Dnes je úterý 30.11.2021 14:09, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 20.9.2012

 

398/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.9.2012.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

399/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 14. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.9.2012 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

400/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.9.2012 ve složení:  Josef Bernátek a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

401/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.9.2012 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

402/14/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 13/2012 ze dne 21.6.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

403/14/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.6.2012 do 20.9.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

404/14/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2012,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

404/14/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 5 751,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

404/14/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 11 086,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

404/14/12   d)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku + 5 334,61 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

404/14/12   e)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2013.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

405/14/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Aktualizaci cen a pravidel pro prodej nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

406/14/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 341/11/07 ze dne 13. 12. 2007 .

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

407/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 165 a části pozemku parc. č. 166, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

408/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

409/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 691 a pozemku parc. č. 693, oba v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

410/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

411/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1187, části pozemku parc. č. 1192, části pozemku parc. č. 1168, části pozemku parc. č. 1191/1, části pozemku parc. č. 1191/2, části pozemku parc. č. 1174/4 a pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

412/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

413/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

414/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

415/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1282/14 v k.ú. Rýmařov ****** a ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

416/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 293/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

417/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 61 v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

418/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 61 a části pozemku parc. č. 1083/24, vše v k.ú. Stránské ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

419/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu 50.210,- Kč včetně příspěvku na vybudované IS a nákladů spojených s převodem.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

420/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o přímý prodej pozemků parc. č. 3404 a 3405, oba v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do majetku Města Rýmařov, dle předloženého návrhu a podmínek ÚZSVM.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

421/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 3. 6. 2012, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1483/5 a části pozemku parc. č. 1564, vše v k.ú. Rýmařov, a to z 3. 6. 2012 na 3. 6. 2013.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

422/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 1. 6. 2009 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 342/28 v k.ú. Edrovice, a to z 1. 6. 2012 na 31. 12. 2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

423/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 4 046 470 Kč pro TJ Jiskra Rýmařov, o. s. na dofinancování projektu „Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov“, vedeném pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00877, s konečnou splatností nejpozději do 31. 12. 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

424/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 480/1 a 506/1, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

425/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 2144/1 a pozemku parc. č. 2144/2, oba v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

426/14/12  

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na již provedenou opravu opěrné zdi mezi pozemky parc. č. 2077 a parc. č. 2083, oba v k.ú. Rýmařov, spolumajitelce nemovitosti čp. 752 na pozemku parc. č. 2077 v k.ú. Rýmařov ******.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

427/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 140 847,- Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na financování projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, vedeném pod registračním číslem 12/015/4210a/780/000022, s konečnou splatností nejpozději do 31.5.2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

428/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí investičního příspěvku ve výši 121 761,- Kč pro RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na zajištění vlastní účasti projektu „Sport a hry bez hranic“, s doprovodným programem a výstavbou víceúčelového hřiště Dukelská, vedeném pod registračním číslem 12/015/4210a/780/000022, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

429/14/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na profinancování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“, uveřejněnou dne 10.07.2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 223749.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

430/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na službu „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

431/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení investičního příspěvku Mateřské škole Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 43 530,- Kč na pořízení škrabky brambor do školní jídelny.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

432/14/12  

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce.

Hlasování pro:  11        Hlasování proti:  4            Zdrželo se:  3

433/14/12  

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 07/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

434/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 25.702,- Kč z částky 4.993,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

435/14/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2011 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 25.2.2011 a zprávu revizní komise ze dne 10.2.2011, týkající se kontroly hospodaření za rok 2011 a rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

436/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na zakázku „Dodávka technologie jeviště pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

437/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na zakázku „Dodávka technologie kina pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

438/14/12  

Zastupitelstvo města schválilo způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na zakázku „Dodávka vybavení pro Středisko volného času Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317