Dnes je úterý 30.11.2021 14:28, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 26.4.2012

306/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.4.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

307/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 12. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.4.2012 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

308/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.4.2012 ve složení: Josef Bernátek a Mgr. Bronislav Koňařík.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

309/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 26.4.2012 ve složení: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

310/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 11/2012 ze dne 2.2.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

311/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 3.2.2012 do 26.4.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

312/12/12   a)

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2011 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

312/12/12   b)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 27.2.2012 za rok 2011,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

312/12/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2012 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

313/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

314/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

315/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2011 a technicko – ekonomický plán společnosti na rok 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

316/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

317/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS s.r.o.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

318/12/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010-2014 k 31.03.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

319/12/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 440/3 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 39 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

320/12/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

321/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2658 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

322/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 18.09.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2011, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice paní ****** s tím, že dohodnutá smluvní pokuta činí 10 % z celkové kupní ceny.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

323/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 331/15 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

324/12/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 48/3/10 ze dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

325/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

326/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/18 v k.ú. Rýmařov paní ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

327/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 331/10 v k.ú. Edrovice paní ****** a panu ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

328/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1996 v k.ú. Rýmařov společnosti Lamont Rýmařov s.r.o., se sídlem Žižkova 340/13, Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí prodávající.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

329/12/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 287/11/12 ze dne 02.02.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

330/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, panu ******, a to na stavbu prodejny s lesní a zahradní technikou, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění kanalizace a zatrubněného potoka a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu kolaudace stavby objektu k podnikání.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

331/12/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 231/9/11 ze dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

332/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví panu ****** (podíl 1/2) a panu ******, za cenu 20.260,- Kč.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

333/12/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 290/11/12 ze dne 02.02.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

334/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 218 a části pozemku parc. č. 22/1, vše v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

335/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětné části pozemku uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

336/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 341 v k.ú. Janušov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) do majetku města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek UZSVM.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

337/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo přímé odkoupení pozemku parc. č. 2099 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Rýmařov, dle podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

338/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod nově vzniklých pozemků parc. č. 912/3, 912/4, 912/5 a 912/6, vše v k.ú. Janušov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) do vlastnictví Města Rýmařov, z důvodu realizace stavby „Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově – Janovicích“, dle podmínek ŘSD ČR.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

339/12/12  

Zastupitelstvo města nesouhlasilo s převodem objektu bez čp./če. na pozemku parc. č. 2144/2, dále pozemku 2144/2 a nově vzniklého pozemku parc. č. 2144/4 dle GP č. 1994-106/2010, vše v k.ú. Rýmařov, za cenu 288.000,- Kč z vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha do vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

340/12/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2012,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

340/12/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku + 3 920,02 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

340/12/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 4 341,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

340/12/12   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 8 261,99 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

341/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu splatnosti půjčky Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na předfinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“ ve výši 170 000 Kč, jejíž poskytnutí schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 129/5/11 ze dne 28. 4. 2011, a to do 31. 7. 2014.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

342/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na dofinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“ ve výši 68.000 Kč.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  1

343/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov ve výši 715.950,- Kč určeného na předfinancování projektu „Vivat Historia“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

344/12/12  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o režimu užívání bytu k bytu č. 3 na nám. Míru č. 223/10, Rýmařov z paní ****** a pana ****** na paní ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

345/12/12  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 04/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno a obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317