Dnes je úterý 30.11.2021 13:52, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 13
konaného v řádném termínu, dne 21.6.2012

346/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.6.2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

347/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 13. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.6.2012 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

348/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 13. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.6.2012 ve složení:  Mgr. Květoslava Sicová a Ing. Vojtěch Hrdina.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

349/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 21.6.2012 ve složení:  Ing. Jaroslav Kala a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

350/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 12/2012 ze dne 26. 4. 2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

351/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 26.4.2012 do 21.6.2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

352/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2011.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

353/13/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2012,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

353/13/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku + 282,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

353/13/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 282,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

354/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2012, dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

355/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí roku 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

356/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 302/2 a pozemku parc. č. 303/2, oba v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

357/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

358/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova na cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem bez započítání příspěvku za vybudované IS.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

359/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu. Komise a odbor ŽPaRR navrhne budoucí hranice prodávaných pozemků.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

360/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/24 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu. Komise a odbor ŽPaRR navrhne budoucí hranice prodávaných pozemků.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

361/13/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1088/28/10 ze dne 01.04.2010.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

362/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. 210/1, včetně pozemku parc. č. 210/1, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

363/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

364/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 307/2 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

365/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

366/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

367/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 116 včetně objektu č.p. 48 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

368/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2658 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

369/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2972/10 v k.ú. Rýmařov panu ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

370/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1033/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

371/13/12  

Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení podílu ve výši 3/4 na pozemcích parc. č. 1033/1, 1034/4, 1034/5, 1036/5 a 1036/6, vše v k.ú. Rýmařov, od pana ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

372/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 1036/5 a 1036/6, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

373/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětné části pozemku uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

374/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2080/5 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví pana ****** do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle cenové mapy města.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

375/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 15 na ulici 1.máje č. 859/5, Rýmařov z paní ****** na pana ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

376/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vývoji v Honebním společenstvu Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

377/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 153.120,-Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na financování projektu „Kde bolo, tam bolo“ vedeném pod registračním číslem 11/013/4210b/780/000049, s konečnou splatností nejpozději do 31.3.2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

378/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 17.013,- Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na zajištění vlastní účasti projektu „Kde bolo, tam bolo“ vedeném pod registračním číslem 11/013/4210b/780/000049.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

379/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o. ve výši 653 230 Kč na předfinancování projektu „Vivat Historia“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

380/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra na provozní a mzdové náklady na rok 2012 ve výši 157 135 Kč.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

381/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo podpis smlouvy s Moravskoslezským krajem o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

382/13/12  

Zastupitelstvo města souhlasilo s navrženou změnou financování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

383/13/12  

Zastupitelstvo města ukládá radě města iniciovat vypracování návrhu OZV o regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her ve městě dle možností daných zákonem č. 300/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

384/13/12  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 03/2012, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

385/13/12  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

386/13/12  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 04/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

387/13/12  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 05/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

388/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o povinnosti využívání referenčních údajů OVM uložené zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a z toho vzešlé dopady na veřejnou správu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

389/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na profinancování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

390/13/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě rekonstrukce SVČ, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

391/13/12   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 179 900 Kč z „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Vybudování divadelního sálu pro Rýmařovsko“,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

391/13/12   b)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Vybudování divadelního sálu pro Rýmařovsko“.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

392/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Technické centrum ORP Rýmařov – Upgrade el. spisové služby ORP“ společnosti GORDIC s.r.o. se sídlem v Jihlavě za cenu 1 551.850,-  Kč bez DPH, 1 862.220 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

393/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Technické centrum ORP Rýmařov – Vnitřní integrace úřadu“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

394/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení nového  zadávacího řízení veřejné zakázky „Technické centrum ORP Rýmařov – Vnitřní integrace úřadu“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

395/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Technické centrum ORP Rýmařov – Zřízení technologického centra“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

396/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení nového zadávacího řízení veřejné zakázky „Technické centrum ORP Rýmařov – Zřízení technologického centra“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

397/13/12  

Zastupitelstvo města schválilo vložení lesních pozemků ve vlastnictví města Rýmařov, uvedených v příloze, o celkové výměře 555 327 m2 v k.ú. obce Velká Štáhle, do honebního společenstva „Březiny“, se sídlem Rýmařovská 495, 793 51 Břidličná.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317