Dnes je úterý 30.11.2021 13:19, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 16
konaného v řádném termínu, dne 20.12.2012

477/16/12

Zastupitelstvo města schválilo program 16. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.12.2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

478/16/12

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 16. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.12.2012 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

479/16/12

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.12.2012 ve složení: Marie Volková a Ladislav Žilka.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

480/16/12

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 20.12.2012 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

481/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 15/2012 ze dne 15.11.2012.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

482/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 16.11.2012 do 20.12.2012.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

483/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2011/2012.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

484/16/12   a)

Zastupitelstvo města souhlasilo se sloučením Gymnázia Rýmařov p.o. a Střední školy, Rýmařov, p.o.,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

484/16/12   b)

Zastupitelstvo města podpořilo osmileté studium na Gymnáziu Rýmařov, p.o.,

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

484/16/12   c)

Zastupitelstvo města pověřilo místostarostu přípravou koncepce školství v Rýmařově.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

485/16/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 12.12.2012,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

485/16/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 52,99 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

485/16/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2012, o částku –2.212,85 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

485/16/12   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku –2.265,84 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

485/16/12   e)

Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2012, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

485/16/12   f)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2012, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

486/16/12   a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2013, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

486/16/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2013, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

486/16/12   c)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2014 až 2016, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

486/16/12   d)

Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  1

487/16/12

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příspěvku Ski klubu RD Rýmařov o 50 tis. Kč v rámci podpory sportu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  4

488/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění Integrovaného dokumentu města ve volebním období 2010 – 2014 k 20.12.2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

489/16/12

Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání ZM na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

490/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2012 dle přeloženého materiálu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

491/16/12

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

492/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí roku 2012, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/16/12   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Rýmařov ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/16/12   b)

Zastupitelstvo města konstatovalo po ověření, že Změna č. 1 územního plánu Rýmařov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/16/12   c)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí absenci námitek podaných k návrhu Změny č. 1 územního plánu Rýmařov,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/16/12   d)

Zastupitelstvo města vydalo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zák. č. 500/2004Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona formou opatření obecné povahy č. 01/2012 Změnu č. 1 územního plánu Rýmařov, který byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2008 usnesením Zastupitelstva města Rýmařov 448/15/08 ze dne 29.4.2008,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

493/16/12   e)

Zastupitelstvo města uložilo starostovi ve spolupráci s pořizovatelem•        ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem o účinnosti všechna paré Změny č. 1 územního plánu Rýmařov. Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na Městském úřadě, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu            •          zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané Změně č. 1 územního plánu Rýmařov a o místech, kde je možno do Změny č. 1 územního plánu Rýmařov nahlížet•       pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

494/16/12

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2263 a pozemku parc. č. 2257, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

495/16/12

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení ZM č. 408/14/12 ze dne 20. 9. 2012.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

496/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 779 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

497/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 177 v k.ú. Jamartice ****** (podíl 1/2) a manželům ****** (SJM, podíl 1/2), všichni bytem Jamartice 52, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

498/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 188/1 a pozemku parc. č. 188/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova manželům ******, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

499/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2535 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

500/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1337/7 a pozemku parc. č. 1338/1, oba v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

501/16/12

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov manželům ******, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

502/16/12

Zastupitelstvo města schválilo zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. 135 a 137, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

503/16/12

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 6.10.2010 a dne 18.10.2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. Č. 1282/21 v k.ú. Rýmařov, a to z 18.10.2012 na 18.10.2013.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

504/16/12

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s manžely ****** dne 23.8.2010 a dne 19.11.2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, a to z 19.11.2012 na 19.11.2013.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

505/16/12

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 11.10.2010 a dne 19.10.2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov, a to z 19.10.2012 na 19.10.2013.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

506/16/12

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 2739 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemek parc. č. 2735 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ******. Náklady spojené se směnou uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

507/16/12

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 31, části pozemku parc. č. 32, části pozemku parc. č. 219 a části pozemku parc. č. 221, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov (silnice III/37019 – ul. Pivovarská a ul. Sokolovská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava s tím, že náklady spojené s převodem předmětných částí pozemků uhradí v plné výši nabyvatel.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

508/16/12

Zastupitelstvo města schválilo Martinu Heinischovi, jako zástupci sdružení BATTLE KINGS pořádající 9. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov v areálu zahrady Hedvy) ve výši 514.650,- Kč, za období od 19. 7. 2013 do 21. 7. 2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

509/16/12

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení ZM č. 426/14/12 ze dne 20. 9. 2012.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

510/16/12

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 188/2 o výměře cca 111 m2 a 68 m2 od ******, za cenu dle cenové mapy města s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

511/16/12

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 188/1 o výměře cca 253 m2 a 174 m2 od manželů ******, za cenu dle cenové mapy města s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Město Rýmařov.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

512/16/12   a)

Zastupitelstvo města schválilo TJ Jiskra poskytnutí příspěvku na péči o fotbalový areál ve výši 697 tis. Kč a příspěvku na péči o budovu kuželny ve výši 100 tis. Kč,

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

512/16/12   b)

Zastupitelstvo města schválilo TJ Jiskra poskytnutí příspěvku na dokončení opravy rozvodu topení a vody ve výši 100 tis. Kč.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  2

513/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vícenákladech a méněnákladech na stavbě „Cyklostezka směr Břidličná“ dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

514/16/12

Zastupitelstvo města schválilo záměr vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města vodou, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, za podmínek uvedených v předloženém materiálu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

515/16/12

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup přípravy města na plánovací období EU 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

516/16/12

Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  5            Zdrželo se:  0

517/16/12

Zastupitelstvo města schválilo mezi Městem Rýmařov a Obcí Dolní Moravice Smlouvu o bezúplatném převodu majetku města – Automobil osobní terénní NISSAN, SPZ OVC 74-34, inv. číslo: 10015126, rok pořízení: 1992, pořizovací cena: 720 000,00 Kč, čistič vysokotlaký KARCHER, inv. číslo: 4-2956-49, rok pořízení: 1997, pořizovací cena: 48 666,60 Kč a nádrž na vodu beztlaká, inv. číslo: BR4604, rok pořízení: 2002, pořizovací cena: 3 990,00 Kč.

Hlasování pro:  20        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317