Dnes je sobota 27.11.2021 14:21, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 15
konaného v řádném termínu, dne 12.9.2011

 

847/15/11  

Rada města schválila program 15. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 12.9.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

848/15/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 15. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 12.9.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

849/15/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 14/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

850/15/11  

Rada města schválila postup výběrové komise na obsazení funkce jednatele Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Palackého 11, Rýmařov, doplněný o návrh vzešlý z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   a)

Rada města doporučila  zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   b)

Rada města doporučila  zastupitelstvu schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku + 9 996,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   c)

Rada města doporučila  zastupitelstvu schválit snížení objemu operací financování roku 2011, o částku – 1 633,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   d)

Rada města doporučila  zastupitelstvu schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku + 8 363,41 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

851/15/11   f)

Rada města uložila odborům a komisím města projednat a připomínkovat návrh rozpočtu na rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

852/15/11  

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 430 v k.ú. Rýmařov, uzavřením dodatku č. 1 k NS č. 4100000495, z původního nájemce paní a pana ******** napaní ********, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

853/15/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 129/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

854/15/11  

Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2279/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

855/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2885/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

856/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov pod stavbou patrové garáže v lokalitě Opavská, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

857/15/11  

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemku parc. č. 331/16 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

858/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 331/16 v k.ú. Edrovice panu ********, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 303,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

859/15/11  

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

860/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov manželům ********, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 205,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

861/15/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1083/1 a pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské panu ********, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou zachování přístupu přes pozemek parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské pro manžele ******** k pozemkům parc. č. 264/2 a 265, oba v k.ú. Stránské, z důvodu dovozu uhlí a dřeva.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

862/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 272 v k.ú. Stránské ve vlastnictví pana ********, dle předloženého návrhu. Případný rozdíl výměr ve směně a náklady spojené s převodem uhradí v plné výši pan ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

863/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 578/18/08 a 590/18/08 ze dne 25.09.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

864/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1620/1 v k.ú. Rýmařov paní ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

865/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 1619/1 v k.ú. Rýmařov od paní ********, za cenu 234,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

866/15/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1072/3 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s., zastoupené na základě plné moci společností MTEL Communications s.r.o., se sídlem Krapkova 4, Olomouc, spočívající v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od protokolárního převzetí stavby investorem. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

867/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4100000742 s paní a panem ********, týkající se souhlasu se stavbou zahradní chatky na části pozemku parc. č. 480/1 v k.ú. Janušov, dle podmínek KŽPaRR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

868/15/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 702/13/11 ze dne 18.07.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

869/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 185/5/07 ze dne 28.06.2007.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

870/15/11  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku SBD, Pivovarská 14, Rýmařov ve výši 12.625,- Kč, jako kompenzaci za provedenou obnovu chodníku u bytového domu na ulici Pivovarská 14.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

871/15/11  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu Radniční č. 1011/5, Rýmařov, paní ******** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

872/15/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM  č. 771/14/11 ze dne 22.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

873/15/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor (kancelář č. 3 vč. podílu na vedlejší ploše)  v objektu Palackého č. 1178/11, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

874/15/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově z paní a pana ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

875/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 736/7, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

876/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.9.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

877/15/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

878/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

879/15/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Husova č. 33/1, Rýmařov s manžely ******** na dobu určitou do 30.9.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

880/15/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

881/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

882/15/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Palackého č. 76/6, Rýmařov s paní a panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

883/15/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

884/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

885/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92,  Rýmařov s paní ******** dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

886/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

887/15/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s paní ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

888/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ******** dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

889/15/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

890/15/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 30, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

890/15/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 30, Dukelská č. 969/1, Rýmařov panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 34.210,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

891/15/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

891/15/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 10.306,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

892/15/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

893/15/11  

Rada města schválila výměnu bytu č. 14, Okružní č. 736/7, Rýmařov, jehož nájemnicí je paní ******** za volný byt č. 10, Okružní č. 736/7, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 34,02 Kč/m2 .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

894/15/11  

Rada města schválila výměnu bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ******** za volný byt č. 3, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 50,42 Kč/m2 .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

895/15/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 14, DPS tř. Hrdinů 20, panu ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

896/15/11  

Rada  města  schválila  přidělení  bytové  jednotky č. 20, v Chráněných  bytech Lidická č. 14, paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

897/15/11  

Rada  města  schválila  přidělení  bytové jednotky č. 25, v Chráněných bytech Lidická č. 14, paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

898/15/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p.o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 96 393,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

899/15/11  

Rada města vzala na vědomí žádost ředitelky Městského muzea Rýmařov, příspěvkové organizace, Bc. Lence Baborovské s výkonem jiné výdělečné činnosti.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

900/15/11  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, p.o., a to 23 ks knih do prezenční knihovny a předměty sbírkové povahy dle seznamu položek č. 17/10 až č. 57/10.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

901/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o., o částku 247 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

902/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o., o částku 224 883 Kč na pokrytí nákladů souvisejících se zpřístupněním kaple V Lipkách.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

903/15/11  

Rada města schválila Městskému muzeu Rýmařov, p.o. změnu závazného ukazatele na mzdové náklady pro rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

904/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města navýšit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov o částku 33 000 Kč určenou na úhradu tepla.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

905/15/11  

Rada města neschválila Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., místní organizaci Rýmařov, příspěvek na úhradu dopravy zájezdu do polského města Ozimek konaného dne 14. 7. 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

906/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, ve výši 500 000 Kč na předfinancování projektu česko-slovenské přeshraniční spolupráce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

907/15/11  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

908/15/11  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

909/15/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce objektu čp. 10 a pozemků parc.č. 1,3,4, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova (janovický zámek) se Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra, IČ 67779999, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

910/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, o částku 193 791,50 Kč určenou na předfinancování projektu „Přátelíme se spolu“ dle předloženého návrhu, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

911/15/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 17 099 Kč určenou jako příspěvek na spolufinancování projektu „Přátelíme se spolu“, a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

912/15/11   

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu OZV č. 01/2010, dle návrhu vzešlého z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317