Dnes je sobota 27.11.2021 12:44, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 20
konaného v řádném termínu, dne 12.12.2011

 

1144/20/11  

Rada města schválila program 20. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 12.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1145/20/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 20. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 12.12.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1146/20/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 18/2011  a č. 19/2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1147/20/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2011, o částku – 5 139,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1147/20/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2011, o částku – 5 139,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1147/20/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2011, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1147/20/11   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1148/20/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech: • rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo• jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),• kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1148/20/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby si ZM vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1149/20/11   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2012 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1149/20/11   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet sociálního fondu města na rok 2012 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1149/20/11   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2012 až 2015 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1149/20/11   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1150/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení platových výdajů kap. Vnitřní správa o 85 tis. Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1151/20/11  

Rada města schválila plán jednání rady města na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1152/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2010/11.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1153/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí stav plnění Integrovaného dokumentu města Rýmařov (ID)  k 8.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1154/20/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 6 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1155/20/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1268/1 a pozemku parc. č. 1282/2, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1156/20/11  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o. dne 01.08.2010, řešícího zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 507/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1157/20/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1158/20/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 815 v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1159/20/11  

Rada města neschválila pronájem části pozemku parc. č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov paní ********, za účelem zřízení zahrádky a vybudování posezení, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1160/20/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1833 v k.ú. Rýmařov paní ********, za účelem využití jako zpevněná manipulační plocha, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s podmínkou předložení užívacího práva k nemovitosti čp. 491, čo. 65 na pozemku parc. č. 1830 v k.ú. Rýmařov před uzavřením samotné smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1161/20/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3307 v k.ú. Rýmařov paní ********, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1162/20/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 78 v k.ú. Rýmařov panu ********, za účelem trávení volného času, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1163/20/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 331/1 a pozemku parc. č. 332, vše v k.ú. Edrovice paní ********, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1164/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000643 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1165/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000713 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1166/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000700 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1167/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000616 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1168/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000356 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1169/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000707 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1170/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000696 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1171/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000429 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1172/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000660 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1173/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000666 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1174/20/11  

Rada města schválila ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000674 uzavřené s Ing. Michalem Novákem, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1175/20/11  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 264/1, 266, 332/2, 453/1, 453/5, 557 a 522/2, vše v k.ú. Jamartice Ing. Michalu Novákovi, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek dle předloženého návrhu s tím, že nájemce umožní společnosti Spojené lesy s.r.o. na požádání přístup na pronajaté pozemky z důvodu obhospodařování lesa v majetku města, a to bez jakékoli finanční náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1176/20/11  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 349/5, 349/6, 350/2, 539/1, 592/7, 619/9, 633/3, 633/4, 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 265, 267, 335/3, 425, 426, 427, 570/5, 689, 399, 443/1, 444/1, 454/1, 460, 618, 668/1, 691, 386/6, 412/3, 412/5, 412/6, 441/1, 441/3, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/7, 485/2, 638/12, 638/14, 638/16, 638/17, 638/18, 671/28, 677, 424, 443/2, 459, 592/5, 333/5, 333/6, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 669/11, vše v k.ú. Jamartice, a parc. č. 3351 (část o výměře 2.900 m2), 3361/2, 3358/2, 3396/2, 3397 a 3399, vše v k.ú. Rýmařov Ing. Michalu Novákovi, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu určitou 7 let, tj. od 01.01.2012 do 31.12.2018, za cenu dle pravidel + aktuálně platná sazba DPH, za podmínek dle předloženého návrhu s tím, že nájemce umožní společnosti Spojené lesy s.r.o. na požádání přístup na pronajaté pozemky z důvodu obhospodařování lesa v majetku města, a to bez jakékoli finanční náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1177/20/11  

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 4100000751, uzavřené s panem ******, paní ******, paní ******  a paní ******, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 128 v k.ú. Rýmařov s novým nájemcem paní ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1178/20/11  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 128 v k.ú. Rýmařov paní ******** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1179/20/11  

Rada města schválila s účinností od 01.01.2012 pronájem části nebytových prostor (kanceláře v přízemí č. 10, 11, 12, 18, čekárna v přízemí č. 19 vč. podílu na ostatní vedlejší ploše) v objektu na ulici 8. května 48, Rýmařov Úřadu práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2 – Nové Město, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1180/20/11  

Rada města schválila s účinností od 01.01.2012 pronájem souboru movitých věcí  Úřadu práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2 – Nové Město, z důvodu přechodu některých sociálních agend na ÚP ČR, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1181/20/11  

Rada města souhlasila s podnájmem nebytových prostor na ulici Hornoměstská 549/16 v Rýmařově panu ********, za účelem zřízení imunoalergologické ambulance. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice a.s. .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1182/20/11   

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 201 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1183/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 354/11 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1184/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 59/3 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1185/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1186/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice, bezprostředně navazujících na RD žadatele.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1187/20/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2708/45/09 ze dne 20.04.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1188/20/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1362/1 a části pozemku parc. č. 1381/1, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, Ostrava, spočívající v uložení, provozování, údržbě a opravách kabelové zemní přípojky NN, v umístění ocelového stožáru, rozvaděčů a zámkové dlažby v rámci realizace stavby „Vodoměrná stanice Rýmařov“. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1189/20/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3116/51/09 ze dne 14.09.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1190/20/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 53, 54/2, 54/3, 56/1, 56/4, 115/1, 115/3, 115/4, 115/7, 115/8, 116/1, 116/2, 116/3, 2646/12, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupené na základě plné moci Ludmilou Královou, se sídlem Mrázná 131/44, Ostrava – Michálkovice, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení v rámci realizace stavby „Rýmařov, Okružní  - LIDL MK“. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, na dobu časově neomezenou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1191/20/11  

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2649/1, 667, 3491,  676, 684, 795/4, 632, 618, 617, 615, 614, 657, 3486, 665, 666, 621 a 654, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení, a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle pravidel města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1192/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 326/3 v k.ú. Edrovice od paní ******** (podíl 1/3), pana ******** (podíl 1/3) a pana ******** (podíl 1/3), za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1193/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny a malé ČOV ve výši 45.000,- Kč manželům ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1194/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Martinu Heinischovi,  jako zástupci sdružení BATTLE KINGS pořádající 8. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy), a to za období od 20.07.2012 do 22.07.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1195/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr oprav  v budově „A“ a „C“, týkajících se dorozumívacího zařízení Pacient – Sestra. Stavební práce bude financovat Podhorská nemocnice a.s. a následně budou Městu Rýmařov započteny s nájmy dle platných smluv.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1196/20/11  

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“, a to s účinností od 12.12.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1197/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města přihlásit Město Rýmařov do výběrového řízení na koupi parcel č. 114 a 116 v k.ú. Janušov od ÚZSVM za základní nabídkovou cenu ve výši 44 600,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1198/20/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1081/18/11 ze dne 14.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1199/20/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v objektu Radniční č. 7/13, Rýmařov, panu ******** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1200/20/11  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor – garáž na pozemku parc. č. 240, Růžová v Janovicích u Rýmařova, k.ú. Janušov, panu ******** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1201/20/11  

Rada města vzala na vědomí výpověď  pana ******** z nebytových prostor (sklad) na ulici tř. Hrdinů č. 699/43 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.12.2011 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1202/20/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově z paní **** a pana ****  na pana ****.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1203/20/11  

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově z paní **** a pana **** na paní ****.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1204/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Radniční č. 7/13, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1205/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1206/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s panem a paní ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1207/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1208/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Opavská č. 486/8, Rýmařov s panem ******** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1209/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4, Rýmařov s panem ********  na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1210/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1211/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1212/20/11  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1213/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1214/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 866/4,  Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1215/20/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s paní a panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1216/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1217/20/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s panem ********.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1218/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s paní  ******** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1219/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy 1153/15, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1220/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1221/20/11  

Rada města schválila uzavření  dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice  č. 116/116,  s paní ******** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1222/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1223/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s paní a panem ******** na dobu určitou do 31.3.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1224/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1225/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1009/1,  Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1226/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 224/11,  Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1227/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11, Rýmařov s panem ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1228/20/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou do 31.1.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1229/20/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1229/20/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově panu ********  na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 30.085,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1230/20/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Bartákova č. 889/20 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1231/20/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově paní ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1232/20/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 736/7 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 34,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1233/20/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově panu ********. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 29,02 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1234/20/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s paní ******** na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1235/20/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11, Rýmařov s paní ********  na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1236/20/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1116/18/11 ze dne 14.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1237/20/11  

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově s panem ******** a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 20 na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1238/20/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 26.878,- Kč paní ******** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1239/20/11  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14B v Rýmařově panu ********. Smlouva o přístřeší bude uzavřena na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1240/20/11  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov, jehož nájemkyní je paní ********, v souladu s §711, odst. 2, písm. a), b) OZ z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1241/20/11  

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2012 podle stavu domu na 35,- Kč/m2 resp. 37,- Kč/m2, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1242/20/11  

Rada města schválila stanovení základní sazby nájemného od 1.1.2012 podle stavu domu na částku 29,02 Kč/m2 resp. 34,02 Kč/m2 u standardního bytu a 26,12 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou a její valorizaci o inflaci předchozího roku k 1.7.2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1243/20/11  

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným včetně stanovení odměny novému jednateli společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. Ing. Luďku Šimkovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1244/20/11  

Rada města schválila účetní směrnici číslo 02/2011 o účetnictví Městského úřadu Rýmařov, včetně „Pravidel pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku města„ a to s účinností od 13.12.2011, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1245/20/11  

Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 6 000 Kč Městským muzeem Rýmařov, příspěvková organizace na pořádání Vypouštění balónků a vánočního minijarmarku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1246/20/11  

Rada města neschválila změnu účelu užití dotace ve výši 195 000 Kč přidělené občanskému sdružení HC Rýmařov, IČ 27057054, Ondřejov 98, 795 01 Rýmařov na rok 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1247/20/11  

Rada města schválila mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2011 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1248/20/11  

Rada města schválila Hotelu Excelent výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro akci Silvestr 2011 pořádanou dne 31. 12. 2011 od 18:00 do 02:00.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1249/20/11  

Rada města schválila Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, p.o. výjimku k pořádání veřejné hudební  produkce v době nočního klidu pro akci Bigbeatové Vánoce  pořádanou  dne 25. 12. 2011  od 19:00 do 02:00.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1250/20/11  

Rada města schválila panu Jiřímu Sršňovi výjimku k pořádání veřejné hudební  produkce v době nočního klidu pro koncert pořádaný dne 14. 1. 2012 od 19:00 do 03:00.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1251/20/11  

Rada města schválila cenu stočného na r. 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1252/20/11  

Rada města schválila Dodatek č. 19 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2012 v částce 1,700.000,-Kč + DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1253/20/11   

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt sportovně kulturní areál "Zahrada Hedvy", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317