Dnes je úterý 7.12.2021 14:41, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 14.11.2011

 

1053/18/11  

Rada města schválila program 18. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 14.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1054/18/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 18. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 14.11.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1055/18/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 17/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1056/18/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2011,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1056/18/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku – 15 568,95 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1056/18/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit zvýšení objemu operací financování roku 2011, o částku + 445,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1056/18/11   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku - 15 123,95 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1056/18/11   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1057/18/11  

Rada města odvolala ke dni 31.12.2011 Antonína Urbánka z funkce jednatele společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1058/18/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 78 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1059/18/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 331/1 a pozemku parc. č. 332, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1060/18/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 264/1, 266, 332/2, 453/1, 453/5, 557 a 522/2, vše v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1061/18/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 349/5, 349/6, 350/2, 539/1, 592/7, 619/9, 633/3, 633/4, 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 265, 267, 335/3, 425, 426, 427, 570/5, 689, 399, 443/1, 444/1, 454/1, 460, 618, 668/1, 691, 386/6, 412/3, 412/5, 412/6, 441/1, 441/3, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/7, 485/2, 638/12, 638/14, 638/16, 638/17, 638/18, 671/28, 677, 424, 443/2, 459, 592/5, 333/5, 333/6, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 669/11, vše v k.ú. Jamartice, a parc. č. 3351 (část o výměře 2.900 m2), 3361/2, 3358/2, 3396/2, 3397 a 3399, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1062/18/11  

Rada města schválila Dodatek č. 20 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2011 ve výši 187.000,- Kč + DPH, stanovení nájemného pro rok 2012 ve výši 1.000.000,-Kč + DPH, aktualizaci předmětu nájmu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1063/18/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1064/18/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na ulici 8. května 48, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1065/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1066/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 45/3/10 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1067/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 296/1 o výměře 117  m2 v k.ú. Janušov panu ********, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1068/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3298 v k.ú. Rýmařov panu ********, a to na stavbu objektu pro individuální rekreaci, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2  dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1069/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3299 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví paní ******** (podíl 1/2) a panu ******** (podíl 1/2), a to na stavbu objektu pro individuální rekreaci, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1070/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví panu ******** (podíl 1/2) a panu ******** (podíl 1/2), za cenu 18.318,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1071/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej 1/2 nově vzniklého pozemku parc. č. 3680/19 v k.ú. Rýmařov (dle GP č. 2054-92/2011) panu ******** za cenu 9.159,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1072/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2885/2 v k.ú. Rýmařov paní ********, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1073/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 218 a části pozemku parc. č. 22/1, vše v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská) do vlastnictví SSMSK, p.o., středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/19, Bruntál s tím, že se město Rýmařov nebude podílet na úhradě 50-ti % nákladů spojených s převodem předmětných pozemků.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1074/18/11  

Rada města neschválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské ve prospěch majitele nemovitosti na pozemku st. parc. č. 3, a pozemku st. parc. č. 3, 265 a 264/2, vše v k.ú. Stránské, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1075/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 165/1, 167, 1083/16, vše v k.ú. Stránské, a u pozemku parc. č. 194 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1076/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit poskytnutí slevy ze základní ceny pozemků určených pro stavbu rodinných domů v lokalitě 14 RD Opavská „ulice U Kaple“, z důvodu zatížení části pozemků věcným břemenem ve prospěch společnost ČEZ Distribuce, a.s. .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1077/18/11  

Rada města schválila Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Rýmařov a společností Podhorská nemocnice a.s., týkající se zvýšení nájemného v souvislosti s projektem revitalizace (zateplení) budovy A – oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště Rýmařov, a budovy C – budovy oddělení ošetřovatelské péče, pracoviště Rýmařov, a týkající se vyjmutí movitých věcí dle předloženého návrhu (2x plynový kotel, výrobník čaje, mycí zařízení) ze seznamu movitých věcí uvedených v Dodatku č. 5 ze dne 30.03.2009 k nájemní smlouvě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1078/18/11  

Rada města schválila rozšíření plánu oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2011, schváleným radou města pod usnesením RM č. 15/1/10 dne 15.11.2010, RM č. 77/2/10 dne 13.12.2010 a RM č. 797/14/11 dne 22.8.2011, dle předloženého návrhu (místnost pro server, opravy střechy na budově "C", vypracování studie 1. NP (přesun RDG do budovy A) a 3. NP budovy "A" (lůžková část zázemí), dílčí oprava střechy na budově "A", nátěr zbývající části fasády na budově "A" a oprava koupelny na budově "C", zhotovení mříží na stravovacím pavilonu), s podmínkou, že finanční limit modernizací a oprav hrazených Městem v roce 2011 z přijatého nájemného bude činit maximálně 950 000,-Kč

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1079/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s odložením splatnosti kupní ceny podílu na domě Sokolovská 32 včetně pozemku parc. č. 588/1 v k.ú. Rýmařov panu ******** a panu ******** dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1080/18/11  

Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v objektu nám. Míru č. 584/15, Rýmařov, uzavřené s panem ********, týkající se přistoupení paní ********, k této smlouvě, podmínkou je písemné uznání dluhu před podpisem dodatku nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1081/18/11  

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu Radniční č. 7/13, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena nebytového prostoru za hlavní funkční plochy bude stanovena dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1082/18/11  

Rada města schválila výpůjčku nebytového prostoru garáže v objektu nám. Míru č. 214/7, Rýmařov, Jednotce dobrovolných hasičů města Rýmařova, se sídlem nám. Míru č. 230/1, Rýmařov, zastoupené velitelem jednotky Vítězslavem Skoupilem, na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1083/18/11  

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města“ (základní sazby pronájmu nebytových prostor) s účinností od 1.1.2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

1084/18/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č. 582/1 v Rýmařově z pana ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1085/18/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově z paní ******** a pana ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1086/18/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově z paní ******** a pana ******** na pana ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1087/18/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Národní č. 1228/13 v Rýmařově z pana ******** a paní ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1088/18/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově z pana ******** a paní ******** na paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1089/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 223/10, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.05.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1090/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1091/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Julia Sedláka č. 824/20, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1092/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1093/18/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1094/18/11  

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 5, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s panem ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1095/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1096/18/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1097/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1098/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova  č. 841/33, Rýmařov s paní ******** dobu určitou do 29.2.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1099/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova č. 263/24,  Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1100/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Horní č. 35/4, Rýmařov s panem ********  na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1101/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1102/18/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1103/18/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 30.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1104/18/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, J. Sedláka č. 825/22 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1104/18/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, J. Sedláka č. 825/22 v Rýmařově panu ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 30.661,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1105/18/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4,  nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1105/18/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově paní ******** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.011,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1106/18/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, nám. Míru č. 198/23 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1107/18/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Radniční č. 1011/5 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 35,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1108/18/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Opavská č. 272/130 v Janovicích paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1109/18/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1025/17/11 ze dne 19.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1110/18/11  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 6, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově s panem ******** a uzavření nové nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1111/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, J. Fučíka č. 85/89, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1112/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1, Radniční č. 7/13, Rýmařov, jehož nájemci jsou paní ******** a pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1113/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov, jehož nájemkyní je paní ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1114/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6, Palackého č. 76/6, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1115/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 36, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1116/18/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov, jehož nájemcem je pan ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1117/18/11  

Rada města, v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominula Mateřské škole Janovice, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Rýmařov ve výši 854,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1118/18/11  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p.o. navýšení závazného ukazatele na mzdové náklady organizace pro rok 2011 na celkovou částku 1 251 814,-  Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1119/18/11  

Rada města schválila koncept kroniky města Rýmařova za rok 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1120/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města odvolat z funkce kronikáře města Rýmařova Mgr. Ivo Janouška k 31. 12. 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1121/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města jmenovat do funkce kronikářky města Rýmařova Bc. Yvettu Jahnovou k 1. 1. 2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1122/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, p.o. na zakoupení sakrálních digitálních varhan.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1123/18/11  

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, p.o. na zakoupení vybavení učebny výtvarného oboru.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1124/18/11  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Zdeňku Dočkálkovi na organizaci Mistrovství České republiky v kuželkách tělesně postižených sportovců dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1125/18/11  

Rada města schválila Martinu Heinischovi výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Battle Kings pořádanou dne 21. 7. 2012 dle předloženého materiálu a připomínky vzešlé z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1126/18/11  

Rada města schválila TJ Jiskra změnu účelu užití schváleného příspěvku na rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1127/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města požádat Krajský úřad MSK Ostrava o vypuštění vybraných částí z textu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje:a) v části A přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 9 (str. 2): „Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a E.“b) v části C přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 27 (str. 14): „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrální území těchto obcí:?- Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem;?- Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka;?- Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem.“c) v části E přílohy č. 1 opatření obecné povahy odst. 74 (str. 74): „Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách zejména na území CHKO Jeseníky v rámci katastrálních území obcí Malá Morávka a Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka a Ludvíkov pod Pradědem.“

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1128/18/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit svůj dosavadní nesouhlasný postoj k umisťování staveb větrných elektráren na území města Rýmařova a mikroregionu Rýmařovsko, vyjádřený usnesením č. 613/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1129/18/11  

Rada města schválila zrušení veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace brownfield Janovice“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1130/18/11  

Rada města schválila zrušení platnosti usnesení RM č. 844/14/11 ze dne 22/08/201.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1131/18/11  

Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na „Regenerace brownfield Janovice“, registrační číslo CZ.1.10/3.2.00/04.01100, Prioritní osa 3. Rozvoj měst, Oblast podpory 3.2. Subregionální centra, uzavřenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Městem Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1132/18/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regenerace brownfield Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1133/18/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace brownfield Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1134/18/11  

Rada města schválila zrušení platnosti usnesení RM č. 1052/17/11 ze dne 19.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1135/18/11  

Rada města vzala na vědomí informaci o průběžném stavu příprav na zavedení základních registrů s účinností od 1.7.2012 v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1136/18/11  

Rada města vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky "Dodávka elektřiny pro město Rýmařov a obce Rýmařovska" a schválila přijetí nabídky společnosti Bicorn, s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 28 Praha 10 z důvodu nejnižší nabídnuté ceny ve výši 3 914 977,05 Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1137/18/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, dodatečné jmenování člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 – 9BJ“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317