Dnes je úterý 30.11.2021 14:51, svátek slaví: Ondřej

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 31.1.2013

518/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo program 17. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 31.1.2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

519/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 17. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 31.1.2013 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Marek Bocián.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

520/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu 17. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 31.1.2013 ve složení: Mgr. Květoslava Sicová a Josef Bernátek.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

521/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení  17. zasedání Zastupitelstva města Rýmařova, konaného v řádném termínu dne 31.1.2013 ve složení:  Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

522/17/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 16/2012 ze dne 20.12.2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

523/17/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.12.2012 do 31.1.2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

524/17/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2012.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

525/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené se společností Pátá Stavební CZ, a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov dne 28. 8. 2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění termín konečné realizace stavby na pozemcích parc. č. 1920 a 1921, oba v k. ú. Rýmařov, a to z 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

526/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené s ****** dne 3. 6. 2010, kterým se mění termín vybudování základů a základové desky budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1483/5 a části pozemku parc. č. 1564, vše v k. ú. Rýmařov, a to z 3. 6. 2013 na 31. 12. 2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

527/17/13  

Zastupitelstvo města nesouhlasilo se změnou podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Turistické známky s.r.o., se sídlem Opavská 169/12, Janovice u Rýmařova dne 28. 6. 2010, týkající se uzavření řádné kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 1049/2 a 1049/3, oba v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

528/17/13  

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných her na území obce.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

529/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo zařazení investičního záměru „Vybudování kanalizace v části ulice Hornoměstská“ do rozpočtu města na rok 2014.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

530/17/13  

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města účastí ve veřejné dražbě na zakoupení pozemků  parc. č. 3390/2, 3392/2, 3392/3, 3392/4, 3392/5, vše v k.ú. Rýmařov, od současných vlastníků nemovitostí, a to za podmínek uvedených v materiálu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

531/17/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

532/17/13  

Zastupitelstvo města souhlasilo se záměrem předloženého projektu Podhorské nemocnice a.s. – pracoviště Rýmařov: „Zkvalitnění péče o seniory na ošetřovatelských lůžkách v Podhorské nemocnici Rýmařov“ formou žádosti o dotaci v rámci programu „Implementace švýcarsko-české spolupráce na ministerstvu zdravotnictví České republiky (Program zdraví)“ a dále pak s realizací technického zhodnocení pronajatého majetku dle uvedeného projektu v případě, že tento projekt obdrží dotaci.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  3

533/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo závazek Města Rýmařov uhradit v letech 2013 – 2014 15 % celkových uznatelných nákladů projektu Podhorské nemocnice a.s. – pracoviště Rýmařov: „Zkvalitnění péče o seniory na ošetřovatelských lůžkách v Podhorské nemocnici Rýmařov“.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  3

534/17/13  

Zastupitelstvo města souhlasilo se zněním dodatku č. 9 a č. 10 k Nájemní smlouvě ze dne 1.10.2005 uzavřené mezi Městem Rýmařov a Podhorskou nemocnicí a.s., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  13        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  3

535/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 10, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov z ****** na ******.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

536/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 351 305 Kč určeného na předfinancování projektu „Hurá za kulturou“.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

537/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvků na podporu sportovní činnosti sdružení TJ Jiskra Rýmařov ve výši 526 000 Kč, sdružení SK Studio Sport a zdraví ve výši 122 000 Kč a sdružení Ski klub RD Rýmařov ve výši 300 000 Kč, a dále poskytnutí mimořádného příspěvku na podporu sportovní činnosti organizace Ski klub RD Rýmařov ve výši 50 000 Kč.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

538/17/13  

Zastupitelstvo města neschválilo ****** příspěvek na vybudování galerie Marie Kodovské.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/17/13   a)

Zastupitelstvo města schválilo přípravu a podání žádosti o dotaci v roce 2013 z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“, žadatel: Město Rýmařov, projekt: Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/17/13   b)

Zastupitelstvo města schválilo závazek města Rýmařov na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 7,5 mil. Kč,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/17/13   c)

Zastupitelstvo města schválilo závazek města Rýmařov splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 30% stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu města Rýmařov,

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/17/13   d)

Zastupitelstvo města schválilo závazek města Rýmařov zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů ze svých rozpočtových zdrojů) minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

540/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Dodávka technologie jeviště pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě SAN-JV s.r.o., IČ:  64618951, Lidická 56, 787 01 Šumperk, za cenu 2 197 410,00 Kč bez DPH, tj. 2 658 866,10 Kč vč. DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GRADIOR spol. s r.o., DIČ: CZ43389406, Křižíkova 68, 660 90 Brno za cenu 2 334 706,25 Kč bez DPH, tj. 2 824 994,56 Kč vč. DPH a MUSICDATA s.r.o., IČ:  26227142, Štefánikova 131/61, 612 00 Brno za cenu 2 354 339,00 Kč bez DPH, tj. 2 848 750,19 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  18        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

541/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Dodávka technologie kina pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě XCData, s.r.o., IČ: 46063277, Michalská 12, 81102 Bratislava, Slovenská republika za cenu 2 331 567,00 Kč bez DPH, tj. 2 821 196,07 Kč vč. DPH. Na dalším místě se umístila nabídka firmy SAN-JV s.r.o., IČ:  64618951, Lidická 56, 787 01 Šumperk, za cenu 2 413 610,00 Kč bez DPH, tj. 2 920 468,10 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

542/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky „Dodávka vybavení pro Středisko volného času Rýmařov“ firmě JP – KONTAKT, s.r.o., IČ: 25922378, Dašická 197, 530 03 Pardubice, za cenu 1 843 835,00 Kč bez DPH, tj. 2 231 040,35 Kč vč. DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem Artspect, a.s., IČ: 28123395, Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 za cenu 1 674 007,00 Kč bez DPH, tj. 2 025 548,47 Kč vč. DPH, L. A. Bernkop 1883, a.s., IČ: 26309165, Lidická 717/75, 602 00 Brno za cenu 1 690 277,00 Kč bez DPH, tj. 2 045 235,17 Kč vč. DPH a VESNA INTERIORS, s.r.o., IČ: 25536699, Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou za cenu 2 920 774,00 Kč bez DPH, tj. 3 534 136,54 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

543/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru pro rok 2013.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

544/17/13  

Zastupitelstvo města schválilo postup realizace staveb „Atletické hřiště ZŠ 1. máje Rýmařov“ a „Zastřešení ULP Rýmařov“ dle předloženého návrhu“.

Hlasování pro:  19        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

545/17/13  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vícenákladech na stavbě rekonstrukce SVČ, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  3

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317