Dnes je sobota 27.11.2021 14:28, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 15
konaného v řádném termínu, dne 15.11.2012

 

439/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo program 15. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 15.11.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

440/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 15. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 15.11.2012 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

441/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 15.11.2012 ve složení: Ing. Vojtěch Hrdina a Mgr. Bronislav Koňařík.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

442/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 15.11.2012 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

443/15/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 14/2012 ze dne 20.9.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

444/15/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.9.2012 do 15.11.2012.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

445/15/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2012,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

445/15/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 7 683,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

445/15/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2012, o částku + 800,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

445/15/12   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku – 6 883,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

445/15/12   e)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2013.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

446/15/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě "Rekonstrukce SVČ", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

447/15/12  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě „Cyklostezka směr Břidličná“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

448/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení nadlimitní veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.9.2012, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

449/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěrové smlouvy č. 11660/12/LCD, předložených Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, v celkové výši 37.000.000,- Kč, v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na službu: „Poskytnutí úvěru na financování investičních a neinvestičních projektů uvedených v jednotlivých rozpočtech města v letech 2012 až 2013“, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.9.2012, a pověřilo starostu města k podpisu této úvěrové smlouvy.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

450/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

451/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 779 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

452/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny části pozemku parc. č. 781 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ****** za část pozemku parc. Č. 779 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

453/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 177 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

454/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 188/1 a pozemku parc. č. 188/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem výstavby RD, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

455/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

456/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

457/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

458/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1337/7 a pozemku parc. č. 1338/1, oba v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

459/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

460/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 691 a pozemku parc. č. 693, oba v k.ú. Janušov Western Arts Clubu ČR, zastoupenému Ladislavem Šínem – předsedou sdružení, se sídlem Opavská 236/9, Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

461/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1187, části pozemku parc. č. 1192, části pozemku parc. č. 1168, části pozemku parc. č. 1191/1, části pozemku parc. č. 1191/2, části pozemku parc. č. 1174/4 a pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Infini, a.s., se sídlem Opavská 738/25, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění zatrubněného potoka a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jeho opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

462/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Edrovice manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

463/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 31, části pozemku parc. č. 32, části pozemku parc. č. 219 a části pozemku parc. č. 221, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

464/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 2739 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

465/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 70/1 a 80/1, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

466/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemku parc. č. 1078/1 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví ****** do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

467/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemku parc. č. 7 v k.ú. Janovice u Rýmařova z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

468/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemků parc. č. 137 a 141, oba v k.ú. Janušov z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

469/15/12  

Zastupitelstvo města neschválilo úpravu OZV č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce, spočívající ve změně určení času, ve kterém lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

470/15/12  

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 326/12/12 ze dne 26. 4. 2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

471/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo odstranění objektu Revoluční č. 70/15 na pozemku parc. č. 797, Rýmařov, včetně souvisejících staveb na pozemku parc. č.  798/1, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

472/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo, dle § 27, odst. 5, písm. a) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bezúplatný převod movitého majetku na příspěvkové organizace města Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

473/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

474/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

475/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu mezi Městem Rýmařov a  Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu – speciální požární automobil TATRA 815, inv. č. 341054/0195, výr. č. FMA 60-53, rok pořízení 1994, pořizovací cena 5 835 838,90 Kč. Součástí převodu je i soupis vybavení požárního vozidla dle přílohy 1 v hodnotě 1 130 861,65 Kč.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

476/15/12  

Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2013 – 2017.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317