156, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

773/14/11  

Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 221/8, Rýmařov (zadní trakt), panu ******** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

774/14/11  

Rada města schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v objektu Husova č. 33/1, Rýmařov, uzavřené s paní ********, týkající se přistoupení paní ********, k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

775/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2113 v k. ú. Rýmařov manželům ******** (SJM), dle varianty B, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

776/14/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající přístupu a příjezdu na část pozemku parc. č.  2113 a k části budovy č.p. 545 (část objektu Žižkova 29 - areál bývalých jatek)  přes část pozemku parc. č. 2113, v k.ú. Rýmařov, ve prospěch manželů ******** (SJM), jako vlastníků části budovy č.p. 545 a části pozemku parc. č. 2113, vše v k.ú. Rýmařov (budova schválená k prodeji dle usnesení ZM č. 157/6/11 ze dne 28.6.2011). Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou, náklady spojené se zřízením věcného břemene ponesou manželé.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

777/14/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

778/14/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

779/14/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1413 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

780/14/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 331/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

781/14/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

782/14/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 245/2 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

783/14/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2783/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

784/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2783/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

785/14/11  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 330/1 v k.ú. Jamartice panu ********  za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

786/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 284/10/03 ze dne 11.12.2003.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

787/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3298 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rekreačního objektu pro individuální rekreaci. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 100,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

788/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1571/3 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

789/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2657 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

790/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 302/1 v k.ú. Jamartice paní a panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

791/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2294/3 v k.ú. Rýmařov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

792/14/11  

Rada města schválila provedení výběru mezi žadateli o prodej pozemku parc. č. 331/16 v k.ú. Edrovice za účelem výstavby rodinného domu, formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje. Minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady na prodej.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

793/14/11  

Rada města schválila provedení výběru mezi žadateli o prodej pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu, formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje. Minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady na prodej.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

794/14/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 905/1 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu umístění, zřízení a provozování elektro přípojky nízkého napětí 240/400 V. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od učinění prokazatelné výzvy budoucím oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

795/14/11  

Rada města schválila uzavření „Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi společností SMP Net, s.r.o. a městem Rýmařov, týkající se objektů na ulici Okružní 735/5, 736/7, 733/1, 1059/10 a 734/3, tř. Hrdinů 212/1, 701/7 a 624/22, Dukelská 968/2, 969/1, 1061/6, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

796/14/11  

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o výpůjčce nemovitosti“ mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako „půjčitel“) a městem Rýmařov (jako „vypůjčitel“), týkající se pozemku parc. č. 198/4 v k.ú. Rýmařov zastavěného zcela budovou školy č.p. 1181 dle předloženého návrhu, na dobu určitou od 01.09.2011 do 31.08.2016 a pověřila starostu města jejím podpisem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

797/14/11  

Rada města schválila rozšíření  plánu oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2011, schváleným radou města pod usnesením RM č. 15/1/10 dne 15.11.2010 a RM č. 77/2/10 dne 13.12.2010, dle předloženého návrhu (druhý kotel ve stravovacím pavilonu), s podmínkou, že finanční limit modernizací a oprav hrazených Městem v roce 2011 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,-Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

798/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 307 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví paní *****, paní *****, paní ***** a paní ***** za část pozemku parc. č. 302/1 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví Města Rýmařov dle předloženého návrhu. Náklady na převod ponesou obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

799/14/11  

Rada města schválila výměnu bytů mezi panem ********, byt č. 24, Dukelská č. 968/2, Rýmařov a panem ********, byt č. 5, Příkopy č. 1153/15, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

800/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

801/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1.máje č. 859/5, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

802/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 26, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

803/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

804/14/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov s panem ********.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

805/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 733/1, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

806/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 624/22, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

807/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní a panem ********  na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

808/14/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

809/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova 618/23, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

810/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

811/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

812/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí přístřeší v místnosti č. 1, J. Fučíka č. 6/14C - holobyty, Rýmařov s panem ******** do 29.2.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

813/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

814/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

815/14/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

816/14/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

817/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Opavská č. 615/15, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

818/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

819/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Okružní č. 734/3, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

820/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 486/8, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

821/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

822/14/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Divadelní č. 358/8, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

823/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 272/130, Janovice s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

824/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

825/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.8.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

826/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.8.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

827/14/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1 Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

828/14/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

829/14/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

829/14/11   b)

Rada města schválila přidělení č. 2, Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 10.488,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

830/14/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Radniční č. 878/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

830/14/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Radniční č. 878/6 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.636,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

831/14/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

831/14/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.668,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

832/14/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Bartákova č. 263/24 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,09 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

833/14/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Okružní č. 735/5 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

834/14/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Opavská č. 271/128 v Janovicích paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

835/14/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2 na ulici U Rybníka č. 578/2, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. a) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

836/14/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícepracích a méněpracích vzniklých na stavbě „Zateplení bytového domu tř. Hrdinů 20, 22 v Rýmařově“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

837/14/11   a)

Rada města souhlasila s možným pronájmem nebytových prostor budovy Městského úřadu Rýmařov, na ulici 8. května 48, pro potřeby kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Výše nájemného bude stanovena za cenu; hlavní plocha – 700,-Kč/m2/rok, vedlejší plocha – 400,-Kč/m2/rok,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

837/14/11   b)

Rada města souhlasila se zapůjčením majetku města sloužícího jako kancelářské vybavení pronajímaných nebytových prostor budovy Městského úřadu Rýmařov, na ulici 8. května 48,  za pronájem ve výši 20 % hodnoty majetku ročně. Provozní náklady za odběr energií a za ostatní služby budou účtovány dle propočtu na jednoho pracovníka.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

838/14/11  

Rada města schválila postup realizace zákazu parkování nákladních automobilů na ulicích a prostranstvích města Rýmařova, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

839/14/11   a)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru stavební úřad na 8 s účinností od 23.8.2011,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

839/14/11   b)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 70, s účinností od 23.8.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

840/14/11  

Rada města schválila firmě M+M Rýmařov, s.r.o., zastoupené Daliborem Monincem výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na pravidelných akcích, pořádaných vždy v  sobotu od 27. 8. 2011 do  31. 12. 2011 v Janušově, Opavská 179,  dle předloženého materiálu se změnami vzešlými z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

841/14/11  

Rada města schválila delegaci do slovenského města Krompachy ve dnech 23. -25. září 2011 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

842/14/11  

Rada města schválila rozšíření složení výběrové komise na obsazení místa jednatele Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Palackého 11, Rýmařov o předsedu dozorčí rady Městských služeb Rýmařov.s.r.o.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

843/14/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města prominout část smluvní pokutu ve výši 60  % firmě KARIM, s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

844/14/11  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace brownfield Janovice “ společnosti PB SCOM, s.r.o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, za cenu 5 117 232,66 Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

845/14/11  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce  „Regenerace panelového sídliště Větrná - Hornoměstská v Rýmařově “ společnosti STRABAG, a.s., Odštěpný  závod  Ostrava,  Polanecká 827,  721 08  Ostrava - Svinov,  za cenu  12 231 697,98,- Kč vč.  DPH,  z toho  fáze I.  v roce 2011  činí      6 006 091,81 Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

846/14/11  

Rada města neschválila prodloužení lhůty k odstranění stavby „Prodejní stánek, buňka typu Okal“ na pozemku parc.č. 364/2 (dříve 364) v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, v termínu do 31.12.2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317