Dnes je sobota 27.11.2021 14:12, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 19.10.2011

 

916/17/11  

Rada města schválila program 17. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

917/17/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 17. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.10.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

918/17/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 15 - 16/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

919/17/11   a)

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařov, o činnosti Hasičského záchranného sboru MSK, územní odbor Bruntál, stanice Rýmařov a o protipožární prevenci za období od 1.10.2010 do 30.9.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

919/17/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit přestavbu budovy garáží Městských služeb na Palackého ulici (parcela č. 943/2, zastavěná plocha) na hasičskou zbrojnici do Integrovaného dokumentu města s prioritou I.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

920/17/11  

Rada města schválila zrušení platnosti usnesení RM č. 2841/47/09 ze dne 8.6.2009 a usnesení RM č. 4167/67/10 ze dne 23.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

921/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby plynárenského zařízení „STL plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov“, na částech pozemků parc. č. 1268/1, 1269, 1282/2, 1282/10, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., které bude spočívat v právu zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

922/17/11  

Rada města vzala na vědomí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 1275 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví manželů ********, ve prospěch SMP Net s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 12.000,- Kč, včetně DPH, na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

923/17/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o opatřeních prováděných na MěÚ Rýmařov v souvislosti s reformou sociálního systému ČR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

924/17/11   a)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na 7 s účinností od 1.1.2012,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

924/17/11   b)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 63, s účinností od 1.1.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

925/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 26.1.2009 usnesením RM č. 2458/40/09b), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

926/17/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období leden - červen 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

927/17/11  

Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. na rok 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

928/17/11  

Rada města schválila zálohu na roční odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

929/17/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby  Rýmařov, s.r.o., k 30.9.2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

930/17/11  

Rada města jmenovala do funkce jednatele obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, Ing. Luďka Šimka,  s platností od 01.01.2012.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

931/17/11  

Rada města schválila zajištění kompletního zpracování žádosti do ROP, Oblast podpory 3.2 – Subregionální centra, včetně specializovaného marketingového šetření,projektového záměru  „Zastřešení hokejového stadionu“  od firmy KP projekt, s.r.o., Ostrava, dle předložené nabídky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

932/17/11  

Rada města schválila zajištění kompletního zpracování žádosti do ROP, Oblast podpory 3.2 – Subregionální centra, včetně specializovaného marketingového šetření,projektového záměru  „Výstavba školního víceúčelového sportoviště“  od firmy KP projekt, s.r.o., Ostrava, dle předložené nabídky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

933/17/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.9.2011, návrh rozpočtových změn č. IV, upravený návrh rozpočtu města na rok 2012 a výhled na roky 2013 ­ 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

934/17/11  

Rada města schválila konání zasedání zastupitelstva města v mimořádném termínu dne 23.11.2011 v 17.00 hodin v sále SVČ Rýmařov na Divadelní ulici.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

935/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření:- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1312/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1317/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1318/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1323/10/LCD ze dne 26.7.2010,- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1325/10/LCD ze dne 26.7.2010,všechny uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, dle předloženého návrhu, řešící změnu osoby dlužníka a pověřilo starostu města Rýmařova a ředitelku příspěvkové organizace Bytermu Rýmařov k podpisu těchto dodatků úvěrových smluv.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

936/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/1312/10/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, řešící ručení města Rýmařova příspěvkové organizace Bytermu Rýmařov za převedené závazky z titulu Smlouvy o úvěru č. 1312/10/LCD, 1317/10/LCD, 1318/10/LCD, 1323/10/LCD a 1325/10/LCD, všechny ze dne 26.7.2010, včetně dodatků, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

937/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/1312/10/LCD, sjednanou mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a příspěvkovou organizací Bytermem Rýmařov, řešící zajištění závazků z titulu Smlouvy o úvěru č. 1312/10/LCD, 1317/10/LCD, 1318/10/LCD, 1323/10/LCD a 1325/10/LCD, všechny ze dne 26.7.2010, včetně dodatků, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

938/17/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď paní ******** z nájmu nebytových prostor v objektu Národní č. 176/2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.10.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

939/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Národní č. 176/2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

940/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 25.6.2001 na základě usnesení RM č. 207/9/99 ze dne 3.5.1999 s paní ******** k nebytovým prostorům v objektu Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

941/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

942/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 31.1.2001 na základě usnesení RM č. 1059/44/01 ze dne 15.1.2001 s panem ******** k nebytovým prostorům v objektu nám. Míru č. 200/25 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

943/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 200/25 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

944/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 31.1.2006 na základě usnesení RM č. 2545/52/6 a) ze dne 16.1.2006 s panem ******** k nebytovým prostorům – garáž na pozemku parc. č. 240 v k.ú. Janušov, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

945/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáž na pozemku parc. č. 240 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

946/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Radniční č. 7/13 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

947/17/11  

Rada města schválila uzavření „Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi společností SMP Net, s.r.o. a Městem Rýmařov, týkající se objektů na ulici Radniční č. 865/2, č. 866/4, č. 878/6, Čapkova č. 843/10 a Divadelní č. 356/6, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

948/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení bytového domu 1. máje 1, 3 v Rýmařově uzavřené 22.10.2011 mezi Městem Rýmařov a firmou SVOVALTREND, s.r.o. řešící úhradu vícenákladů, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

949/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení bytového domu Opavská 8, 10 v Rýmařově uzavřené 22.10.2011 mezi Městem Rýmařov a firmou SVOVALTREND, s.r.o. řešící úhradu vícenákladů, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

950/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení bytového domu Bartákova 33, 35, 37 v Rýmařově uzavřené 22.10.2011 mezi Městem Rýmařov a firmou RÝMSTAV CZ spol. s r.o. řešící úhradu vícenákladů, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

951/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení bytového domu Sokolovská 38, 40 v Rýmařově uzavřené 22.10.2011 mezi Městem Rýmařov a firmou Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o. řešící úhradu vícenákladů, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

952/17/11  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Zateplení bytového domu Sokolovská 42, 44 v Rýmařově uzavřené 22.10.2011 mezi Městem Rýmařov a firmou Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o. řešící úhradu vícenákladů, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

953/17/11  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov a sdružením TJ Jiskra Rýmařov dne 10.10.2006, týkajícího se zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 815 o výměře cca 185 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

954/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 815 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

955/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

956/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1833 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

957/17/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3307 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

958/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že v případě ukončení nájmu nebude nájemci poskytnuta náhrada za vysazené stromy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

959/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1413 v k.ú. Rýmařov manželům ********, za účelem vybudování zpevněné plochy pro parkování 2 osobních automobilů, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že pozemek bude i nadále při zimní údržbě využíván pro odhrnování sněhu, a v případě ukončení nájmu nebude nájemci poskytnuta náhrada za provedené úpravy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

960/17/11  

Rada města schválila pronájem částí pozemku parc. č. 2279/1 v k.ú. Rýmařov paní a panu ********, za účelem vybudování dětského hřiště a zahradního altánu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že v případě ukončení nájmu nebude nájemci poskytnuta náhrada za provedené úpravy a stavby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

961/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova panu ********, za účelem parkování automobilu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že pozemek bude i nadále při zimní údržbě využíván pro odhrnování sněhu, a v případě ukončení nájmu nebude nájemci poskytnuta náhrada za provedené úpravy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

962/17/11  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 245/2 v k.ú. Stránské panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

963/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 129/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

964/17/11  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2121 v k.ú. Rýmařov, uzavřené s paní ********, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2121 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem paní ******** a panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

965/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2121 paní ******** a panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

966/17/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov paní a panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

967/17/11  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. 4100000733, řešícího rozšíření předmětu nájmu o cca 250 m2 pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

968/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

969/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2647/5, 2068, 2044, 2053, 2070, 2083, 2096/3, 2041, 2042, 2039, 2043, 2052, 2051, 2050, 2048, 2647/6, 109, 2647/7, 2061, 2020, 2647/8, 2647/12, 728, 720, 718, 2647/10, 2647/9, 2649/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

970/17/11   

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2485/1, 2445, 2428, 2456, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

971/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 248, 200/1, 198/1, 180, 179/1, 189, 187, 186, 22/1, 176, 175, 2646/6, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

972/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 248, 200/1, 2646/5, 2646/6, 2413, 2425, 2445, 2428, 2646/10, 2646/13, 113/2, 115/8, 54/2, 54/1, 53, 10/1, 2647/11, 2647/12, 2647/10, 2/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

973/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2646/5, 2646/10, 2646/4, 111/1, 112, 82, 110, 83, 2646/3, 100/1, 99/1, 97, 94/2, 93, 2647/6, 2647/5, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

974/17/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2649/3, 2649/1, 2/1, 2/2 a 702, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

975/17/11  

Rada města neschválila snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1072/3 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s., zastoupené na základě plné moci společností MTEL Communications s.r.o., se sídlem Krapkova 4, Olomouc.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

976/17/11  

Rada města schválila snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov paní ********, a to na částku 3.600,- Kč/rok vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

977/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s panem ******** dne 18.05.2009 na základě usnesení ZM č. 751/22/09 ze dne 26.03.2009, kterým se mění termín kolaudace stavby patrové garáže na části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov, a to z 18.11.2010 na 18.11.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

978/17/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 870/15/11 ze dne 12.09.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

979/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2011 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

980/17/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici tř. Hrdinů č. 701/7 v Rýmařově z paní  a pana ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

981/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Okružní č. 736/7, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

982/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 736/7, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

983/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

984/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

985/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Janovice s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

986/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

987/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

988/17/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

989/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská  č. 880/51, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

990/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12,  s manžely ******** na dobu určitou do 31.1.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

991/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova  č. 263/24 v Rýmařově s Lukášem Jackem na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

992/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Jungmanova č. 868/2 v  Rýmařově s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

993/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

994/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

995/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s panem ******** dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

996/17/11  

Rada města schválila schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

997/17/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

998/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

999/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Okružní č. 735/5,  Rýmařov s paní ********  na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1000/17/11   

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Nádražní  č. 473/1, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1001/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Marxova č. 582/1,  Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1002/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1003/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1004/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 736/7, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1005/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 263/24,  Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1006/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 866/4, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1007/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1008/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 883/59,  Rýmařov s paní ********, na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1009/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, 1.máje č. 860/7, Rýmařov s manžely ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1010/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1011/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.4.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1012/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1013/17/11  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 7, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s panem ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1014/17/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1015/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Národní č. 1228/13, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1016/17/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.10.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1017/17/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Radniční č. 866/4, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1018/17/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 24 , Dukelská č. 969/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1018/17/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 24, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 27.984,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1019/17/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1019/17/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 25.762,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1020/17/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3,  J. Sedláka č. 826/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1020/17/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, J. Sedláka č. 826/24 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 35.845,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1021/17/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, nám. Míru č. 225/12 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1021/17/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, nám. Míru č. 225/12 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce  zálohu na nájemné ve výši 27.350,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1022/17/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1023/17/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1024/17/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 70% z částky 158.990,- Kč paní ******** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Opavská č. 130, Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1025/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1026/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov, jehož nájemcem je paní ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1027/17/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, nám. Míru č. 198/23, Rýmařov, jehož nájemci jsou paní a pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1028/17/11  

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova spočívající ve stanovení max. částky pro úhradu zálohy na smluvní nájemné s platností od 1.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1029/17/11  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 6, DPS tř. Hrdinů 22, paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1030/17/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložila za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Janovice, p. o. odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 854,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1031/17/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 96 393,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1032/17/11  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městskou knihovnou Rýmařov za 3. čtvrtletí 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1033/17/11  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov za 3. čtvrtletí 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1034/17/11  

Rada města schválila Gymnáziu, Rýmařov, p.o., změnu účelu užití příspěvku ve výši 2 000 Kč poskytnutého na pořádání vernisáže výstavy fotografií Jindřicha Štreita dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1035/17/11  

Rada města schválila Gymnáziu, Rýmařov, p.o., poskytnutí příspěvku ve výši 4 000 Kč na dopravu žáků gymnázia na projekt do slovenského partnerského města Krompachy ve dnech 22. – 25. září 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1036/17/11  

Rada města schválila Městskému muzeu Rýmařov, p.o. použití znaku města pro použití na pohlednicích města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1037/17/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Benefiční koncert pro Kouzelnou Buřinku pořádanou dne 20. 10. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1038/17/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncert pořádaný dne 2. 12. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1039/17/11  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 11. 11.  2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1040/17/11  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané ve dnech 25. 12. 2011 a 26. 12. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1041/17/11  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 31. 12. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1042/17/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Die Unendliche geschichte NR.1 pořádanou dne 27. 10. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1043/17/11  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava střešní krytiny budovy radnice“ společnosti Jan CORITAR se sídlem, Pod Lipami 631/23, 795 01 Bruntál za cenu 207.230,- Kč bez DPH, 248.676,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1044/17/11  

Rada města schválila nákup osobního vozidla Hyundai i30CW, 1.4 MPI, 80kW/109k, Trikolor Exclusive od firmy AUTO LAŠÁK Rýmařov s.r.o., Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov, za cenu 266.779,- Kč bez DPH, 320.135,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1045/17/11  

Rada města schválila prodej osobního vozidla Škoda Felicia Combi, SPZ 1T7 5901, firmě AUTO LAŠÁK Rýmařov s.r.o., Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov, za cenu 13.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1046/17/11   a)

Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 12 200 Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1046/17/11   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1047/17/11   a)

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi, dle předloženého materiálu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

1047/17/11   b)

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Jaroslavu Kalovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

1048/17/11  

Rada města schválila dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o spolupráci při zajištění pokrytí lokality města Rýmařova a okolí televizním signálem programu Prima TV s obchodní společností B PLUS TV a.s., IČ 47677481.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1049/17/11  

Rada města schválila dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy na část věže kostela sv. Michala s Římskokatolickou farností Rýmařov, IČ 48771007.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1050/17/11  

Rada města schválila Přemyslu Jurečkovi  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Taneční večery s hudbou pořádané každý pátek od 21. 10. 2011  do 30. 12. 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1051/17/11  

Rada města schválila Přemyslu Jurečkovi  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Taneční večery s hudbou ve dnech 24. 12. 2011 a 31. 12. 2011  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1052/17/11  

Rada města uložila  starostovi a kontrolnímu  výboru vyšetřit příčinu pozdního zprovoznění plynovodu na ul. U Kaple.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317